Opći uvjeti poslovanja

Kontakt centar

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 14 00

info.hr@timocom.com

1. Općenito

(1) Za sve isporuke i usluge iz ovog ugovornog odnosa važe isključivo sljedeći uvjeti. Nalozi i uvjeti korisnika neobvezujući su čak i u slučaju, kada im se TIMOCOM izričito ne protivi.

(2) TIMOCOM zadržava pravo na izmjenu ili dopunu uvjeta krajem svakog obračunskog razdoblja. TIMOCOM će informirati korisnike o izmjenama izričitom napomenom na obrascu računa ili na platformi. Smatra se da je korisnik pristao na izmjene ukoliko ih ne odbije u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana. U slučaju bezuvjetnog plaćanja računa, smatra se da je korisnik dao svoj pristanak.

(3) Pojašnjenja Ugovora, Dopune i izmjene Ugovora moraju biti saopćene u pismenoj formi kako bi bile pravovaljane. Ukoliko se stranke dogovore, da trećem pravnom licu odobravaju korištenje softvera, tada se istodobno korisniku izdaje punomoć o primanju obrazloženja sa strane TIMOCOMa.

(4) Kada se u ovom Ugovoru spominju osobe (npr. korisnik), naziv se odnosi na oba spola, kako ženski, tako i muški.

2. Predmet ugovora

(1) TIMOCOM daje korisniku pravo na korištenje jedne korisničke platforme (licenci) uz periodičnu naknadu. Opseg licence dogovara se individualno. TIMOCOM može prema vlastitoj prosudbi omogućiti korisniku pristup korisničkoj platformi (platformi) i na druge načine, primjerice instaliranim softverom, kombinacijom korisničkog imena i zaporke ili sučeljem za postojeće hardversko i softversko okruženje. Rad platforme vrši se preko internetskih poslužitelja dostupnih isključivo preko online-veze.

Od toga su izuzeta razdoblja za vrijeme kojih su poslužitelji koje TIMOCOM koristi nedostupni zbog tehničkih ili drugih razloga na koje TIMOCOM nema utjecaj, ili za vrijeme kojih TIMOCOM obavlja radove na održavanju poslužitelja kako bi se prilikom pristupa izbjegle smetnje. TIMOCOM će planirane radove održavanja i nadograđivanja provoditi radnim danom, po mogućnosti od 7:30 sati odn. nakon 18:00 sati (CET) te cjelodnevno vikendima.

(2) Ako tvrtka TIMOCOM korisniku na raspolaganje stavi pristup platformi putem softvera, to se može dogoditi prema vlastitom nahođenju, npr. kao online registracija s korisničkim imenom i lozinkom ili ponuda za preuzimanje preko početne stranice www.timocom.com, preko trgovina App Store® tvrtke Apple®, Google Play™ itd. Preuzimanje i instaliranje softvera nije dio usluge tvrtke TIMOCOM već ih korisnik provodi samostalno te na vlastitu odgovornost.

(3) Izbor, nabava i aktiviranje dostupnog hardvera i softvera i veze za prijenos podataka isključivo su u nadležnosti korisnika i na njegov rizik.

(4) TIMOCOM ima pravo provoditi izmjene u okviru daljeg razvoja i poboljšanja svojih proizvoda, dok god se time ne ograničavaju bitne karakteristike ugovorene usluge.

(5) TIMOCOM može korisniku preko platforme prenositi obavijesti o ponudama, primljenim porukama ili transakcijama. TIMOCOM zadržava pravo ograničavanja broja, vremena trajanja prikaza i pohranjivanja takvih poruka.

3. Pravo korištenja

(1) Pravo uporabe dodijeljenih ovim ugovorom vrijedi samo za individualno dogovoren broj pojedinačnih pristupa (TIMOCOM Accounts) u gospodarskom pogonu korisnika po podružnici poslovnje jedinice, i odnosi se na korisničku platformu TIMOCOMa, te nije prenosiva na treća lica ili druge podružnice.

(2) Pravo korištenja vrijedi samo za unos i pretraživanje podataka granski specifičnih za redovno poslovanje. Svi podaci moraju biti u skladu s istinom i na zahtjev ih se mora predočiti TIMOCOMu. Nedozvoljeno je korištenje u sljedeće svrhe:
a) Neželjene poruke kao što je "spam", masovni upiti, opće reklamiranje i ponude.
b) Ilegalne svrhe, pogrešni podatci, obmane ili zablude.
c) Povreda prava kao što su moralna prava, prava intelektualnog vlasništva ili privatnost trećih osoba.
d) Postavljanje skupa podataka, posebno onih koji omogućuju stvaranje profila drugog korisnika. e) Unos programskih kodova koji utječu na funkcionalnost krajnjeg uređaja ili softvera.
f) Sadržaji koji tvrtku TIMOCOM, treće osobe ili druge korisnike ometaju, opterećuju ili im štete, primjerice bojkotiranja, lančana pisma, vrebanje, prijetnje, uvrede, klevete, diskriminacije, govore mržnje, poslovna oštećenja, seksualne izraze, prikaze brutalnosti, nasilja ili golotinje.
g) Sadržaji koji krše zakon ili moralnost ili korisnik nije ovlašten za prijenos istih.

(3) Podaci koje priprema platforma mogu se izdvojiti samo putem postojeće funkcije izvoza ili ispisa. Automatizacija korištenja platforme, bilo putem sučelja, softvera treće strane, robota, skripti ili drugih alata koji odstupaju od standarda na uobičajenom pregledniku, npr. Chrome™, Firefox® oder Internet Explorer zahtijeva pisanu suglasnost TIMOCOM-a.
Sve ponude TIMOCOM-a, koje pružaju neograničenu upotrebu po fiksnoj cijeni, podliježu načelu poštene uporabe. TIMOCOM ovim principom svim korisnicima želi priuštiti pravedno i kvalitetno korisničko iskustvo. TIMOCOM stoga zadržava pravo provođenja prikladnih mjera za ograničavanje prava na korištenje, u slučaju da korisnik zbog svog individualnog ponašanja na bilo koji način zahtijeva resurse tvrtke TIMOCOM koji bi ne samo beznačajno utjecali na ravnomjernu raspodjelu dostupnih kapaciteta poslužitelja, širinu pojasa ili kapacitet pohrane. Takva ograničenja mogu uslijediti npr. u obliku ograničenja broja upita ili transakcija po minuti koje se odnose na jedan korisnički račun, ograničenje mjesta za pohranu itd.

(4) TIMOCOM zadržava pravo prekida veze korisniku prema korisničkoj platformi, kao i brisanja podataka, ukoliko se na taj način sprječava ili prekida kršenje važećih zakona ili dobrih običaja. Isto vrijedi i kada je stanje softvera, nekog programa ili korisničke platforme TIMOCOM tehnički ugrožen od strane korisnika.

(5) Ukoliko korisnik ne ispuni neku ugovornu obvezu, naročito obvezu prema čl. 3 (1) ili (2), čl. 4 (1), čl. 5 (2), (4) ili (5) ili čl. 7 (2) ili (3) ili nakon opomeneuđe u zakašnjenje zbog neke druge povrede ugovora, TIMOCOM je oslobođen svoje obveze pružanja usluge ("blokada"), ali pri tome zadržava pravo na naknadu od suprotne strane.

(6) U bilo kojem slučaju skrivljene povrede članaka 3 (1) ili (2), ili čl. 5 (2), (4) ili (5) korisnik je dužan platiti ugovornu kaznu u visini naknade za dvanaest mjeseci. Korisnik zadržava pravo dokazivanja manjeg opsega štete.

3a. Pravo korištenja TC Profile®

(1) Platforma omogućava korisniku, ukoliko je tako dogovoreno, pristup bazi podataka TC Profile®. U ovoj bazi podataka korisnik može pregledati postojeće podatke o drugim poduzećima.

(2) Korisnik licence TC Truck&Cargo® pored toga može u bazu podataka dodati i podatke svoga poduzeća, na uvid i informaciju trećima. Pristup detaljnijim podacima drugih poduzeća korisnik dobiva nakon unosa detaljnih podataka o vlastitom poduzeću.

(3) Baza podataka je dostupna za  korištenje u opsegu koji je uobičajen u redovnom poslovanju. Kopiranje baze podataka u cijelosti ili njenih bitnih dijelova zabranjeno je u skladu s odredbama zakona o autorskom pravu.

(4) Svi podaci moraju biti aktualni. Dozna li TIMOCOM propuste ili netočnosti u podacima koje je korisnik naveo, TIMOCOM ima pravo obavijestiti korisnika o ovoj pogrešci. Ukoliko korisnik ne ispravi ili popuni svoje podatke u roku od 7 dana od dana primitka obavijesti od strane TIMOCOMa, korisnik daje ovlast TIMOCOMu, ali ne i obvezuje TIMOCOM, u njegovo ime i odgovornost, dopuniti ili ispraviti podatke prema službenim podacima iz sudskog ili obrtničkog registra.

(5) U slučaju povreda odredbi stavaka (3) i (4), TIMOCOM zadržava pravo da zabrani pristup podacima korisnika, kao i da zabrani korisniku pristup bazi podataka.

(6) Ugovorni odnos započinje pismenim pristankom ili potpisivanjem ugovora o licenci, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez objašnjenja o razlozima za raskid14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3b. Pravo korištenja TC Truck&Cargo®

(1) Platforma omogućuje korisniku, ukoliko je tako dogovoreno, unos utovarnih kapaciteta i ponude tereta, kao i pretraživanje ponuđenih utovarnih kapaciteta i tereta za međunarodne cestovne transporte koristeći aplikaciju TC Truck&Cargo®. Povrh toga, platforma omogućuje davanje ponuda kapaciteta skladišta i uvid u kapacitete skladišta.

(2) Zastarjele podatke mora se brisati bez odlaganja. Podaci se moraju unositi potpuno, točno i u predviđena polja, u jednostavnom pismu i bez dodatnih praznih znakova ili ostalih znakova koji služe isključivo u svrhu isticanja. TIMOCOM zadržava pravo automatskog brisanja podataka, koji ne odgovaraju tim kriterijima odnosno pretpostavkama navedenim u točki 3, odjeljak 2.

(3) Ugovorni odnos započinje pismenim pristankom ili potpisivanjem ugovora o licenci, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez objašnjenja o razlozima za raskid14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3c. Pravo korištenja TC eMap®

(1) TC eMap® omogućava korisniku, ukoliko je tako dogovoreno, prijenos podataka za prikaz karata i izračun ruta putem interneta. Svi su prikazi karata - kao i sve zemljopisne karte - podložni neprestanim promjenama i nikada ne predstavljaju potpuni prikaz stvarnog stanja. TIMOCOM stoga nije dužan osigurati točnost kartografski prikaza i ostalih podataka. Obveza pružanja usluge TIMOCOMa ograničena je na pripremu, obradu i vizualizaciju podataka za korisnika.

(2) Podaci i informacije prikazani u TC eMap® preuzimaju se od trećih. TIMOCOM zbog toga zadržava pravo na raskid ugovora u slučaju kada podaci nisu ispravno i pravovremeno isporučeni njemu samome, osim u slučaju kada korisnik dokaže krivicu TIMOCOMa.

3) TC eMap® može prilikom pretraživanja prioritizirati odredišta prema unesenim nazivima mjesta ili poštanskim brojevima. Pritom je moguće dobivanje rezultata pretrage s mjestima različitog ili jednakog naziva. TIMOCOM nije dužan osigurati točan automatski izbor željenog mjesta kroz program. Jednako tako, TIMOCOM ne odgovara za točnost i potpunost svih ostalih srodnih podataka kao što su poštanski brojevi, podaci o ulicama ili ostale dopunske informacije. Ovisno o tehničkom stanju, karte podliježu neprestanim promjenama. Ne odgovaramo za navode, točnost i kvalitetu karata.

4) Kartografski materijal i ostali srodni podaci (satelitske slike, informacije o cestarinama, ograničenja u prometu, objekti POI itd.) dobavljaju se od davatelja licence. Karte, srodni podaci i funkcionalnosti zaštićeni su autorskim pravima i isključivo su vlasništvo tvrtke TIMOCOM i/ili davatelja licenci i partnera te su zaštićeni međunarodnim ugovorima i ostalim zakonskim odredbama države u kojoj se koriste. TIMOCOM korisniku osigurava neprenosivu, neisključivu podlicencu za korištenje karata koje se koriste u proizvodima TIMOCOMa, isključivo za internu upotrebu od strane korisnika. Korisniku nije dozvoljeno kopiranje, rastavljanje, izvlačenje, mijenjanje karata ili izrada drugih proizvoda na temelju njih. Korisniku nije dozvoljeno djelomično niti potpuno izvlačenje izvornog koda, izvornih datoteka ili strukture karata, kao niti da to pokuša bilo rekonstrukcijom, rastavljanjem, dekompiliranjem, ili na drugi način. Korisnik ne smije koristiti proizvode u svrhu vođenja poduzeća za pružanje usluga ili u druge svrhe koje uključuju obradu karata od strane drugih osoba ili organizacija. Korisnik nema vlasnička prava, već ona u potpunosti ostaju u vlasništvu davatelja licenci. Napomene o pravu na umnožavanje, navodi o izvorima, zadržavanju prava na vlasništvo, kolji se nalaze u ili na kartama ne smiju se mijenjati, skrivati ili uklanjati.

(5) Ukoliko dobavljači povećaju cijene prema TIMOCOMu, u odnosu na one koja su bile važeće u trenutku sklapanja ugovora, TIMOCOM prema korisnicima zadržava pravo da za odgovarajući iznos poveća cijene licenci koje podliježu naplati. Povećanje cijena stupa na snagu nakon 2 tjedna od početka sljedećeg mjeseca nakon primitka izjave. Ukoliko TIMOCOM poveća cijenu za korištenje TC eMap® više od 10 % tijekom jedne kalendarske godine, korisnik zadržava pravo izvanrednog raskida ugovora, koje se može iskoristiti u roku od 2 tjedna nakon objave povećanja cijena.

(6) TIMOCOM zadržava pravo, da prema vlastitoj prosudbi u bilo kojem trenutku modificira, proširi, izbriše ili promjeni kategorizaciju kartografskih prikaza i podatkovnih elemenata, uključujući mogućnosti i specifikacije za prikaz karata i dodatnih funkcionalnosti koje se odnose na karte. TIMOCOM nije dužan isporučiti i provesti bilo kakve radove na održavanju, uklanjanju grešaka, ispravke (patch), aktualiziranja (Updates) ili poboljšanja (Upgrades).

(7) Dodatno vrijede i ovi uvjeti korištenja za krajnjeg korisnika (HERE Uvjeti korištenja)

(8) Ugovorni odnos započinje pismenim pristankom ili potpisivanjem ugovora o licenci, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez objašnjenja o razlozima za raskid 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3d. Pravo korištenja funkcionalnosti praćenja

(1) Ova platforma omogućava korisniku, ukoliko je tako dogovoreno, pristup telematskoj funkcionalnosti, pomoću koje može prenijeti na korisničku platformu TIMOCOMa (Upload) postojeće ili satelitski podržane podatke o svojim vlastitim vozilima, primjerice podatke o poziciji dobivene putem Global Positioning Systems (GPS), s postojećih uređaja za utvrđivanje pozicije ili podatke o senzorima drugih vozila te omogućiti njihov vremenski neograničeni prikaz za vlastite potrebe i ograničeni za potrebe drugih korisnika platforme (Viewer). Jednako tako platforma omogućava Vieweru prikaz podataka telematskih sustava u vozilima drugih korisnika, nakon što je dobio odgovarajuće odobrenje za njihov prikaz. Neophodan sastavni dio za prikaz tih podataka ugovor je dobavljača s ponuđačem telematskih usluga za Uploada te licenca za aplikaciju TC eMap® ili istovjetni prikladni alat za prikazivanje karti koji sučelje tvrtke TIMOCOM (GPS-Share) podržava.

(2) Korisnik se obvezuje, ukoliko je odobrio Vieweru prikaz podataka s telematskog sustava svojeg vozila, da će osigurati neprekidni pristup tim podacima za vrijeme ugovorenog vremenskog razdoblja, u okviru mogućnosti koje pruža stanje aktualne tehnike. Korisnik je sam odgovoran za točan i pravovremeni prijenos podataka TIMOCOMu.

(3) Korištenje i obrada podataka s telematskih sustava u tuđim vozilima, koja nisu u trajnom najmu ili lizingu nije dozvoljeno, ukoliko se ne odvija u okviru dopuštenja između 2 korisnika našeg softvera, prema gore navedenom članku 1. Korisniku je izričito zabranjen Upload podataka s telematskih sustava podizvođača, koji redovito odnosno stalno rade za korisnika. U slučaju kršenja odredbi ovog članka, TIMOCOM ima pravo blokirati podatke odgovarajućeg telematskog sustava.

(4) Korisnik je odgovoran za korištenje i funkcionalnost u skladu s odredbama o zaštiti podataka. Korisnik se prilikom postavljanja, obrađivanja i korištenja podataka unutar funkcije obvezuje pridržavati svih odredbi o zaštiti podataka sukladno važećem zakonu. To se naročito odnosi na telematske podatke, koji se mogu koristiti isključivo u svrhu koordiniranja korištenja relevantnih vozila, odnosno telematskih sustava u okviru ciljeva koji su utvrđeni ovom uslugom. Nije dozvoljeno opisivanje telematskih sustava uključenih u okviru ove usluge jasnim imenima stvarnih osoba (primjerice imenima vozača).

(5) Korisnik pristaje na preuzimanje, obradu i korištenje podataka dobivenih putem platforme (naročito podataka o poziciji) od strane TIMOCOMa. Korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak na buduće prikupljanje, obradu, spremanje i korištenje telematskih podataka obrađenih pomoću funkcionalnosti. Opoziv ne utječe na postojanje ugovora i na obvezu plaćanja od strane korisnika. Korisnik prihvaća da TIMOCOM uslijed takvog opoziva možda neće više biti u stanju omogućiti dalje korištenje telematske funkcionalnosti.
a) Korisnik će prije početka korištenja obavijestiti sve osobe koje su opremljene telematskim sustavom o dodijeljenom dopuštenju za obradu podataka od strane TIMOCOMa, o vrsti obrađenih podataka, cilju i trajanju obrade, o poduzećima koja sudjeluju u obradi podataka kao i o mogućnosti prekida obrade podataka.
b) Ukoliko je prema postojećim zakonima nužna dozvola osobe koja je opremljena telematskim sustavom, korisnik će osigurati, da sve potrebne dozvole ili prema važećim pravnim propisima njihove dozvoljene alternative (primjerice dogovori unutar poduzeća) budu priložene u pismenom obliku. Korisnik je dužan čuvati i na zahtjev tvrtke TIMOCOM predočiti original odgovarajućih dokaza u trajanju od dvije godine nakon isteka ugovora.

(6) Viewer je odgovoran za korištenje i funkcionalnost u skladu s odredbama o zaštiti podataka. Korisnik se obvezuje da će se kod preuzimanja, obrade i korištenja podataka uz pomoć softvera pridržavati svih relevantnih odredbi o zaštiti podataka prema trenutno važećem pravu. To se naročito odnosi na telematske podatke, koji se mogu koristiti isključivo u svrhu koordiniranja korištenja relevantnih vozila, odnosno telematskih sustava u okviru ciljeva koji su utvrđeni ovom uslugom. Nije dopušteno nikakvo korištenje podataka u bilo koje druge svrhe.

(7) Ukoliko Viewer, odnosno korisnik prekrši odredbe o zaštiti podataka, naročito gore navedenog članaka 4, 5 odnosno 6, TIMOCOM ima pravo trenutnog otkaza ugovora Vieweru odn. korisniku. Viewer odnosno korisnik oslobađa TIMOCOM od svih obveza koje mogu nastupiti kao posljedica kršenja odredbi o zaštiti podataka od strane Viewera odnosno korisnika, naročito onih navedenih u člancima 4, 5 odn. 6.

(8) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje pismenim pristankom ili potpisivanjem ugovora o licenci TIMOCOMa, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez objašnjenja o razlozima za raskid 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3e. Pravo korištenja TC eBid®

(1) Ova platforma, ukoliko je ugovoreno, omogućava korisniku pristup aplikaciji TC eBid® kojom može raspisivati naloge (nalogodavac) iz oblasti transporta i logistike odabranoj ciljnoj grupi, odnosno davati ponude na raspise (ponuđač). Aplikacija korisniku omogućuje opisivanje ponuda za pripremu autonomnog sklapanja ugovora, obradu i prijenos.

(2) Pravo korištenja za nalogodavca počinje prijemom uplate po prvom računu TIMOCOMa, ili odobravanjem pristupa aplikaciji od strane TIMOCOMa.

(3) Raspisivanje ne predstavlja obvezujuću ponudu, već poziv na davanje ponuda te ne obvezuje sklapanje ugovora. Osoba koja raspisuje prima na znanje da se ponuda cijene odnosi isključivo na uslugu koju on nudi. Učinkovit ugovor može se postići samo nakon usklađivanja izjave ponuđača tereta i kupca.

(4) Ponuđač je vezan svojom ponudom u trajanju od 1 mjeseca po isteku raspisa.

(5) TIMOCOM zadržava pravo provjere ponuda raspisa, kao i provjere ponuda ponuđača s obzirom na njihovu zakonitost, potpunost i pravilnost, u roku od najviše 2 radna dana nakon unosa. Ponuda se smatra nezakonitom naročito u slučaju da se njome krše važeći zakoni ili upravne odredbe, zaštićena prava trećih ili dobri običaji. Ponuda se smatra nepotpunom ukoliko nedostaju bitne ugovorne odredbe ili nužne informacije,  kao npr. odgovarajuća odobrenja ili licence za izvođenje. Ponuda se smatra nepravilnom ukoliko prevladava njen promidžbeni sadržaj ili se odnosi isključivo na pojedinačni transport.

(6) Ukoliko TIMOCOM utvrdi, pa makar i naknadno, da se ponuđač ili nalogodavac nisu pridržavali odredbi iz točke 5, TIMOCOM ima pravo da obriše ponudu iz aplikacije, da je zaustavi li uopće ne objavi, uz zadržavanje prava na naknadu.

(7) TIMOCOM zadržava pravo da u aplikaciji objavi isključivo ponude onog nalogodavca koji posjeduje najmanje prosječni bonitet priznatog bonitetnog ureda i za kojeg nisu poznate okolnosti koje bi mogle konkretno ugroziti financijsko odvijanje ponude. Prosječna procjena boniteta, primjerice, približno odgovara indeksu većem od 300 po ocjeni Creditreform e.V. iz Njemačke, “B” kod Euler Hermes Kreditversicherungs-AG ili „R“ kod Coface AG u Europi. Ukoliko ocjena boniteta nalogodavca za vrijeme trajanja raspisa padne ispod ove vrijednosti ili njenih ekvivalenata, ili ukoliko TIMOCOM dođe do saznanja o okolnostima koje mogu ugroziti naknadnu isplatu objavljenih ponuda, TIMOCOM od trenutka saznanja o umanjenoj ocjeni može ukinuti ili suspendirati ponudu, sve dok se smanjenje boniteta ne riješi.

(8) TIMOCOM ima pravo da za dostavu ponuda po raspisu ili procjenu raspisa traži istovremeno poravnanje postojećih potraživanja TIMOCOMa po tom raspisu

(9) TIMOCOM ima poseban prostor za pitanja potencijalnih ponuđača o određenom raspisu. TIMOCOM zadržava pravo da rok trajanja raspisa produži za vrijeme potrebno za dobivanje odgovora na pitanja koje traje više od jednog radnog dana. Također, TIMOCOM zadržava pravo brisanja unosa koji ometaju ostale korisnike, kao što su - unosi koji ne služe za razjašnjavanje činjenica vezanih za konkretan raspis,
koji su promidžbene prirode, ili
koji ostale sudionike mogu dovesti na loš glas.

(10) Za sve unose i ponude korisnika u okviru raspisa, koje TIMOCOM putem aplikacije objavi ili proslijedi dalje, odgovoran je isključivo korisnik. TIMOCOM ne daje jamstvo za te unose niti za ispunjenje  ugovora ili za povjerljivost informacija koje iz toga proizlaze, te sam nije ugovorna strana. TIMOCOM ne jamči za unose ili sposobnost ponuđača za ispunjenje usluge, naročito ukoliko su bili pozvani po želji nalogodavca.

(11) TIMOCOM zadržava pravo da obriše ponude ponuđača ili ih ne proslijedi dalje, ukoliko dođe do spoznaje o činjenicama koje konkretno ugrožavaju sposobnost ponuđača da izvrši uslugu, odnosno ukoliko postoje zakonske ili upravne zabrane koje mu onemogućavaju da sam ispunu obvezu iz raspisa. TIMOCOM smije brisati ili ne proslijediti ponude onih ponuđača, koji ne posluju u svoje ime i za svoj račun.

(12) Ugovorni odnos započinje pismenim pristankom ili potpisivanjem ugovora o licenci, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez objašnjenja o razlozima za raskid 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka. Alternativno, ugovorni odnos se može temeljiti na pojedinačnom sklopljenom poslu, te prestaje automatski završetkom natječaja, bez potrebe posebnog otkazivanja. Pravo korištenja ponuđača, kojeg je nalogodavac pozvao na sudjelovanje u natječaju, završava okončanjem roka u raspisu, bez potrebe za posebnom najavom okončanja, a u suprotnom pravom korištenja iz postojećeg ugovora o licenci.

(13) TIMOCOM ima pravo povećavati naknadu kod povećanja indeksa maloprodajnih cijena utvrđenih od strane Europske komisije (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) (HVPI) sukladno uredbi EU broj 1921/2001, osnovica 2005 = 100 bodova, u trenutku sklapanja ugovora u istom omjeru (procentualno preračunatom), bez posebne obveze TIMOCOMa na davanje objašnjenja za promjenu cijena. Mjerodavna je izmjena koju je Europska komisija objavila u mjesecu listopadu. Izmjene važe od 1. siječnja sljedeće godine. Kod smanjenja indeksa maloprodajnih cijena, nadoknada za uporabu se umanjuje u istom omjeru (procentualno preračunato) i automatski stupa na snagu 1. siječnja sljedeće godine. Odgovarajuća cijena je fiksna za jednu kalendarsku godinu. Propis se primjenjuje godišnje.

3f. Pravo korištenja Burze skladišnih prostora

(1) Platforma omogućava korisniku - ukoliko je tako dogovoreno - nuđenje skladišnih kapaciteta i uvid u ponuđene skladišne kapacitete. Ponuda se može objaviti putem platforme ili na javno dostupnoj web stranici TIMOCOMa, kao i na www.portatio.com.

(2) Zastarjele podatke mora se brisati bez odlaganja. Podaci se moraju unositi potpuno, točno i u predviđena polja, u jednostavnom pismu i bez dodatnih praznih znakova ili ostalih znakova koji služe isključivo u svrhu isticanja. TIMOCOM zadržava pravo automatskog brisanja podataka, koji ne odgovaraju tim kriterijima odnosno pretpostavkama navedenim u točki 3, odjeljak 2.

(3) Ugovorni odnos započinje pismenim pristankom ili potpisivanjem ugovora o licenci, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez objašnjenja o razlozima za raskid 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3g. Pravo korištenja funkcije za razmjenu poruka

(1) Funkcija za razmjenu poruka omogućuje korisniku, ako je ugovoreno, slanje poruka drugom korisniku registriranom za istu funkciju unutar korisničke platforme.

(2) Funkcija razmjene poruka nije zamjena za opća javna komunikacijska sredstva i posebno nije prikladna za prijenos hitnih poziva i sličnih obavijesti nadležnim institucijama ili vlastima.

(3) Za korištenje je potrebno postaviti i urediti korisnički profil. Postavljanjem funkcije razmjene poruka, korisnik se unutar korisničke platforme prikazuje spremnim za primitak poruka. Za sadržaj poslanih poruka odgovoran je samo registrirani korisnik. Poslane korisničke poruke ne predstavljaju svjetonazor tvrtke TIMOCOM, tvrtka TIMOCOM se ne mora slagati s njima ili ih prisvojiti.

(4) TIMOCOM prilikom postavljanja i korištenja funkcije razmjene poruka od strane korisnika prikuplja, obrađuje i sprema osobne i tehničke podatke korisnika te poruke i informacije koje sam korisnik unutar svog profila omogući dostupnima trećim osobama. TIMOCOM koristi te podatke za sljedeće svrhe:
- provjera identiteta korisnika
- pružanje i održavanje dogovorene izvedbe
- osiguravanje usklađenosti s ovim Uvjetima korištenja
- provođenje transakcija koje pokreću korisnici
- ispunjavanje zakonskih obveza ili izvršavanje regulatornih ili sudskih zahtjeva.

5) TIMOCOM ne jamči da će poruka dostići svoj cilj. TIMOCOM također ne jamči da se osoba navedena kao pošiljatelj ili primatelj poruke podudara s osobom koja je šalje ili prima.

6) TIMOCOM zadržava pravo, ali nije dužan, sukladno s telekomunikacijskom tajnošću pregledati sve korisničke komunikacije i u slučaju prekršaja točke 3 (2) ovih uvjeta blokirati takve poruke ili korisničke podatke kao i korisnikov pristup funkciji razmjene poruka.

7) Korištenjem funkcije razmjene poruka, korisnik je suglasan da TIMOCOM poruku koja se šalje preko navedene funkcije u skladu s telekomunikacijskom tajnošću može pohraniti na poslužitelj najmanje na 3 mjeseca u svrhu slanja odabranom korisniku i omogućuje prikaz iste. TIMOCOM zadržava korisnikovu poruku na poslužitelju dok se ista ne izbriše sukladno željama svih sudionika komunikacije ili je isteklo vrijeme od najmanje 3 mjeseca od sastavljanja i slanja poruke, osim ako drugačije nije zakonski, sudski ili oblasno potrebno, dozvoljeno ili provedivo. Nakon isteka najmanjeg vremena pohrane, korisnik mora računati s brisanjem poruke bez daljnjih najava.

(8) Udovoljavanje svim zahtjevima za pohranu poruka isključiva je odgovornost korisnika. U tu svrhu omogućen je ispis poruke kako bi osigurali zasebnu pohranu.

(9) Korisnik je odgovoran za korištenje funkcije razmjene poruka sukladno zaštiti podataka. Korisnik se prilikom postavljanja, obrađivanja i korištenja podataka unutar funkcije razmjene poruka obvezuje pridržavati svih odredbi o zaštiti podataka sukladno važećem zakonu. Nije dopušteno nikakvo korištenje podataka u bilo koje druge svrhe. Korisnik oslobađa TIMOCOM od svih potraživanja koja proizlaze iz ili u vezi s nepoštivanjem propisa o zaštiti podataka.

10) Korisnik u bilo koje doba može povući svoj pristanak za sastavljanje, obradu, pohranu i korištenje podataka koje obrađuje funkcija razmjene poruka. Opoziv ne utječe na postojanje ugovora i na obvezu plaćanja od strane korisnika. Korisnik potvrđuje da TIMOCOM kao posljedicu takvog povlačenja možda neće više biti u položaju da omogući daljnje korištenje funkcije razmjene poruka.

(11) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje pismenim pristankom ili potpisivanjem ugovora o licenci, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez objašnjenja o razlozima za raskid 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3h. Pravo korištenja TC Connect

(1) TC Connect omogućava korisniku, ukoliko je tako dogovoreno, povezivanje između postojećeg softvera sustava za upravljanje transportom (u nastavku: TMS) i platforme. TC Connect pritom ispunjava funkciju sučelja uz čiju se pomoć korisniku omogućuje razmjena podataka između TMS-a i platforme.

(2) Grafičko korisničko sučelje nije uključeno. Za prikaz sadržaja platforme potrebno je ugovaranje dodatnih licenci.

Povezivanje postojećeg TMS-a korisnika na ovo sučelje, a time i platforme, vrši se na vlastitu odgovornost korisnika. TIMOCOM može pomoći korisniku u ovom slučaju pružajući tehnički opis proizvoda sučelja. Tehnički opis proizvoda nije sastavni dio ovog ugovora. Nije zajamčena upotrebljivost tehničkog opisa proizvoda bez predznanja o sučeljima.

(4) Ugovor započinje s pisanim prihvaćanjem ili potpisivanjem ugovora o licenci, a može se uredno obostrano i bezrazložno otkazati s rokom od 14 dana do kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3i. Pravo korištenja „Služba za upravljanje dokumentima“

(1) Ako je tako dogovoreno, platforma korisniku daje pristup „Službi za upravljanje dokumentima (DMS)“, kojom je moguće prenijeti (upload) vlastite dokumente na platformu TIMOCOM te ih staviti na raspolaganje ostalim korisnicima platforme. TIMOCOM zadržava pravo na ograničenje usluge u smislu formata, opsega i količine dokumenata.

(2) Dokumenti koje korisnik prenosi su kodirano pohranjeni unutar EU. Referentne podatke preuzima ovlašteni korisnik, pri čemu prava pridržava korisnik koji prenosi iste. Korisnik koji prenosi dokumente pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje podataka koje generira DMS kroz tvrtku TIMOCOM.

(3) Tehnologije i funkcionalnosti DMS-a zaštićene su autorskim pravima te su isključivo vlasništvo tvrtke TIMOCOM i njenih davatelja licence i zaštićene su međunarodnim ugovorima i drugim propisima zemlje u kojoj se koriste.

(4) TIMOCOM prema korisniku nema obvezu usluge, ako spremnik zbog razloga koji se pripisuju trećem davatelju licence ili zbog okolnosti koje ne zastupa TIMOCOM nije dostupan, prema broju 2. stavka 1. ovih Uvjeta. Korisnik je odmah obaviješten o takvim propustima te mu nema naknade za takav period.

(5) Korisnik sam snosi odgovornost za korištenje pristupa DMS-u, suzdržava se od bilo kakvih zlouporaba i bilo kakvog pokušaja ilegalnog dobivanja informacija ili putem trećih strana kao i probijanja u sustave platforme. U takvim slučajevima on snosi troškove, uključujući i one troškove koji su uzrokovani inspekcijom opreme od strane tvrtke TIMOCOM i / ili koja ukazuje na nedostatke i greške, koje su u nadležnosti korisnika. Korisnik tvrtku TIMOCOM odmah mora obavijestiti o pristupačnosti proizvodu od strane neovlaštenih trećih osoba ili o nekom drugom načinu ugrožavanja sigurnosti i za tvrtku TIMOCOM besplatno provesti bilo koje druge usluge relevantne za suradnju, pogotovo kad od njih to zatraži TIMOCOM i ako potrebne mjere ne prelaze primjerene troškove.

(6) Korisnik prije prijenosa dokumenata iste mora provjeriti zbog štetnih sadržaja, posebno koristeći najnovije programe za antivirusnu zaštitu te provesti provjeru štetnog softvera.

(7) Korisnik za buduće svrhe preko TIMOCOMa može bilo kada opozvati svoj pristanak za prikupljanje, obradu, pohranjivanje i korištenje podataka koje obrađuje DMS. Opoziv ne utječe na postojanje ugovora i na obvezu plaćanja od strane korisnika. Korisnik prihvaća da kao posljedicu tog povlačenja TIMOCOM više možda ne bude u položaju omogućavanja korištenja usluga DMS.

(8) Korisnik je odgovoran za korištenje dokumenata u skladu zaštite podataka te se obvezuje da će se pridržavati svih važećih propisa o zaštiti podataka prema važećem zakonu.

(9) U slučaju kršenja odredbi o zaštiti podataka, posebno po pitanju stavke (8), TIMOCOM ima pravo raskinuti ugovor bez prethodne najave. Tvrtka TIMOCOM nije odgovorna za zahtjeve koji proizlaze iz ili su u vezi s nepoštivanjem propisa o zaštiti podataka, ugovornih ili drugih zakonskih odredbi.

(10) DMS nije zamjena za elektronsko arhiviranje podataka, a posebno ne predstavlja revizijsku i vremenski neograničenu pohranu dokumenata od strane TIMOCOMa. Pridržavanje svih obaveza za pohranu po pitanju obavještavanja je isključiva odgovornost korisnika. Po prestanku prava korištenja, korisnik mora računati s poništavanjem dokumenata koje je prenio, bez najave.

(11) Ugovorni odnos započinje pismenim pristankom ili potpisivanjem ugovora o licenci, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez objašnjenja o razlozima za raskid14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3j. Pravo korištenja „GPS-Share“

1) Funkcionalnost „GPS-Share“ omogućava korisniku, ukoliko je tako dogovoreno, povezivanje između postojećeg softvera kod korisnika i platforme. Funkcionalnost „GPS-Share“ pritom ispunjava funkciju sučelja uz čiju se pomoć korisniku omogućuje razmjena podataka između softvera i platforme. Odredbe o zaštiti osobnih podataka telematske funkcionalnosti za TC eMap® (stavci 3-7) u odnosu na telematske podatke pronalaze odgovarajuću aplikaciju.

(2) Grafičko korisničko sučelje nije uključeno. Za prikaz sadržaja platforme potrebno je ugovaranje dodatnih licenci.

(3) Povezivanje postojećeg softvera korisnika na ovo sučelje, a time i platforme, vrši se na vlastitu odgovornost korisnika. TIMOCOM može pomoći korisniku u ovom slučaju pružajući tehnički opis proizvoda sučelja. Tehnički opis proizvoda nije sastavni dio ovog ugovora. Nije zajamčena upotrebljivost tehničkog opisa proizvoda bez predznanja o sučeljima.

(4) Ugovor započinje s pisanim prihvaćanjem ili potpisivanjem ugovora o licenci, a može se uredno obostrano i bezrazložno otkazati s rokom od 14 dana do kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3k. Pravo korištenja aplikacije TC Transport Order®

(1) Platforma korisniku s aplikacijom TC Transport Order® omogućuje, ako je to dogovoreno, prijenos, obradu, slanje i prikaz izjava i dokumenata vezanih za dokumentaciju i podršku zaključivanja transportnog ugovora s drugom ugovornom strankom. Korisnik u tu svrhu na platformi može stvarati obrazce, uređivati obrazce, komentirati izjave te pohranjivati. TIMOCOM korisniku može na raspolaganje staviti pregled dosadašnjih transakcija.

(2) Ostale ugovorne stranke mogu biti korisnici platforme te treći kontakti koje nudi sam ponuđač tereta. Takav kontakt trećih osoba odašiljanjem dokumentacije ili izjava nema vlastito pravo korištenja za platformu.

(3) U obrascima iz tehničkih razloga mogu biti prethodno namješteni određeni podaci. Prethodno namještanje ne predstavlja preporuku tvrtke TIMOCOM. Korisnik će po potrebi prilagoditi te podatke na vlastitu odgovornost. Individualnim jezičnim postavkama korisnika u platformi naslovi i opisi unutar obrasca mogu se mijenjati i tako razlikovati kod pošiljatelja i primatelja izjave. Naslovi i opisi u obrascima kao i njihovi prijevodi služe isključivo ugodnosti dotičnih korisnika i neobvezujući su prijedlozi za formuliranje od strane TIMOCOMa. Korisnici će sami postići dogovor oko tumačenja takvih izraza u naslovima i opisima obrasca. Kao prethodno namještanje za dokument označen kao „obvezujući“ služi jezična postavka osobe koja stvara obrazac.

(4) Korisnik je svjestan da u prilikom pružanja odgovarajućih izjava u vezi bitnih elemenata transporta unutar ove aplikacije na snagu stupa važeći ugovor između sudionika s potvrđenim pravima i obvezama.

(5) TIMOCOM može poduprijeti korisnika kod obveze zadržavanja i čuvanja zapisa. U tu svrhu TIMOCOM može prikupljati, spremati i obrađivati podatke nastale prilikom transakcija u trajanju do isteka 10 financijskih godina. Odgovornost izvršavanja mogućih obveza zadržavanja i čuvanja zapisa snosi isključivo korisnik. TIMOCOM nudi funkciju izvoza podataka kako bi se korisniku omogućila zasebna pohrana. TIMOCOM zadržava pravo ograničavanja memorijskog prostora korištenog za pohranjivanje transakcija u skladu s principom fair use i točkom 3.3 uvjeta, memorijski prostor potreban izvan toga podložan je zasebnom sporazumu. Ako korisnik zatraži pristup odnosno izdavanje tih pohranjenih podataka nakon isteka ugovora o korištenju, TIMOCOM ima pravo ispuniti taj zahtjev, tj. izdati podatke tek nakon podmirenja odgovarajućih troškova kao i mogućih još otvorenih zahtjeva iz tog ugovora o licenci.

(6) Ugovorni odnos započinje pismenim pristankom ili potpisivanjem ugovora o licenci, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez objašnjenja o razlozima za raskid14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3l. Pravo kosištenja za „zahtjev za transportom“

(1) Ova platforma, ukoliko je ugovoreno, omogućava korisniku pristup „Ponuđač-funkcionalnost“, kojom može raspisivati pojedinačne naloge tereta (ponuđač tereta), odnosno davati cijene po ponudi (ponuđač). Funkcionalnost korisniku omogućuje opisivanje pojedinačnih naloga za terete, obradu te prijenos ponuda i podataka o cijeni.

(2) U ovu ciljanu skupinu mogu spadati korisnici platforme te treći kontakti koje nudi sam ponuđač tereta.

(3) TIMOCOM zadržava pravo ograničavanja količine ponuđača za odabir za pojedinačnu ponudu tereta. Zadržava i pravo ograničavanja vremena trajanja ponude i planiranog termina isporuke.

(4) Ponuda tereta ne predstavlja obvezujuću ponudu, već poziv na davanje ponuda te ne obvezuje sklapanje ugovora. Ponuđač tereta prima na znanje da se ponuda cijene odnosi isključivo na uslugu koju on nudi. Učinkovit ugovor može se postići samo nakon usklađivanja izjave ponuđača tereta i kupca.

(5) Zastarjele podatke potrebno je odmah izbrisati. Podaci se moraju unositi potpuno, točno i u predviđena polja, u jednostavnom pismu i bez dodatnih praznih znakova ili ostalih znakova koji služe isključivo u svrhu isticanja. TIMOCOM zadržava pravo automatskog brisanja unosa bez najave, koji nisu u skladu s ovim kriterijima, odnosno odredbama iz točke 3 stavak 2.

(6) Ugovorni odnos započinje pismenim pristankom ili potpisivanjem ugovora o licenci, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez objašnjenja o razlozima za raskid14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka. Pravo korištenja ponuđača, kojeg je ponuđač tereta pozvao na ponudu završava dodjelom ugovora ponuđaču, bez potrebe za posebnom najavom okončanja, a u suprotnom pravom korištenja iz postojećeg ugovora o licenci.

4. Naknada za korištenje

(1) Naknada dospijeva na početku razdoblja korištenja i mora sjesti na račun TIMOCOMa najkasnije trećeg radnog dana odgovarajućeg razdoblja. Obračuni za dodatne usluge od strane TIMOCOMa dospijevaju odmah. Troškovi plaćanja padaju na teret korisnika sa izuzetkom zakonskog pravila za SEPA plaćanja.

(2) Pravo korisnika na obračun ili zadržavanje svojih obveza zbog protuzahtjeva je isključeno, osim u slučaju nesporne ili pravomoćno riješene protutužbe.

(3) Ukoliko TIMOCOM zbog avansne naknade za licenciju u odabranom obračunskom razdoblju korisniku odobri pupust, taj popust otpada povratno djelujući za ugovor ili djelova iz njega, ukoliko korisnik ugovor redovno otkaže pri isteka odabranog razdoblja. Isto vrijedi i u slučaju da otkaz iz važnog razloga sljedi sa strane TIMOCOMa.

(4) TIMOCOM ima pravo, ugovornu cijenu licence jednom godišnje primjerno povećati ukoliko nije izričito zajamčena cijena za to razdoblje. TIMOCOM će najaviti u pismenom obliku povećanje cijene u razdoblju od najmanje 4 tjedana unaprijed. Ukoliko povišenje cijene iznosi više od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, stranka ima posebno pravo otkaza u roku od 14 dana od trenutka kada nova cijena stupi na snagu. Izostanak popusta ili isteknuće vremensko organične posebne ponude ne smatra se povišenjem cjene u svrhu ove klauzule. Ukoliko TIMOCOM jedan ili više puta ne uzima u obzir svoje pravo za povišanjem cijene, ne smatra se time odricanje prava kao takvog. Avansno plaćanje ne daje nikakvo jamstvo cijene za unaprijed uplaćeno razdoblje.

5. Jednakost postupanja, podlicence, zaštitna prava, zaštita podataka

(1) Softver daje korisniku pristup korisničkoj platformi pored drugih korisnika, bez davanja prednosti u odnosu na ostale korisnike.

(2) Ovaj ugovor o licenci ne daje pravo na davanje podlicenci, niti na prijenos podataka dobivenih softverom ili davanje prava korištenja trećima, a naročito ne za korištenje softvera u svrhu stvaranja vlastitih računalno-tehničkih zaštitnih prava. Softver i njegov izvorni kod zaštićeni su autorskim pravom. Softver ostaje u vlasništvu TIMOCOMa. Softver može sadržavati kodove koji su intelektualno vlasništvo trećih osoba, kao i bilješke o tome preko poveznica. Ovi kodovi licencirani su na temelju ugovora o licenci ili odredbama trećih osoba prema korisniku. Korisnik prihvaća valjanost ovih odredbi ili ugovora o licenci.

(3) Korisnik mora prijaviti TIMOCOMu svako njemu poznato korištenje softvera od strane trećih osoba, ili navodne zahtjeve trećih osoba protiv njegovog korištenja ili protiv TIMOCOMa, a koje su u suprotnosti s odredbama o korištenju iz ovog ugovora, kako bi omogućio što bržu pravnu zaštitu.

(4) Korisnik nema pravo na softversko-tehničku podršku, na naknadne nadogradnje ili daljnje nosače podataka, a naročito nema pravo na izvorni kod, dekonstruirati, rastaviti ili promijeniti softver. Korisniku je zabranjeno korištenje licenciranog softvera za daljnji softversko-tehnički razvoj, izradu izmijenjenih verzije ili izradu kopija trećima, kao niti drugim korisnicima. Za svako takvo korištenje, bilo kopiranjem, paralelnim ili izmjeničnim korištenjem na različitim radnim mjestima ili u korist različitih poduzeća i/ili ekspoziture, potrebna je pismena  suglasnost o dodatno plaćenim licencama.

(5) Korisnik je dužan obavijestiti TIMOCOM o svakoj promjeni u strukturi svog poduzeća koja je relevantna za unos u registar trgovačkih društava ili u obrtni registar, i to bez odlaganja odmah nakon prijave promjena. To se naročito odnosi na prenamjene, promjene adresa, kao i na odlazak ili dolazak osoba ovlaštenih za zastupanje koje su unesene u registar trgovački društava ili u obrtni registar.

(6) Korisnik je suglasan da TIMOCOM čuva tehničke podatke korisnika u svrhu identifikacije i raspoređivanja, radi sigurnosti podataka i radi poboljšanja prijenosa podataka. Ovisno o krajnjem uređaju, u to mogu spadati anonimni podaci poput onih korištenog operativnog sustava, razlučivosti zaslona, preglednika, ID-a procesora te brzine, fizičke memorije MAC-adrese te podaci koji pod određenim okolnostima mogu ukazivati na osobne reference poput IP-adrese, raspoznavanje uređaja, DNS poslužitelj, instalacijska putanja, korisnički identitet, postavke jezika, kolačići i telematski podaci.
TIMOCOM uz to pohranjuje i obrađuje osobne podatke prilikom prijave korisnika za TIMOCOM Account tijekom postavljanja vlastitog profila za prikaz na platformi poput imena korisnika, titule, kontaktnih podataka, pripadnosti korisničkom poduzeću i navedenim jezičnim znanjima.

(7) Korisnik je suglasan da TIMOCOM sprema poslovne podatke korisnika u svrhu sklapanja i realizacije ugovora, kao i da pribavlja informacije o korisniku kod renomiranih kreditnih agencija.

(8) Korisnik je suglasan da TIMOCOM može prenijeti osobne podatke korisnika na tvrtke kćeri ili na partnerska poduzeća, u svrhu ispunjena ugovora o licenci ili korisničkih servisnih naloga. Aktualno su to: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Ta društva prikupljaju i obrađuju podatke korisnika isključivo u ime TIMOCOM-a u skladu s njihovim uputama i dužni su pridržavati se važećih zakona o zaštiti podataka TIMOCOM-a. Dostavljanje osobnih podataka korisnika trećim osobama može također uslijediti u slučajevima određenim zakonskim odredbama provedbenim upravnim ili sudskim nalozima, kao i u svrhu sprječavanja ili suzbijanja kaznenih djela ili kršenja ovih odredbi o licenci. Tvrtka TIMOCOM može pohraniti i obraditi ili prenijeti trećim osobama podatke koji ne ukazuju na osobne reference poput anonimiziranih podataka ili onih koji su u svrhe postizanja ugovora određeni za treće korisnike.

(9) Korisnik za buduće svrhe preko TIMOCOMa može bilo kada opozvati ili ograničiti svoj pristanak za prikupljanje, obradu, pohranjivanje i korištenje osobnih podataka. Opozivanje ili izjavu o ograničavanju možete poslati na sljedeću adresu:

TIMOCOM GmbH
Komunikacija s poduzećem
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath

E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Opoziv ili ograničavanje ne utječe na postojanje ugovora i na obvezu plaćanja od strane korisnika. Korisnik prihvaća da kao posljedicu tog povlačenja ili ograničavanja TIMOCOM više možda ne bude u položaju omogućavanja korištenja platforme.

(10) TIMOCOM-upozorava da će prema § 31 .saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG), podaci o protuugovornim obavljanjima nepodmirenih potraživanja iz ugovornih odnosa biti dostavljeni na SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 31, 65201 Wiesbaden, ukoliko se otvorena potražnja temelji na ugovornom odnosu koji se zbog neplaćenih obveza može trenutno otkazati i ako se otvorena potražnja koja je prešla dospjelost unutar Vama navedenog roka ne podmiri. Ostale informacije o SCHUFI nalaze se na www.meineSCHUFA.de.

6. Jamstvo i odgovornost

(1) TIMOCOM isključivo jamči da platforma služi za korištenje u dogovorenom opsegu. Navodi u opisu proizvoda, prospektima i uputama za uporabu koje je TIMOCOM dao na raspolaganje, predstavljaju neobvezujuće preporuke. Daljnje jamstvo TIMOCOMa je isključeno. (…) TIMOCOM osobito ne preuzima odgovornost za aktualnost, točnost i potpunost podataka postavljenih od strane drugih korisnika, niti za kompatibilnost platforme s računalnom opremom korisnika ili vezama koje koristi za prijenos podataka.

(2) Uređivanje poveznica i informacija na internet stranicama trećih, dostupnih preko poveznica na  stranici TIMOCOM, ne predstavlja dio ugovornih obveza. One ne služe niti za preciznije objašnjavanje ugovornih obaveza. Postavljene poveznice, odnosno preko njih dostupne stranice, nisu pod neprekidnom kontrolom. TIMOCOM iz tog razloga ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj ili točnost.

(3) TIMOCOM ne odgovara za štetu nastalu između različitih korisnika, gubitkom ili greškama u prijenosu podataka ili na drugi način. TIMOCOM ne odgovara za štetne programe ili programske kodove (viruse, trojance, crve i sl.) koje korisnici prenesu na korisničku platformu, ili koji su preneseni kroz priloge ili opise njihovih ponuda. Korisnik je izravno odgovoran da ne prenosi takav štetni softver.

(4) TIMOCOM nije ugovorna stranka niti posrednik u sklapanju ugovora pomoću platforme niti prenositelj za to relevantnih izjava. TIMOCOM iz tog razloga niti na koji način ne jamči za redovno odvijanje dogovorenih ugovora između samih korisnika ili postizanje gospodarskog uspjeha. Korisnik sam provjerava pravilnost podataka i navoda koje mu posreduju treće osobe. Poslane ili prikazane korisničke poruke preko platforme ne predstavljaju svjetonazor ili mišljenja tvrtke TIMOCOM, a tvrtka TIMOCOM se ne mora slagati s njima ili ih prisvojiti. TIMOCOM ne jamči da poruka ili obavijest poslana preko platforme dostiže svoj cilj odn. da će ju adresirani korisnik primiti i pročitati. TIMOCOM također ne jamči da se osoba navedena kao pošiljatelj ili primatelj poruke ili obavijesti podudara s osobom koja je šalje ili prima.

(5) Korisnik oslobađa TIMOCOM od svih obveza koje mogu nastati kao posljedica korištenja platforme od strane korisnika, koje nije u skladu s ovim ugovorom. TIMOCOM sklapa po smislu jednake ugovore i s drugim korisnicima, te ukoliko je to potrebno za pokrivanje štete (nakon prethodnog izmirenja TIMOCOMovih vlastitih zahtjeva za naknadu štete), prepušta korisniku moguće postojeće zahtjeve za naknadu štete protiv drugih korisnika.

(6) Rizik neprenošenja ili pogrešnog prenošenja podataka pada na teret korisnika, onog trenutka kada podaci izađu iz TIMOCOMovog područja utjecaja.

(7) Ograničenja ili isključenja odgovornosti za štetu korisnika navedena u ovom ugovoru ne primjenjuju se u slučajevima
a) u slučaju s namjere ili grube nepažnje od strane TIMOCOMa ili njegovih pomoćnih izvršitelja,
b) kršenja neke od bitnih odredbi ugovora od strane TIMOCOMa ili njegovih pomoćnih izvršitelja, čime se ugrožava ostvarenje cilja ugovora,
c) odgovornosti tvrtke TIMOCOM radi zlonamjerne prijevare ili odobravanja jamstva,
d) odgovornosti po prisilnom pravu, primjerice zakonskim odredbama o jamstvu za proizvod, ili
e) odgovornosti za krivične povrede života, tijela ili zdravlja od strane TIMOCOMa ili pomoćnika.

(8) Ako je nalogodavac poduzetnik, odgovornost tvrtke TIMOCOM ograničena je za predviđene ugovorne štete prilikom sklapanja ugovora kako slijedi:
a) u slučajevima prethodnog stavka 7 a) prilikom grube nepažnje jednostavnih pomoćnih izvršitelja,
b) u slučajevima prethodnog stavka 7 b) prilikom jednostavne nepažnje.
U slučaju gubitka podataka, programa i njihovo obnavljanje upotrebom platforme TIMOCOM odgovara u slučajevima iz točke 7 a) i b) isključivo ukoliko takav gubitak korisnik nije mogao izbjeći primjerenim mjerama predostrožnosti, kao npr. redovitim osiguravanjem podataka.

(9) Softver, koje je označen kao "BETA" ili "BETA-verzija", u načelu je nezavršeni proizvod u smislu pogodnosti za svakodnevno korištenje, koji doduše sadrži najbitnije funkcionalnosti, ali s obzirom na učinkovitost, kompatibilnosti i stabilnost podliježe određenim ograničenjima, budući da je iz iskustva poznato da je prije objavljivanja nemoguće simulirati sve moguće hardverske i softverske pretpostavke odnosno korisnička ponašanja. TIMOCOM stoga stavlja na raspolaganje takav BETA-softver samo u svrhu neobvezujućeg testiranja, prilikom kojeg korisnik treba pristati izvješća o svojim iskustvima. Nije moguće zajamčiti produktivnost odnosno nepostojanje čak i velikih pogrešaka. Korisnik je suglasan da je odgovornost TIMOCOMa s tim u svezi isključena, jednako kao i odgovornost u slučaju nemogućnosti korištenja sustava, gubitak podatka, nedostatke ili štete uslijede nedostatka ili za zmaklu dobit. Korisnik će prije instalacije i korištenja BETA sastavnog dijela platforme provesti potpuno osiguranje svojih podataka.

7. Reklamacije

(1) Ukoliko TIMOCOM primi informacije o korisniku koji je prekršio obveze iz ugovora o transportu, ovog ugovora, ili je svojom krivnjom prekršio važeće zakone (u nastavku: žalba), TIMOCOM ima pravo, ali ne i obvezu, da takve žalbe sa ili bez navođenja podnositelja žalbe proslijedi oštećenoj strani, ili ih, nakon njenog saslušanja i provjere, proslijedi drugim korisnicima.

(2) Korisnik protiv kojeg je podnesena žalba („pogođeni“) dužan je, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tjedan dana od dostave izjave o žalbi, očitovati se prema TIMOCOMu pismenim putem o njenom sadržaju i pomoći kod rješavanja žalbe ili barem obrazložiti potrebu za dužim rokom za zauzimanje stava o žalbi.

(3) Ukoliko korisnik u svojem očitovanju ne uspije pobiti prigovor o kršenju obveza naveden u žalbi, TIMOCOM ima pravo - ali ne i obvezu - pozvati korisnika da u roku od još jednog tjedna riješi sporna pitanja. Ovaj vremenski ograničeni zahtjev nije nužan, ukoliko TIMOCOM procjeni da to s obzirom na okolnosti ne bi bilo realno.

(4) Prava iz stavaka 2 i 3 u vezi sa pravom na blokadu ili raskid ugovora postoje isključivo radi zaštite interesa TIMOCOMa. Ukoliko TIMOCOM ne iskoristi to pravo, odgovornost prema ostalim korisnicima je isključena.

(5) TIMOCOM nema obvezu provjere pristiglih žalbi.

8. Izvanredni otkaz, trajanje licence, završne odredbe

(1) Trajanje prava na korištenje određuje se prema individualno dogovorenim modulima. Tijekom trajanja razdoblja besplatnog testiranja, obje strane imaju pravo na trenutni raskid ugovora.

(2) Obje strane imaju pravo na izvanredni raskid ugovora u slučaju važnog razloga, bez pridržavanja otkaznog roka. Važan razlog za izvanredno otkazivanje od strane TIMOCOM-a je osobito:
a) kada korisnik postane platežno nesposoban, ili mu prijeti da postane platežno nesposoban,
b) kada je otvaranje stečajnog postupka nad imovinom korisnika odbijeno zbog nedostatka sredstava, ili ukoliko korisnik mora pružiti zakonsko osiguranje,
c) ukoliko korisnik svojom krivnjom krši odredbe ovih uvjeta, čime ugrožava ostvarivanje ciljeva ovog ugovora, ili daju pravo na blokiranje usluge sukladno točkama 3 stavak  4 ili 5,
d) ukoliko korisnik kasni više od 14 kalendarskih dana s plaćanjem iznosa koji odgovara visini jedne mjesečne naknade,
e) ukoliko se članovski odnosi unutar poduzeća korisnika promijene u iznosu od 25% ili više, ili dođe do promjene zakonskih predstavnika, uvijek uzimajući u obzir aktualno stanje prilikom zaključenja ugovora.
f) korisnika čiji zakonski zastupnik ili povezano društav konkurira TIMOCOMu.

(3) Pravo korištenja vrijedi od trenutka uključivanja usluge od strane TIMOCOM-a i završava istovremeno kada i ugovorni odnos.

(4) Nakon isteka ugovora korisnik mora obrisati softver uz isključenje bilo kakvih prava zadržavanja, te prekinuti svako korištenje softvera.

(5)  Ukoliko je korisnik poduzetnik, pravna osoba javnog prava ili javni fond sukladno § 310 točka 1 stavak 1 Građanskog zakonika, ili ukoliko nema opću pravnu nadležnost u Njemačkoj, smatra se da je dogovoreno mjesto izvršenja i pravna nadležnost u Düsseldorfu. Važi njemačko pravo uz isključenje trgovačkog prava Ujedinjenih naroda.

(6) Ukoliko TIMOCOM korisniku dostavi prijevode ovog ugovora ili njegovih sastavnih dijelova, ukoliko se u određenom prijevodu pojave nesuglasnosti odnosno odstupanja od verzije na njemačkom jeziku, mjerodavna i pravno obvezujuća je uvijek samo verzija na njemačkom jeziku.

(7) U slučaju da pojedine odredbe ovih uvjeta postanu nevažeće, to neće imati utjecaja na važenje preostalih odredbi. Smatra se da umjesto nevažeće odredbe vrijedi ona važeća odredba, koja je najbliža svrsi nevažeće odredbe.

Stanje: 31.01.2019.

§1 Usluga

1. TIMOCOM GmbH će nastupiti isključivo kao pomoć nalogodavca prilikom naplate njegovog čistog iznosa računa. TIMOCOM će, prema vlastitoj prosudbi po dužnosti, zahtijevati od dužnika uzimanje stava odnosno plaćanje otvorenog potraživanja.

2. TIMOCOM neće preuzeti jamstvo za uspjeh intervencije.

3. Uplate, bonifikacije ili naplate prijebojem dužnika nakon intervencije vrijede kao uspjeh intervencije, ako nalogodavac ne može, u roku od 2 tjedna od najavljenog termina za plaćanje TIMOCOMu, dokazati, da nije obavljeno poravnanje potraživanja.

4. Nalogodavac sebi zadržava pravo, u svako doba poduzeti druge mjere za naplatu potraživanja.

§ 2 Naknada

1. Račun dospijeva po prijemu.

2. TIMOCOM može novac koji je primio od dužnika namijeniti za vlastite tužbe protiv nalogodavca (promet tekućim računom).

3. TIMOCOM sebi zadržava pravo naplatiti iznos računa zajedno s drugim računima, ukoliko iz poslovnog odnosa već postoji akceptni nalog nalogodavca. Utoliko nalogodavac TIMOCOMu daje punomoć za naplatu neospornog iznosa računa s poznatog poslovnog računa.

§ 3 Početak i završetak

1. Nalogodavac je vezan 3 radna dana na svoju ponudu davanja naloga. Ugovor stupa na snagu, kada TIMOCOM prihvaća nalog. Prihvatu nije potrebna posebna forma i može uslijediti bez riječi. Ugovor u svakom slučaju vrijedi kao prihvaćen, kada je dokazano da je TIMOCOM u toku toga doba već intervenirao kod dužnika.

2. Nalogodavac može otkazati nalog, kada se drži se roku od 2 tjedna. U slučaju već izvedene intervencije kod dužnika, nalogodavac je i dalje obvezan informirati o uplatama iz postupka, za koji je dao nalog. A TIMOCOM za taj postupak i dalje ima pravo na dogovorenu naknadu.

3. I jedna i druga stranka imaju pravo na izvanredni otkaz u slučaju teške povrijede obveza od strane druge stranke.

4. 4. Ukoliko bi nalogodavac ili dužnik izgubili ili završili svoj status klijenta kod TIMOCOMa u svezi s nalogom za intervenciju, nalogodavac i TIMOCOM imaju pravo na odustajanje od Ugovora. Ugovor u tom slučaju vrijedi kao ukinut za budućnost.

5. Ukoliko bi se uspostavilo prilikom provođenja intervencije, da se potraživanje najvjerojatnije ne može naplatiti, intervencija se završava, a nalogodavac će o tome dobiti uputu. Potraživanje valja kao nenaplativo prije svega, kada je ono sporno, oslobođeno, u sudskom postupku, izvršivo ili opterećeno pravima trećih, ili je dužnik insolventan. Ugovor u tom slučaju vrijedi kao ukinut za budućnost.

6. Nalogodavac je obavezan TIMOCOM podržavati odgovarajućim informacijama. Ukoliko TIMOCOM uprkos zahtjevu ne dobije potrebne informacije za obradu naloga u roku od 14 dana, TIMOCOM ima pravo da okonča nalog te da obračuna nadoknadu za obradu odnosno do tada nastale nadoknade u slučaju uspjeha.

§ 4 Jamstvo

1. Odgovornosti tvrtke TIMOCOM za štetu nalogodavca oko prijema ili provođenja ugovora ograničavaju se u slučajevima
a) u slučaju s namjere ili grube nepažnje od strane TIMOCOMa ili njegovih pomoćnih izvršitelja,
b) kršenja neke od bitnih odredbi ugovora od strane TIMOCOMa ili njegovih pomoćnih izvršitelja, čime se ugrožava ostvarenje cilja ugovora,
c) odgovornosti tvrtke TIMOCOM radi zlonamjerne prijevare ili odobravanja jamstva,
d) odgovornosti po prisilnom pravu, primjerice zakonskim odredbama o jamstvu za proizvod, ili
e) odgovornosti za krivične povrede života, tijela ili zdravlja od strane TIMOCOMa ili pomoćnika.

2. Ako je nalogodavac poduzetnik, odgovornost tvrtke TIMOCOM ograničena je za predviđene ugovorne štete prilikom sklapanja ugovora kako slijedi:
a) u slučajevima prethodnog stavka 1 a) prilikom grube nepažnje jednostavnih pomoćnih izvršitelja,
b) u slučajevima prethodnog stavka 1 b) prilikom jednostavne nepažnje.

3. Nalogodavac je odgovoran za to da je otvoreni iznos dospio i neosporan, kao i da TIMOCOM dobiva sve potrebne dokumente i informacije. Napominje se da nalogodavac može tražiti povraćaj od dužnika za troškove za uspješno rješavanje isključivo ukoliko isti kasni sa svojim obvezama i ukoliko je na osnovu nadležnog pravnog poredka na to obavezan. Zbog tih troškova, nalogodavac se mora obratiti neposredno dužniku.

4. TIMOCOM sebi zadržava pravo nakon završetka postupka uništiti sve dokumente, koji se ne moraju čuvati iz zakonom predviđenih razloga.

§ 5 Drugo

1. Svi dogovori se moraju pismeno potvrditi.

2. Ukoliko nalogodavac nije potrošač, Düsseldorf će biti mjesto izvršenja i kompetentnog suda. Važeće je njemačko pravo.

3. Ako bi jedna od odredbi Ugovora postala nedjelotvorna, ovo nema utjecaja na djelotvornost svih drugih odredbi ili dogovora. Stranke se obvezuju pronaći djelotvorni dogovor umjesto nedjelotvorne odredbe, a koja bi bila najbliža svrsi nedjelotvorne odredbe.

Stanje: 01.10.2014.

na vrh

Prihvaćam da ova stranica koristi kolačiće u svrhu analiza, personaliziranih sadržaja i promidžbe. Saznajte više