skip navigation

Opći uvjeti poslovanja

Kontakt centar

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 16 00

info.de@timocom.com

1. Općenito

(1) Za sve isporuke i usluge iz ovog ugovornog odnosa vrijede isključivo sljedeći uvjeti. Nalozi i uvjeti korisnika neobvezujući su čak i u slučaju, kada im se TIMOCOM izričito ne protivi.

(2) TIMOCOM zadržava pravo na izmjenu ili dopunu uvjeta krajem svakog obračunskog razdoblja. TIMOCOM će informirati korisnike o izmjenama izričitom napomenom na obrascu računa ili u sustavu Smart Logistics System. Smatra se da je korisnik pristao na izmjene ukoliko ih ne odbije u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana. U slučaju bezuvjetnog plaćanja računa, smatra se da je korisnik dao svoj pristanak.

(3) Pojašnjenja Ugovora, Dopune i izmjene Ugovora moraju biti obaviješten u pismenoj formi kako bi bile pravovaljane. Ako se stranke dogovore da treća pravna osoba treba biti ovlaštena za korištenje sustava Smart Logistics System, druga stranka izdaje tom korisniku punomoć o primanju obrazloženja tvrtke TIMOCOM.

(4) Kad se u ovom Ugovoru spominju osobe (npr. korisnik), naziv se odnosi na sve spolove (ž/m/d).

2. Predmet ugovora

(1) TIMOCOM daje korisniku pravo na korištenje jedne korisničke platforme (u daljnjem tekstu: licenca) za periodičnu naknadu. Opseg licence dogovara se individualno. TIMOCOM može prema vlastitoj procjeni omogućiti korisniku pristup toj korisničkoj platformi (u daljnjem tekstu: Smart Logistics System) pomoću softvera koji je potrebno instalirati, kombinacije korisničkog imena i lozinke, internetske prijave ili sučelja za postojeće hardversko i softversko okruženje korisnika. Rad sustava Smart Logistics System odvija se pomoću poslužitelja priključenih na internet koji su dostupni isključivo internetskom vezom.

Od toga su izuzeta razdoblja za vrijeme kojih su poslužitelji koje TIMOCOM koristi nedostupni zbog tehničkih ili drugih razloga na koje TIMOCOM nema utjecaj, ili za vrijeme kojih TIMOCOM obavlja radove na održavanju poslužitelja kako bi se prilikom pristupa izbjegle smetnje. TIMOCOM će planirane radove održavanja i nadograđivanja provoditi radnim danom, po mogućnosti prije 7:30 odn. nakon 18:00 sati (CET) te cjelodnevno vikendima.

(2) Ako TIMOCOM stavi korisniku na raspolaganje pristup sustavu Smart Logistics System pomoću softvera, prema vlastitoj procjeni to se može provesti npr. kao ponuda za preuzimanje ili također preko trgovina App Store® tvrtke Apple®, Google Play™ itd. Preuzimanje i instaliranje softvera nije dio usluge tvrtke TIMOCOM već ih korisnik provodi samostalno te na vlastitu odgovornost. Pri davanju ovlaštenja za pristup pomoću internetske registracije korisničkim imenom i lozinkom ili internetske prijave TIMOCOM zadržava pravo na postavljanje određenih zahtjeva za sastavljanje lozinke ili uporabu lokalnih sigurnosnih obilježja kao što su npr. postojeće tehnike autentifikacije operativnog sustava na uređaju korisnika.

(3) Izbor, nabava i aktiviranje dostupnog hardvera, softvera i veze za prijenos podataka isključivo su u nadležnosti korisnika i na njegov rizik.

(4) TIMOCOM ima pravo provoditi izmjene u okviru daljeg razvoja i poboljšanja svojih proizvoda, dok god se time ne ograničavaju bitne karakteristike ugovorene usluge.

(5) TIMOCOM može korisniku preko sustava Smart Logistics System slati obavijesti o ponudama, primljenim porukama ili transakcijama. TIMOCOM zadržava pravo ograničavanja broja, vremena trajanja prikaza i pohranjivanja takvih poruka.

3. Pravo korištenja

(1) Pravo korištenja dodijeljeno ovim ugovorom vrijedi samo u individualno dogovorenom opsegu, npr. za određen broj osobnih pojedinačnih pristupa ili dogovoren opseg podataka u gospodarskom pogonu korisnika po podružnici, samostalno ili nesamostalno, za sustav Smart Logistics System i ne može se prenositi na treće osobe ili druge podružnice.

(2) Pravo korištenja vrijedi samo za unos i pretraživanje podataka specifičnih za redovno poslovanje poduzeća. Svi podaci moraju biti u skladu s istinom i na zahtjev ih se mora predočiti TIMOCOM-u. Zastarjele ili prikupljene podatke potrebno je izbrisati ako ne postoje zakonske obveze čuvanja. Nedozvoljeno je korištenje u sljedeće svrhe:
a) Neželjene poruke kao što je "spam", masovni upiti, opće reklamiranje i ponude.
b) Ilegalne svrhe, pogrešni podatci, obmane ili zablude.
c) Povreda prava kao što su moralna prava, prava intelektualnog vlasništva ili privatnost trećih osoba.
d) Postavljanje skupa podataka, posebno onih koji omogućuju stvaranje profila drugog korisnika.
e) Unos programskih kodova koji utječu na funkcionalnost krajnjeg uređaja ili softvera.
f) Sadržaji koji tvrtku TIMOCOM, treće osobe ili druge korisnike ometaju, opterećuju ili im štete, primjerice bojkotiranja, lančana pisma, vrebanje, prijetnje, uvrede, klevete, diskriminacije, govore mržnje, poslovna oštećenja, seksualne izraze, prikaze brutalnosti, nasilja ili golotinje.
g) Sadržaji koji krše zakon ili moralnost ili korisnik nije ovlašten za prijenos istih.

(3) Podaci koje priprema sustav Smart Logistics System smiju se izdvajiti isključivo putem postojeće funkcije izvoza ili ispisa. Automatizacija korištenja sustava Smart Logistics System, bilo putem sučelja, softvera treće osobe, robota, skripti ili drugih alata koji odstupaju od standarda uobičajenih preglednika kao što su npr. Chrome™, Firefox® ili Microsoft Edge® zahtijeva pisanu suglasnost tvrtke TIMOCOM.
Sve ponude tvrtke TIMOCOM koje pružaju neograničeno korištenje po fiksnoj cijeni podliježu načelu pravedne uporabe. TIMOCOM ovim principom svim korisnicima želi priuštiti pravedno i kvalitetno korisničko iskustvo. TIMOCOM stoga zadržava pravo provođenja prikladnih mjera za ograničavanje prava na korištenje, u slučaju da korisnik zbog svog individualnog ponašanja na bilo koji način zahtijeva resurse tvrtke TIMOCOM koji bi ne samo beznačajno utjecali na ravnomjernu raspodjelu dostupnih kapaciteta poslužitelja, širinu pojasa ili kapacitet pohrane. Takva ograničenja mogu uslijediti npr. u obliku ograničenja broja upita ili transakcija po minuti u vezi s licencom ili ograničenjem mjesta za pohranu.

(4) TIMOCOM zadržava pravo prekida veze korisnika sa sustavom Smart Logistics System i brisanja podataka ako se time izbjegava ili okončava kršenje važećih zakona ili morala. Isto vrijedi kad korisnik tehnički ugrožava softver, neke aplikacije ili sustav Smart Logistics System.

(5) Ako korisnik ne ispuni neku ugovornu obvezu, posebno obvezu prema čl. 3 (1) ili (2), čl. 4 (1), čl. 5 (2), (4) ili (5) ili čl. 7 (2) ili (3) ili nakon opomene uđe u zakašnjenje zbog neke druge povrede ugovora, TIMOCOM je oslobođen od svoje obveze pružanja usluge („blokada”), ali ipak zadržava pravo na naknadu tijekom prikladnog dodatnog roka od najviše 2 tjedna.

(6) U bilo kojem slučaju skrivljene povrede članaka 3 (1) ili (2), ili čl. 5 (2), (4) ili (5) korisnik je dužan platiti ugovornu kaznu u visini naknade za dvanaest mjeseci. Korisnik zadržava pravo dokazivanja manjeg opsega štete.

3a. Pravo na korištenje aplikacije Smart App Profili poduzeća

(1) Aplikacija Smart App Profili poduzeća daje korisniku, ako je tako dogovoreno, mogućnost prikaza postojećih podataka o tvrtki korisnika sustava Smart Logistics System.

(2) Korisnik uz to također može postaviti svoje podatke o tvrtki u sustav Smart Logistics System za informaciju i prikaz za treće osobe. Pristup detaljnijim podacima drugih poduzeća korisnik dobiva nakon unosa detaljnih podataka o vlastitom poduzeću.

(3) Podaci se nude za uobičajenu komercijalnu upotrebu. Kopiranje baze podataka u cijelosti ili njenih bitnih dijelova zabranjeno je u skladu s odredbama zakona o autorskom pravu.

(4) Svi podaci moraju biti aktualni. Sazna li TIMOCOM propuste ili netočnosti u podacima koje je korisnik naveo, TIMOCOM ima pravo obavijestiti korisnika o ovoj pogrešci. Ukoliko korisnik ne ispravi ili ne popuni svoje podatke u roku od 7 dana od dana primitka obavijesti od strane TIMOCOM-a, korisnik daje ovlast TIMOCOM-u, ali ne i obvezuje TIMOCOM, u njegovo ime i odgovornost, dopuniti ili ispraviti podatke prema službenim podacima iz sudskog ili obrtničkog registra.

(5) TIMOCOM zadržava pravo blokiranja podataka korisnika i pristupa korisnika aplikaciji Smart App Profili poduzeća u slučaju kršenja gore navedenih stavki (3) i (4).

(6) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenci koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3b. Pravo na korištenje aplikacija Smart Apps Tereti i Smart App Utovarni prostor

(1) Aplikacije Smart Apps Tereti i Utovarni prostor omogućuju korisniku, ako je tako dogovoreno, unos kapaciteta vozila i ponuda tereta te pretraživanje ponuđenih kapaciteta vozila i tereta za međunarodne cestovne transporte preko sustava Smart Logistics System.

(2) Unos je potrebno provoditi potpuno, jednostavnim pismom bez dodatnih praznina ili ostalih znakova prikladnih samo za isticanje i uz točne podatke u predviđenim poljima za unos. TIMOCOM zadržava pravo automatskog brisanja podataka, koji ne odgovaraju tim kriterijima odnosno pretpostavkama navedenim u točki 3, odjeljak 2.

(3) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3c. Pravo na korištenje aplikacije Smart App Rute i troškovi

(1) Aplikacija Smart App Rute i troškovi omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, prijenos podataka za prikaz karata i izračun ruta na internetu. Svi su prikazi karata – kao i sve zemljopisne karte – podložni neprestanim promjenama i nikad ne predstavljaju potpuni prikaz stvarnog stanja. TIMOCOM stoga nije dužan osigurati točnost kartografski prikaza i ostalih podataka. TIMOCOM obveza pružanja usluge ograničena je na pripremu, obradu i vizualizaciju podataka za korisnika.

(2) Podatke i informacije prikazane u aplikaciji Rute i troškovi preuzimaju treće osobe. TIMOCOM zbog toga zadržava pravo na raskid ugovora u slučaju kada podaci nisu ispravno i pravovremeno isporučeni njemu samome, osim u slučaju kada korisnik dokaže krivicu TIMOCOM-a.

(3) Aplikacija Rute i troškovi pri pretraživanju može dati prioritet odredištima prema navedenim nazivima mjesta ili poštanskim brojevima. Pritom je moguće dobivanje rezultata pretrage s mjestima različitog ili jednakog naziva. TIMOCOM nije dužan osigurati točan automatski izbor željenog mjesta kroz program. Jednako tako, TIMOCOM ne odgovara za točnost i potpunost svih ostalih srodnih podataka kao što su poštanski brojevi, podaci o ulicama ili ostale dopunske informacije. Ovisno o tehničkom stanju, karte podliježu neprestanim promjenama. Ne odgovaramo za navode, točnost i kvalitetu karata.

4) Kartografski materijal i ostali srodni podaci (satelitske slike, informacije o cestarinama, ograničenja u prometu, objekti POI itd.) dodjeljuju se od davatelja licence. Karte, srodni podaci i funkcionalnosti zaštićeni su autorskim pravima i isključivo su vlasništvo tvrtke TIMOCOM i/ili davatelja licenci i partnera te su zaštićeni međunarodnim ugovorima i ostalim zakonskim odredbama države u kojoj se koriste. TIMOCOM korisniku osigurava neprenosivu, neisključivu podlicencu za korištenje karata koje se koriste u proizvodima TIMOCOM-a, isključivo za internu upotrebu od strane korisnika. Korisniku nije dozvoljeno kopiranje, rastavljanje, izvlačenje, mijenjanje karata ili izrada drugih proizvoda na temelju njih. Korisniku nije dozvoljeno djelomično niti potpuno izvlačenje izvornog koda, izvornih datoteka ili strukture karata, kao niti da to pokuša bilo rekonstrukcijom, rastavljanjem, dekompiliranjem, ili na drugi način. Korisnik ne smije koristiti proizvode u svrhu vođenja poduzeća za pružanje usluga ili u druge svrhe koje uključuju obradu karata od strane drugih osoba ili organizacija. Korisnik nema vlasnička prava, već ona u potpunosti ostaju u vlasništvu davatelja licenci. Napomene o pravu na umnožavanje, navodi o izvorima, zadržavanju prava na vlasništvo, kolji se nalaze u ili na kartama ne smiju se mijenjati, skrivati ili uklanjati.

(5) Ukoliko dobavljači povećaju cijene prema TIMOCOM-u, u odnosu na one koja su bile važeće u trenutku sklapanja ugovora, TIMOCOM prema korisnicima zadržava pravo da za odgovarajući iznos poveća cijene licenci koje podliježu naplati. Povećanje cijena stupa na snagu nakon 4 tjedna od početka sljedećeg mjeseca nakon primitka izjave. Ako povećanje cijene za korištenje aplikacije Rute i troškovi prekorači 10 % unutar jedne kalendarske godine, korisnik ima izvanredno pravo otkazivanja koje se može iskoristiti unutar 2 tjedna nakon obavijesti o povećanju cijene.

(6) TIMOCOM zadržava pravo, da prema vlastitoj prosudbi u bilo kojem trenutku modificira, proširi, izbriše ili promjeni kategorizaciju kartografskih prikaza i podatkovnih elemenata, uključujući mogućnosti i specifikacije za prikaz karata i dodatnih funkcionalnosti koje se odnose na karte. TIMOCOM nije dužan isporučiti i provesti bilo kakve radove na održavanju, uklanjanju grešaka, ispravke (patch), aktualiziranja (Updates) ili poboljšanja (Upgrades).

(7) Dodatno vrijede ovi uvjeti korištenja za krajnjeg korisnika (OVDJE Uvjeti korištenja)

(8) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenci koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3d. Pravo na korištenje aplikacije Praćenje

(1) Aplikacija Praćenje daje korisniku, ako je tako dogovoreno, pristup telematskoj funkcionalnosti pomoću koje može u sustav Smart Logistics System prenijeti postojeće radijski ili satelitski podržane podatke svojih vlastitih vozila kao npr. podatke o položaju sustava Global Positioning System (GPS), podatke postojećih uređaja za utvrđivanje lokacije ili senzorske podatke drugih sustava vozila (u daljnjem tekstu: prijenos) i osim toga može dopustiti prikaz tih podataka sebi neograničeno i drugim korisnicima sustava Smart Logistics System (u daljnjem tekstu: viewer) putem ograničenog odobrenja. Aplikacija paćenje također omogućuje vieweru prikaz takvih podataka telematskih sustava u vozilima drugih korisnika nakon što je za taj prikaz dodijeljeno odgovarajuće odobrenje. Neophodan sastavni dio za prikaz tih podataka ugovor je dobavljača s ponuđačem telematskih usluga za prijenos i licencija za aplikaciju Rute i troškovi ili istovjetni prikladni alat za prikazivanje karti koji podržava aplikacija Rute i praćenje sučelja tvrtke TIMOCOM.

(2) Korisnik se obvezuje, ukoliko je odobrio Vieweru prikaz podataka s telematskog sustava svojeg vozila, da će osigurati neprekidni pristup tim podacima za vrijeme ugovorenog vremenskog razdoblja, u okviru mogućnosti koje pruža stanje aktualne tehnike. Korisnik je sam odgovoran za točan i pravovremeni prijenos podataka TIMOCOMu.

(3) Korištenje i obrada podataka s telematskih sustava u tuđim vozilima koja nisu u trajnom najmu ili leasingu nije dozvoljeno ako se ne odvija u okviru dopuštenja između 2 korisnika sustava Smart Logistics System prema gore navedenom članku 1. Prijenos telematskih podataka podpoduzetnika koji rade za korisnika stalno ili u redovitim razmacima bliskim stalnom angažmanu zahtijeva odobrenje tvrtke TIMOCOM. U slučaju kršenja odredbi ovog članka, TIMOCOM ima pravo blokirati podatke odgovarajućeg telematskog sustava.

(4) Telematski podaci smiju se upotrebljavati isključivo za koordinaciju uporabe dotičnih vozila odnosno telematskih sustava u sklopu ciljeva utvrđenih uslugom. Nije dozvoljeno opisivanje telematskih sustava uključenih u okviru ove usluge jasnim imenima stvarnih osoba (primjerice imenima vozača).

(5) Korisnik prije početka korištenja obavještava sve osobe opremljene telematskim sustavom o dodijeljenoj suglasnosti za obradu podataka tvrtke TIMOCOM, vrsti obrađenih podataka, svrsi i trajanju obrade, poduzećima koja sudjeluju u obradi podataka i mogućnosti okončavanja prijenosa podataka.
Ako je prema zakonima koji su primjenljivi na korisnika potrebna suglasnost osoba opremljenih telematskim sustavom, korisnik će osigurati da sve potrebne suglasnosti ili eventualne dopuštene alternative prema primjenljivim zakonima (npr. dogovori unutar poduzeća) postoje u pisanom obliku. Korisnik je dužan čuvati i na zahtjev tvrtke TIMOCOM predočiti original odgovarajućih dokaza u trajanju od dvije godine nakon isteka ugovora.

(6) Ako korisnik krši odredbe zakona o zaštiti podataka, posebno gore navedeni stavak 4 ili 5, TIMOCOM ima pravo odmah otkazati ugovor s korisnikom. Korisnik oslobađa TIMOCOM od svih zahtjeva koji proizlaze iz korisnikovog nepoštivanja odredbi zakona o zaštiti podataka, posebno gore navedenog stavka 4 ili 5, ili su u vezi s njim.

(7) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licencii koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3e. Pravo na korištenje aplikacije Natječaji

(1) Aplikacija Natječaji daje korisniku, ako je tako dogovoreno, mogućnost raspisivanja stalnih naloga iz područja transporta i logistike za ciljnu skupinu koju on treba odabrati (u daljnjem tekstu: osoba koja raspisuje) odnosno mogućnost predaje ponuda na natječaj (u daljnjem tekstu: ponuđač). Aplikacija Natječaji omogućuje korisniku da opisuje ponude, prikuplja ih, obrađuje i prenosi za pripremu sklapanja ugovora na vlastitu odgovornost.

(2) Pravo na korištenje za osobu koja raspisuje počinje prispijećem uplate po prvom računu tvrtke TIMOCOM ili tako što TIMOCOM daje pristup aplikaciji Smart App Natječaji.

(3) Raspisivanje ne predstavlja obvezujuću ponudu, već poziv na davanje ponuda te ne obvezuje sklapanje ugovora. Osoba koja raspisuje prima na znanje da se ponuda cijene odnosi isključivo na uslugu koju on nudi. Učinkovit ugovor može se postići samo nakon usklađivanja izjave ponuđača tereta i kupca.

(4) Ponuđač je vezan svojom ponudom u trajanju od 1 mjeseca po isteku raspisa.

(5) TIMOCOM zadržava pravo provjere ponuda raspisa, kao i provjere ponuda ponuđača s obzirom na njihovu zakonitost, potpunost i pravilnost, u roku od najviše 2 radna dana nakon unosa. Ponuda se smatra nezakonitom naročito u slučaju da se njome krše važeći zakoni ili upravne odredbe, zaštićena prava trećih ili dobri običaji. Ponuda se smatra nepotpunom ukoliko nedostaju bitne ugovorne odredbe ili nužne informacije,  kao npr. odgovarajuća odobrenja ili licence za izvođenje. Ponuda se smatra nepravilnom ukoliko prevladava njen promidžbeni sadržaj ili se odnosi isključivo na pojedinačni transport.

(6) Ako TIMOCOM utvrdi, čak i ako se to dogodi tek naknadno, da osoba koja raspisuje ili ponuđač nisu poštivali stavak 5, TIMOCOM ima pravo izbrisati ponudu iz aplikacije Natječaji, zaustaviti ponudu ili je čak uopće ne objaviti, ali ipak zadržava pravo na naknadu.

(7) TIMOCOM zadržava pravo da u aplikaciji Natječaji objavljuje samo ponude nalogodavca koji posjeduje barem prosječni bonitet priznatog bonitetnog ureda i za kojeg nisu poznate okolnosti koje konkretno ugrožavaju financijsko odvijanje ponuda. Prosječna procjena boniteta, primjerice, približno odgovara indeksu većem od 300 po ocjeni Creditreform npr. u Njemačkoj, “B” kod Euler Hermes Kreditversicherungs-AG ili „R“ kod Coface AG u Europi. Ukoliko ocjena boniteta nalogodavca za vrijeme trajanja raspisa padne ispod ove vrijednosti ili njenih ekvivalenata, ili ukoliko TIMOCOM dođe do saznanja o okolnostima koje mogu ugroziti naknadnu isplatu objavljenih ponuda, TIMOCOM od trenutka saznanja o umanjenoj ocjeni može ukinuti ili suspendirati ponudu, sve dok se smanjenje boniteta ne riješi.

(8) TIMOCOM ima pravo da za dostavu ponuda po raspisu ili procjenu raspisa traži istovremeno poravnanje postojećih TIMOCOM potraživanja po tom raspisu

(9) TIMOCOM ima poseban prostor za pitanja potencijalnih ponuđača o određenom raspisu. TIMOCOM zadržava pravo da rok trajanja raspisa produži za vrijeme potrebno za dobivanje odgovora na pitanja koje traje više od jednog radnog dana. TIMOCOM također zadržava pravo da ondje izbriše unose koji su u suprotnosti s točkom 3 stavkom 2 ovih uvjeta.

(10) Za sve podatke i ponude korisnika u sklopu natječaja koje TIMOCOM objavljuje ili prosljeđuje preko aplikacije Smart App Natječaji odgovoran je isključivo taj korisnik. TIMOCOM ne daje jamstvo za te unose niti za ispunjenje ugovora ili za povjerljivost informacija koje iz toga proizlaze, te sam nije ugovorna strana. TIMOCOM ne jamči za unose ili sposobnost ponuđača za ispunjenje usluge, naročito ukoliko su bili pozvani po želji nalogodavca.

(11) TIMOCOM zadržava pravo da obriše ponude ponuđača ili ih ne proslijedi dalje, ukoliko dođe do spoznaje o činjenicama koje konkretno ugrožavaju sposobnost ponuđača da izvrši uslugu, odnosno ukoliko postoje zakonske ili upravne zabrane koje mu onemogućavaju da sam ispunu obvezu iz raspisa. TIMOCOM smije brisati ili ne proslijediti ponude onih ponuđača, koji ne posluju u svoje ime i za svoj račun.

(12) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenci koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Alternativno, ugovorni odnos se može temeljiti na pojedinačnom sklopljenom poslu, te prestaje automatski završetkom natječaja, bez potrebe posebnog otkazivanja. Pravo korištenja ponuđača, kojeg je nalogodavac pozvao na sudjelovanje u natječaju, završava okončanjem roka u raspisu, bez potrebe za posebnom najavom okončanja, a u suprotnom pravom korištenja iz postojećeg ugovora o licenci.

3f. Pravo na korištenje aplikacije Skladišta

(1) Aplikacija Skladišta omogućuje korisniku – ako je tako dogovoreno – da nudi skladišne kapacitete i ima uvid u ponuđene skladišne kapacitete. Objavljivanje ponuda može se odvijati i preko sustava Smart Logistics System, kao preko javno dostupne početne stranice tvrtke TIMOCOM, i preko www.portatio.com.

(2) Zastarjele podatke mora se brisati bez odlaganja. Podaci se moraju unositi potpuno, točno i u predviđena polja, u jednostavnom pismu i bez dodatnih praznih znakova ili ostalih znakova koji služe isključivo u svrhu isticanja. TIMOCOM zadržava pravo automatskog brisanja podataka, koji ne odgovaraju tim kriterijima odnosno pretpostavkama navedenim u točki 3, odjeljak 2.

(3) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenci koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku do 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3g. Pravo na korištenje Messengera

(1) Messenger omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, da unutar sustava Smart Logistics System šalje poruke nekom drugom korisniku registriranom za tu funkciju.

(2) Messenger nije zamjena za opća javna sredstva komunikacije i posebno nije prikladan za prosljeđivanje poziva u nuždi ili sličnih alarma nadležnim institucijama ili upravnim tijelima.

(3) Za korištenje je potrebno postaviti i urediti korisnički profil. Pomoću funkcije Messengera korisnik se u sustavu Smart Logistics System već može prikazivati kao spreman za primanje poruka. Za sadržaj poslanih poruka odgovoran je samo registrirani korisnik. Poslane korisničke poruke ne predstavljaju mišljenje tvrtke TIMOCOM, tvrtka TIMOCOM se ne mora slagati s njima ili ih prisvojiti.

4) TIMOCOM ne jamči da će poruka dostići svoj cilj. TimoCom također ne jamči da se osoba navedena kao pošiljatelj ili primatelj poruke podudara s osobom koja je šalje ili prima.

(5) TIMOCOM zadržava pravo, ali nije obvezan da uz poštivanje telekomunikacijske tajnosti provjerava poruke korisnika i u slučaju kršenja točke 3 (2) ovih uvjeta blokira takve poruke ili blokira podatke korisnika ili pristup korisnika Messengeru.

(6) Korisnik korištenjem Messengera izražava suglasnost s time da TIMOCOM uz poštivanje telekomunikacijske tajnosti može pohraniti poruku koju on šalje putem Messengera na poslužitelju tijekom razdoblja od najmanje 3 mjeseca radi prosljeđivanja odabranom korisniku i omogućuje korisniku prikazivanje poruke. TIMOCOM zadržava korisnikovu poruku na poslužitelju dok se ista ne izbriše sukladno željama svih sudionika komunikacije ili je isteklo vrijeme od najmanje 3 mjeseca od sastavljanja i slanja poruke, osim ako drugačije nije zakonski, sudski ili oblasno potrebno, dozvoljeno ili provedivo. Nakon isteka najmanjeg vremena pohrane, korisnik mora računati s brisanjem poruke bez daljnjih najava.

(7) Udovoljavanje svim zahtjevima za pohranu poruka isključiva je odgovornost korisnika. U tu svrhu omogućen je ispis poruke kako bi osigurali zasebnu pohranu.

(8) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenci koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3h. Pravo na korištenje aplikacije Burza tereta

(1) Aplikacija Burza tereta omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, povezivanje softvera sustava za upravljanje transportom prisutnog kod korisnika (u daljnjem tekstu: TMS) i sustava Smart Logistics System. Aplikacija Burza tereta pritom ispunjava funkciju sučelja pomoću kojeg se mogu razmjenjivati podaci između TMS-a korisnika i sustava Smart Logistics System.

(2) Grafičko korisničko sučelje nije uključeno. Za prikazivanje sadržaja sustava Smart Logistics System može biti potrebno ugovaranje daljnjih licenci

(3) Povezivanje postojećeg TMS-a korisnika s aplikacijom Burza tereta i time sa sustavom Smart Logistics System odvija se na vlastitu odgovornost korisnika. TIMOCOM može pomoći korisniku u ovom slučaju pružajući tehnički opis proizvoda sučelja. Tehnički opis proizvoda nije sastavni dio ovog ugovora. Nije zajamčena upotrebljivost tehničkog opisa proizvoda bez predznanja o sučeljima.

(4) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenci koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3i. Pravo korištenja „Služba za upravljanje dokumentima“

(1) Sustav Smart Logistics System omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, pristup „Usluzi za upravljanje dokumentima” (u daljnjem tekstu: DMS) pomoću koje on može prenositi vlastite dokumente preko sustava Smart Logistics System (u daljnjem tekstu: prijenos) i staviti ih na raspolaganje za prikaz drugim korisnicima. TIMOCOM zadržava pravo na ograničenje usluge u smislu formata, opsega i količine dokumenata.

(2) Dokumenti koje korisnik prenosi su kodirano pohranjeni unutar EU. Referentne podatke preuzima ovlašteni korisnik, pri čemu prava pridržava korisnik koji prenosi iste.

(3) DMS nije zamjena za elektronsko arhiviranje podataka, a posebno ne predstavlja revizijsku i vremenski neograničenu pohranu dokumenata od strane TIMOCOMa. Pridržavanje svih obaveza za pohranu po pitanju obavještavanja je isključiva odgovornost korisnika. Po prestanku prava korištenja, korisnik mora računati s poništavanjem dokumenata koje je prenio, bez najave.

(4) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenci koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3j. Pravo na korištenje aplikacije Praćenje

(1) Aplikacija Praćenje omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, povezivanje softvera prisutnog kod korisnika i sustava Smart Logistics System. Aplikacija Praćenje pritom ispunjava funkciju sučelja pomoću kojeg se podaci mogu razmjenjivati između softvera korisnika i sustava Smart Logistics System. Zakonske odredbe o zaštiti podataka aplikacije Praćenje na odgovarajući način se primjenjuju u vezi s telematskim podacima.

(2) Grafičko korisničko sučelje nije uključeno. Za prikaz sadržaja sustava Smart Logistics System može biti potrebno ugovaranje daljnjih licenci.

(3) Povezivanje postojećeg softvera korisnika s aplikacijom Praćenje i time sa sustavom Smart Logistics System odvija se na vlastitu odgovornost korisnika. TIMOCOM pritom može pomoći korisniku pripremanjem tehničkog opisa proizvoda aplikacije Praćenje. Tehnički opis proizvoda nije sastavni dio ovog ugovora. Nije zajamčena upotrebljivost tehničkog opisa proizvoda bez predznanja o sučeljima.

(4) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenci koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3k. Pravo na korištenje aplikacije Transportni nalozi

(1) Aplikacija Transportni nalozi omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, prijenos, obradu, prosljeđivanje i prikaz izjava i dokumenata za dokumentiranje i podržavanje sklapanja ugovora o transportu s drugom ugovornom stranom. U tu svrhu korisnik sustava Smart Logistics System može izrađivati obrasce, obrađivati obrasce, komentirati i pohranjivati izjave. TIMOCOM korisniku može na raspolaganje staviti pregled dosadašnjih transakcija.

(2) Druga ugovorna strana mogu biti korisnici sustava Smart Logistics System i kontakti trećih osoba koje ponuđač tereta treba sam ponuditi. Takav kontakt trećih osoba prosljeđivanjem dokumenata ili izjava ne dobiva vlastito pravo korištenja sustava Smart Logistics System.

(3) U obrascima iz tehničkih razloga mogu biti prethodno namješteni određeni podaci. Prethodno namještanje ne predstavlja preporuku tvrtke TIMOCOM. Korisnik će po potrebi prilagoditi te podatke na vlastitu odgovornost. Individualne postavke jezika nekog korisnika u sustavu Smart Logistics System mogu utjecati na naslove i opise unutar obrasca i zbog toga se razlikovati kod pošiljatelja i primatelja izjave. Naslovi i opisi u obrascima kao i njihovi prijevodi služe isključivo ugodnosti dotičnih korisnika i neobvezujući su prijedlozi za formuliranje od strane TIMOCOMa. Korisnici će sami postići dogovor oko tumačenja takvih izraza u naslovima i opisima obrasca. Kao prethodno namještanje za dokument označen kao „obvezujući“ služi jezična postavka osobe koja stvara obrazac.

(4) Korisnik je svjestan toga da pri predaji odgovarajućih izjava u vezi s bitnim sastavnim dijelovima nekog transporta unutar aplikacije Smart App Transportni nalozi na snagu stupa pravomoćan ugovor između sudionika s potvrđenim pravima i obvezama.

(5) TIMOCOM može poduprijeti korisnika kod obveze zadržavanja i čuvanja zapisa. U tu svrhu TIMOCOM može prikupljati, spremati i obrađivati podatke nastale prilikom transakcija u trajanju do isteka 10 financijskih godina. Odgovornost izvršavanja mogućih obveza zadržavanja i čuvanja zapisa snosi isključivo korisnik. TIMOCOM nudi funkciju izvoza podataka kako bi se korisniku omogućila zasebna pohrana. TIMOCOM zadržava pravo ograničavanja memorijskog prostora korištenog za pohranjivanje transakcija u skladu s principom fair use i točkom 3.3 uvjeta, memorijski prostor potreban izvan toga podložan je zasebnom sporazumu. Ako korisnik zatraži pristup odnosno izdavanje tih pohranjenih podataka nakon isteka ugovora o korištenju, TIMOCOM ima pravo ispuniti taj zahtjev, tj. izdati podatke tek nakon podmirenja odgovarajućih troškova kao i mogućih još otvorenih zahtjeva iz tog ugovora o licenci.

(6) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenci koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

3l. Pravo na korištenje aplikacije Upiti za transportom

(1) Aplikacija Upiti za transportom daje korisniku, ako je tako dogovoreno, mogućnost da ponudi pojedinačne naloge za teret ciljnoj skupini koju on treba odabrati (u daljnjem tekstu: ponuđač tereta) odnosno da može predati cijenu za ponudu (u daljnjem tekstu: ponuđač). Aplikacija Upiti za transportom omogućuje korisniku da opisuje i obrađuje pojedinačne naloge za terete te prosljeđuje ponude i podatke o cijeni vezane uz njih.

(2) Ciljnoj skupini mogu pripadati korisnici sustava Smart Logistics System i kontakti trećih osoba koje ponuđač tereta treba sam ponuditi.

(3) TIMOCOM zadržava pravo ograničavanja količine ponuđača za odabir za pojedinačnu ponudu tereta. Zadržava i pravo ograničavanja vremena trajanja ponude i planiranog termina isporuke.

(4) Ponuda tereta ne predstavlja obvezujuću ponudu, već poziv na davanje ponuda te ne obvezuje sklapanje ugovora. Ponuđač tereta prima na znanje da se ponuda cijene odnosi isključivo na uslugu koju on nudi. Učinkovit ugovor može se postići samo nakon usklađivanja izjave ponuđača tereta i kupca.

(5) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenci koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka. Pravo korištenja ponuđača, kojeg je ponuđač tereta pozvao na ponudu završava dodjelom ugovora ponuđaču, bez potrebe za posebnom najavom okončanja, a u suprotnom pravom korištenja iz postojećeg ugovora o licenci.

3m. Pravo na korištenje aplikacije Transportni nalozi

(1) Aplikacija Transportni nalozi omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, povezivanje trećeg sustava koji upotrebljava korisnik i sustava Smart Logistics System. Aplikacija Smart API Transportni nalozi pritom ispunjava funkciju sučelja pomoću kojeg se podaci mogu razmjenjivati između korisnikovog trećeg sustava i sustava Smart Logistics System.

(2) Grafičko korisničko sučelje nije uključeno. Za optički prikaz sadržaja sustava Smart Logistics System može biti potrebno ugovaranje daljnjih licencija.

(3) Povezivanje upotrijebljenog korisnikovog trećeg sustava s aplikacijom Smart API Transportni nalozi i time sa sustavom Smart Logistics System odvija se na vlastitu odgovornost korisnika. TIMOCOM pritom može pomoći korisniku pripremanjem tehničkog opisa proizvoda. Tehnički opis proizvoda nije sastavni dio ovog ugovora. Nije zajamčeno da je tehnički opis proizvoda upotrebljiv bez tehničkog predznanja o računalnim mrežama.

(4) Korisnik je obvezan osigurati obradu podataka isključivo u dogovorenu svrhu ovog ugovora.

(5) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenci koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako prethodno nije otkazan od strane jedne od stranaka.

4. Naknada za korištenje

(1) Naknada dospijeva na početku razdoblja korištenja i mora leći na TIMOCOM račun najkasnije trećeg radnog dana odgovarajućeg razdoblja. Obračuni za dodatne usluge od strane TIMOCOM-a dospijevaju odmah. Troškovi plaćanja padaju na teret korisnika sa izuzetkom zakonskog pravila za SEPA plaćanja. Ako nije izričito dogovoreno drugačije, TIMOCOM ima pravo elektronički izrađivati i prosljeđivati račune. Ako korisnik za to ne navede prikladnu adresu za primanje e-pošte ili ako korisnik želi dokumentovanu fakturu na papiru, naplatit će se stvarni trošak za dodatni posao.

(2) Pravo korisnika na obračun ili zadržavanje svojih obveza zbog protuzahtjeva je isključeno, osim u slučaju nesporne ili pravomoćno riješene protutužbe.

(3) Ukoliko TIMOCOM zbog avansne naknade za licencu u odabranom obračunskom razdoblju korisniku odobri pupust, taj popust otpada povratno djelujući za ugovor ili dijelova iz njega, ukoliko korisnik ugovor redovno otkaže pri isteka odabranog razdoblja. Isto vrijedi i u slučaju da otkaz iz važnog razloga slijedi sa strane TIMOCOM-a.

(4) TIMOCOM ima pravo, ugovornu cijenu licence jednom godišnje primjerno povećati ukoliko nije izričito zajamčena cijena za to razdoblje. TIMOCOM će najaviti u pismenom obliku povećanje cijene u razdoblju od najmanje 4 tjedana unaprijed. Ukoliko povišenje cijene iznosi više od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, stranka ima posebno pravo otkaza u roku od 14 dana od trenutka kada nova cijena stupi na snagu. Izostanak popusta ili isteknuće vremensko ograničene posebne ponude ne smatra se povišenjem icjene u svrhu ove klauzule. Ukoliko TIMOCOM jedan ili više puta ne uzima u obzir svoje pravo za povišanjem cijene, ne smatra se time odricanje prava kao takvog. Avansno plaćanje ne daje nikakvo jamstvo cijene za unaprijed uplaćeno razdoblje.

5. Jednakost postupanja, podlicence, zaštitna prava, zaštita podataka

(1) Licenca omogućuje korisniku pristup sustavu Smart Logistics System uz ostale korisnike bez prava na prednost u odnosu na ostale korisnike.

(2) Ovaj ugovor o licenci ne daje pravo na dodjelu podlicenca ili za prosljeđivanje mogućnosti podataka ili korištenja dobivenih kroz sustav Smart Logistics System trećim osobama, posebno ne na korištenje softvera koji se koristi u sustavu Smart Logistics System (u daljnjem tekstu: softver) za vlastita računalno-tehnička zaštitna prava. Softver i njegov izvorni kod zaštićeni su autorskim pravom i nalaze se u isključivom vlasništvu tvrtke TIMOCOM i njezinih davatelja licencije te su zaštićeni međunarodnim ugovorima i drugim zakonima zemlje u kojoj se koriste.

(3) Softver može sadržavati kodove koji su intelektualno vlasništvo trećih osoba i napomene o njima, možda preko poveznica. Ovi kodovi licencirani su na temelju ugovora o licenci ili odredbama trećih osoba prema korisniku. Korisnik prihvaća valjanost ovih odredbi ili ugovora o licenci. Ako i koliko ovi ugovori o licenci proturječe ovom ugovoru, njihove regulative imaju prednost pred ovim ugovorom.

(4) Korisnik nema pravo na softversko-tehničku podršku, na naknadne nadogradnje ili daljnje nosače podataka, a naročito nema pravo na izvorni kod, dekonstruirati, rastaviti ili promijeniti softver. Korisniku je zabranjena uporaba softvera za softversko-tehnički razvoj, izmijenjene verzije ili za izradu kopija u korist trećih osoba, i drugih korisnika. Svako korištenje izvan toga, bilo kopiranjem, paralelnim ili izmjeničnim korištenjem na različitim radnim mjestima ili u korist različitih poduzeća i/ili podružnica zahtijeva pisano ugovaranje dodatnih licencii koje se naplaćuju.

(5) Korisnik je dužan obavijestiti TIMOCOM o svakoj promjeni u strukturi svog poduzeća koja je relevantna za unos u registar trgovačkih društava ili u obrtni registar, i to bez odlaganja odmah nakon prijave promjena. To se naročito odnosi na prenamjene, promjene adresa, kao i na odlazak ili dolazak osoba ovlaštenih za zastupanje koje su unesene u registar trgovački društava ili u obrtni registar.

6. Jamstvo i odgovornost

(1) TIMOCOM jamči isključivo da je sustav Smart Logistics System prikladan za korištenje u dogovorenom opsegu. Navodi u opisu proizvoda, prospektima i uputama za uporabu koje je TIMOCOM dao na raspolaganje, predstavljaju neobvezujuće preporuke. Daljnje jamstvo TIMOCOMa je isključeno. TIMOCOM posebno ne preuzima jamstvo za aktualnost, točnost i potpunost podataka koje su postavili drugi korisnici i za kompatibilnost sustava Smart Logistics System s računalno-tehničkim okruženjem korisnika ili s upotrijebljenim daljinskim vezama za prijenos podataka.

(2) Uređivanje poveznica i informacija na internet stranicama trećih, dostupnih preko poveznica na  stranici TIMOCOM, ne predstavlja dio ugovornih obveza. One ne služe niti za preciznije objašnjavanje ugovornih obaveza. Postavljene poveznice, odnosno preko njih dostupne stranice, nisu pod neprekidnom kontrolom. TIMOCOM iz tog razloga ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj ili točnost.

(3) TIMOCOM ne odgovara za štetu nastalu između različitih korisnika, gubitkom ili greškama u prijenosu podataka ili na drugi način. TIMOCOM ne odgovara za štetni softver ili programske kodove (viruse, trojanske konje, crve itd.) koje korisnici prenose preko sustava Smart Logistics System ili koji se prenose u njihovim dokumentima, prilozima ponudi ili opisima ponude i odatle se šire. Korisnik je izravno odgovoran da ne prenosi takav štetni softver.

(4) TIMOCOM nije ugovorna stranka ili posrednik ugovora sklopljenog pomoću sustava Smart Logistics System ili prenositelj izjave relevantne za to. TIMOCOM iz tog razloga niti na koji način ne jamči za redovno odvijanje dogovorenih ugovora između samih korisnika ili postizanje gospodarskog uspjeha. Korisnik sam provjerava pravilnost podataka i navoda koje mu posreduju treće osobe. Poruke korisnika poslane ili prikazane preko sustava Smart Logistics System ne predstavljaju izjave ili mišljenja tvrtke TIMOCOM, a TIMOCOM se ne slaže s njima i ne prisvaja ih. TIMOCOM ne jamči da je poruka ili obavijest poslana preko sustava Smart Logistics System došla na svoje odredište odnosno da ju je adresirani korisnik primio i pročitao. TIMOCOM također ne jamči da se osoba navedena kao pošiljatelj ili primatelj poruke ili obavijesti podudara s osobom koja je šalje ili prima.

(5) Korisnik oslobađa TIMOCOM od svih obveza koje nastaju tako što korisnik ne upotrebljava sustav Smart Logistics System u skladu s namjenom prema ovom ugovoru. TIMOCOM sklapa po smislu jednake ugovore i s drugim korisnicima, te ukoliko je to potrebno za pokrivanje štete (nakon što je prije svega udovoljio TIMOCOM-ovim odštetnim zahtjevima), prepušta korisniku moguće postojeće zahtjeve za naknadu štete protiv drugih korisnika.

(6) Rizik neprenošenja ili pogrešnog prenošenja podataka pada na teret korisnika, onog trenutka kada podaci izađu iz područja TIMOCOM utjecaja.

(7) Ograničenja ili isključenja odgovornosti za štetu korisnika u ovom ugovoru ne vrijede u slučajevima
a) namjerne ili grube nepažnje tvrtke TIMOCOM ili njezinih pomoćnih izvršitelja,
b) da tvrtka TIMOCOM ili njezini pomoćni izvršitelji krše neku od bitnih odredbi ugovora koju je prema smislu i svrsi konkretnog ugovora potrebno zajmačiti ili čije ispunjavanje uopće tek omogućuje pravilno provođenje ugovora i u čije poštivanje se smije redovito pouzdavati,
c) zakonske odgovornosti tvrtke TIMOCOM neovisne o dugovanju, npr. s obzirom na zakon o odgovornosti za proizvode, odobravanje jamstva ili
d) zakonske odgovornosti tvrtke TIMOCOM ili njezinih pomoćnih izvršitelja za povredu života, tijela ili zdravlja neke osobe.

(8) Ako je korisnik poduzetnik, odgovornost tvrtke TIMOCOM ograničena je na štetu tipičnu za ugovor koja je predvidljiva pri sklapanju ugovora kako slijedi:
a) u slučajevima prethodnog stavka 7 a) pri gruboj nepažnji jednostavnih pomoćnih izvršitelja,
b) u slučajevima prethodnog stavka 7 b) pri jednostavnoj nepažnji.
Za gubitak podataka, programa i njihovu ponovnu izradu korištenjem sustava Smart Logistics System tvrtka TIMOCOM u slučajevima prethodnog stavka 7 slovo a) i b) odgovara samo u mjeri u kojoj korisnik ne bi mogao izbjeći taj gubitak prikladnim preventivnim mjerama, kao npr. redovitim osiguravanjem podataka.

(9) Dijelovi sustava Smart Logistics System označeni kao „BETA” ili „BETA verzija” načelno predstavljaju nedovršene proizvode u smislu svakodnevne upotrebljivosti. Oni doduše sadržavaju sve bitne funkcije, ali s obzirom na učinkovitost, kompatibilnost i stabilnost podliježu ograničenjima budući da je iz iskustva poznato da prije objavljivanja nije moguće simulirati sve hardverske i softverske elemente odnosno ponašanje korisnika. TIMOCOM zbog toga stavlja na raspolaganje takve BETA dijelove sustava Smart Logistics System samo u svrhu neobvezujućeg testiranja za koje su potrebni izvještaji korisnika o njihovim iskustvima. Nije moguće zajamčiti produktivnost odnosno nepostojanje čak i velikih pogrešaka. Korisnik je suglasan da je odgovornost TIMOCOM-a s tim u svezi isključena, jednako kao i odgovornost u slučaju nemogućnosti korištenja sustava, gubitak podatka, nedostatke ili štete uslijede nedostatka ili za zmaklu dobit. Korisnik će prije instalacije i korištenja BETA dijela sustava Smart Logistics System provesti potpuno osiguranje svog lokalnog sustava uključujući podatke.

(10) Korisnik sam snosi odgovornost za korištenje svog pristupa sustavu Smart Logistics System, suzdržava se od bilo kakve zloupotrebe i bilo kakvog pokušaja neovlaštenog dobivanja informacija samostalno ili preko trećih osoba ili probijanja u sustave Smart Logistics System. U takvim slučajevima on snosi troškove, uključujući i one troškove koji su uzrokovani inspekcijom opreme od strane tvrtke TIMOCOM i / ili koja ukazuje na nedostatke i greške, koje su u nadležnosti korisnika. Korisnik mora odmah obavijestiti tvrtku TIMOCOM o mogućnostima pristupa neovlaštenih trećih osoba, ostalim povredama sigurnosti podataka koje su mu poznate ili koje pretpostavlja ili utvrđenim zahtjevima trećih osoba protiv njegovog korištenja sustava Smart Logistics System ili protiv tvrtke TIMOCOM. Korisnik također mora odmah i besplatno za tvrtku TIMOCOM provesti sve ostale usluge relevantne za suradnju, posebno kad to zahtijeva TIMOCOM i kad potrebne mjere ne prelaze primjerene troškove kako bi se omogućila učinkovita obrana prava.

7. Reklamacije

(1) Ukoliko TIMOCOM primi informacije o korisniku koji je prekršio obveze iz ugovora o transportu, ovog ugovora, ili je svojom krivnjom prekršio važeće zakone (u nastavku: žalba), TIMOCOM ima pravo, ali ne i obvezu, da takve žalbe sa ili bez navođenja podnositelja žalbe proslijedi oštećenoj strani, ili ih, nakon njenog saslušanja i provjere, proslijedi drugim korisnicima.

(2) Korisnik protiv kojeg je podnesena žalba (u daljnjem tekstu: pogođeni) mora odmah, najkasnije unutar tjedan dana nakon dospijeća izjave o žalbi, u pisanom obliku priopćiti tvrtki TIMOCOM svoj stav o tome i pomoći pri rješavanju žalbe ili barem obrazložiti svoju potrebu za duljim rokom za zauzimanje stava o žalbi.

(3) Ako pogođeni korisnik u svom očitovanju ne uspije pobiti prigovor o kršenju obveza naveden u žalbi, TIMOCOM ima pravo – ali ne i obvezu – zatražiti od korisnika da tijekom još jednog tjedna riješi sporna pitanja. Ovaj vremenski ograničeni zahtjev nije nužan, ukoliko TIMOCOM procjeni da to s obzirom na okolnosti ne bi bilo realno.

(4) Prava iz stavaka 2 i 3 u vezi sa pravom na blokadu ili raskid ugovora postoje isključivo radi zaštite interesa TIMOCOMa. Ukoliko TIMOCOM ne iskoristi to pravo, odgovornost prema ostalim korisnicima je isključena.

(5) TIMOCOM nema obvezu provjere pristiglih žalbi.

8. Izvanredno otkazivanje, trajanje licence, opće odredbe

(1) Trajanje prava na korištenje određuje se prema individualno dogovorenoj licenci. Tijekom trajanja razdoblja besplatnog testiranja, obje strane imaju pravo na trenutni raskid ugovora.

(2) Obje strane imaju pravo na izvanredni raskid ugovora u slučaju važnog razloga, bez pridržavanja otkaznog roka. Važan razlog za izvanredno otkazivanje od strane TIMOCOM-a je osobito:
a) kada korisnik postane platežno nesposoban, ili mu prijeti da postane platežno nesposoban,
b) kada je otvaranje stečajnog postupka nad imovinom korisnika odbijeno zbog nedostatka sredstava, ili ukoliko korisnik mora pružiti zakonsko osiguranje,
c) ukoliko korisnik svojom krivnjom krši odredbe ovih uvjeta, čime ugrožava ostvarivanje ciljeva ovog ugovora, ili daju pravo na blokiranje usluge sukladno točkama 3 stavak  4 ili 5,
d) ukoliko korisnik kasni više od 14 kalendarskih dana s plaćanjem iznosa koji odgovara visini jedne mjesečne naknade,
e) ukoliko se članovski odnosi unutar poduzeća korisnika promijene u iznosu od 25% ili više, ili dođe do promjene zakonskih predstavnika, uvijek uzimajući u obzir aktualno stanje prilikom zaključenja ugovora.
f) korisnika čiji zakonski zastupnik ili povezano društav konkurira TIMOCOMu.

(3) Pravo korištenja vrijedi od trenutka uključivanja usluge od TIMOCOM strane i završava istovremeno kada i ugovorni odnos.

(4) Nakon isteka ugovora korisnik mora odmah izbrisati svaki softver koji preuzima TIMOCOM i koji je instaliran kod njega uz isključenje bilo kakvog prava zadržavanja i prekinuti svako korištenje sustava Smart Logistics System. Korisnik nakon toga također mora obustaviti daljnju isporuku podataka eventualno dogovorenom sučelju.

(5) Ukoliko je korisnik poduzetnik, pravna osoba javnog prava ili javni fond sukladno § 310 točka 1 stavak 1 Građanskog zakonika, ili ukoliko nema opću pravnu nadležnost u Njemačkoj, smatra se da je dogovoreno mjesto izvršenja i pravna nadležnost u Düsseldorfu. Njemačko pravo primjenjuje se na izuzeće Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

(6) Ukoliko TIMOCOM korisniku dostavi prijevode ovog ugovora ili njegovih sastavnih dijelova, ukoliko se u određenom prijevodu pojave nesuglasnosti odnosno odstupanja od verzije na njemačkom jeziku, mjerodavna i pravno obvezujuća je uvijek samo verzija na njemačkom jeziku.

(7) U slučaju da pojedine odredbe ovih uvjeta postanu nevažeće, to neće imati utjecaja na važenje preostalih odredbi. Smatra se da umjesto nevažeće odredbe vrijedi ona važeća odredba, koja je najbliža svrsi nevažeće odredbe.

9. Zaštita podataka

(1) Korisnik izjavljuje da je suglasan s time da TIMOCOM obrađuje tehničke podatke korisnika u svrhu njegove identifikacije i pridruživanja, sigurnosti podataka i radi poboljšanja prijenosa podataka. Ovisno o krajnjem uređaju, u njih se mogu ubrajati podaci koji su sami po sebi anonimni kao što je korišteni operativni sustav, rezolucija zaslona, preglednik, ID procesora i brzina procesora te fizička memorija. Također, podaci koji pod određenim okolnostima mogu ukazivati na određenu osobu kao što su IP adresa i MAC adresa, prepoznavanje uređaja, DNS poslužitelj, instalacijska putanja, korisnički identitet, postavke jezika, kolačići i telematski podaci.
TIMOCOM pri korisnikovoj obradi i korištenju sustava Smart Logistics System obrađuje osobne podatke kao npr. ime korisnika, titulu, adresu e-pošte, podatke za kontakt, pridruživanje korisničkom poduzeću i navedeno znanje jezika, unose, poruke i informacije koje korisnik sam u svom profilu ili korištenjem mogućnosti primjene sustava Smart Logistics System čini dostupnima trećim osobama. TIMOCOM koristi te podatke za sljedeće svrhe:
- provjeru identiteta korisnika
- pružanje i održavanje dogovorene izvedbe
- osiguravanje usklađenosti s ovim Uvjetima korištenja
- provođenje transakcija koje pokreću korisnici
- ispunjavanje zakonskih obveza ili izvršavanje regulatornih ili sudskih zahtjeva.
Rok za čuvanje tih podataka određuje se prema trajanju i svrsi dotičnog ugovora, ako ne postoje pretežni interesi službe koja provodi obradu ili zakonske obveze čuvanja.

(2) Korisnik izjavljuje da je suglasan s time da TIMOCOM obrađuje poslovne podatke korisnika u svrhu sklapanja i realizacije ugovora te da kod uglednih poduzeća za obavijesti o bonitetu pribavlja informacije o korisniku.

(3) Korisnik izjavljuje da je suglasan s time da TIMOCOM može obrađivati osobne podatke korisnika radi ispunjavanja ugovora o licenci ili servisnih naloga korisnika i prenositi ih na tvrtke kćeri ili partnerska poduzeća. Trenutno su to:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Pariz;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Timocom Platz 1, DE-40699 Erkrath.

Ta poduzeća obrađuju podatke korisnika isključivo po nalogu tvrtke TIMOCOM prema njezinim uputama i TIMOCOM ih obvezuje na poštivanje važećih zakona o zaštiti podataka. Prenošenje osobnih podataka korisnika trećim osobama osim toga može uslijediti u slučajevima zakonskih odredbi, upravnih ili sudskih naloga koji se mogu provesti i radi sprječavanja ili suzbijanja kaznenih djela ili kršenja ovih odredbi o licenciji. TIMOCOM može obrađivati i prenositi trećim osobama podatke koji ne upućuju na određenu osobu, kao što su npr. anonimizirani podaci ili podaci koji su određeni za treće korisnike radi postizanja svrhe ugovora.

(4) Korisnik u bilo kojem trenutku ima pravo na besplatne informacije tvrtke TIMOCOM o svojim pohranjenim osobnim podacima i pravo na ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade ili prigovor na obradu te pravo na mogućnost prenošenja podataka ako postoje potrebni preduvjeti vezani uz zakone o zaštiti podataka. Korisnici u bilo kojem trenutku mogu uputiti pitanja o svojim pravima, izjavu o opozivu ili o ograničavanju obrade osobnih podataka na sljedeću adresu:

TIMOCOM GmbH
Povjerenik za zaštitu podataka
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-pošta: datenschutz(at)timocom.com

Opoziv ili ograničenje ne utječe na postojanje ugovora i korisnikovu obvezu plaćanja. Korisnik prihvaća da posljedica takvog opoziva ili ograničenja može biti da TIMOCOM više neće moći omogućavati korištenje sustava Smart Logistics System.
Istodobno korisnik ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu nadležnom za TIMOCOM. To je državni povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informacija savezne države Nordrhein-Westfalen: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Korisnik je odgovoran za korištenje sustava Smart Logistics System u skladu sa zaštitom podataka. Korisnik se obvezuje da će se pri obradi podataka pomoću sustava Smart Logistics System pridržavati svih relevantnih odredbi o zaštiti podataka prema važećim zakonima. Korisnik oslobađa TIMOCOM od svih zahtjeva koji proizlaze iz njegovog nepoštivanja odredbi vezanih uz zaštitu podataka, ugovornih odredbi ili ostalih zakonskih odredbi ili su povezani s njim.

(6) Korisnik će prije korištenja obavijestiti sve osobe povezane s korištenjem sustava Smart Logistics System o dodijeljenom dopuštenju tvrtke TIMOCOM za obradu podataka, vrsti obrađenih podataka, svrsi i trajanju obrade, poduzećima koja sudjeluju u obradi i mogućnosti okončavanja prenošenja podataka. Ako je prema zakonima koji su primjenljivi na korisnika potrebno dopuštenje osoba povezanih s korištenjem sustava Smart Logistics System, korisnik će osigurati da sva potrebna dopuštenja ili prema primjenljivom zakonu eventualne dopuštene alternative (npr. dogovori unutar poduzeća) budu priložene u pisanom obliku. Korisnik je dužan čuvati i na zahtjev tvrtke TIMOCOM predočiti original odgovarajućih dokaza u trajanju od dvije godine nakon isteka ugovora.

(7) TIMOCOM-upozorava da će prema § 31 .saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG), podaci o protuugovornim obavljanjima nepodmirenih potraživanja iz ugovornih odnosa biti dostavljeni na SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 31, 65201 Wiesbaden, ukoliko se otvorena potražnja temelji na ugovornom odnosu koji se zbog neplaćenih obveza može trenutno otkazati i ako se otvorena potražnja koja je prešla dospjelost unutar Vama navedenog roka ne podmiri. Daljnje informacije o tvrtki SCHUFA možete dobiti na www.meineSCHUFA.de.

Stanje: 01.01.2020

§1 Usluga

1. TIMOCOM GmbH će nastupiti isključivo kao pomoć nalogodavca prilikom naplate njegovog čistog iznosa računa. TIMOCOM će, prema vlastitoj prosudbi po dužnosti, zahtijevati od dužnika uzimanje stava odnosno plaćanje otvorenog potraživanja.

2. TIMOCOM neće preuzeti jamstvo za uspjeh intervencije.

3. Uplate, bonifikacije ili naplate prijebojem dužnika nakon intervencije vrijede kao uspjeh intervencije, ako nalogodavac ne može, u roku od 2 tjedna od najavljenog termina za plaćanje TIMOCOMu, dokazati, da nije obavljeno poravnanje potraživanja.

4. Nalogodavac sebi zadržava pravo, u svako doba poduzeti druge mjere za naplatu potraživanja.

§ 2 Naknada

1. Račun dospijeva po prijemu.

2. TIMOCOM može novac koji je primio od dužnika namijeniti za vlastite tužbe protiv nalogodavca (promet tekućim računom).

3. TIMOCOM sebi zadržava pravo naplatiti iznos računa zajedno s drugim računima, ukoliko iz poslovnog odnosa već postoji akceptni nalog nalogodavca. Utoliko nalogodavac TIMOCOMu daje punomoć za naplatu neospornog iznosa računa s poznatog poslovnog računa.

§ 3 Početak i završetak

1. Nalogodavac je vezan 3 radna dana na svoju ponudu davanja naloga. Ugovor stupa na snagu, kada TIMOCOM prihvaća nalog. Prihvatu nije potrebna posebna forma i može uslijediti bez riječi. Ugovor u svakom slučaju vrijedi kao prihvaćen, kada je dokazano da je TIMOCOM u toku toga doba već intervenirao kod dužnika.

2. Nalogodavac može otkazati nalog, kada se drži se roku od 2 tjedna. U slučaju već izvedene intervencije kod dužnika, nalogodavac je i dalje obvezan informirati o uplatama iz postupka, za koji je dao nalog. A TIMOCOM za taj postupak i dalje ima pravo na dogovorenu naknadu.

3. I jedna i druga stranka imaju pravo na izvanredni otkaz u slučaju teške povrijede obveza od strane druge stranke.

4. 4. Ukoliko bi nalogodavac ili dužnik izgubili ili završili svoj status klijenta kod TIMOCOMa u svezi s nalogom za intervenciju, nalogodavac i TIMOCOM imaju pravo na odustajanje od Ugovora. Ugovor u tom slučaju vrijedi kao ukinut za budućnost.

5. Ukoliko bi se uspostavilo prilikom provođenja intervencije, da se potraživanje najvjerojatnije ne može naplatiti, intervencija se završava, a nalogodavac će o tome dobiti uputu. Potraživanje valja kao nenaplativo prije svega, kada je ono sporno, oslobođeno, u sudskom postupku, izvršivo ili opterećeno pravima trećih, ili je dužnik insolventan. Ugovor u tom slučaju vrijedi kao ukinut za budućnost.

6. Nalogodavac je obavezan TIMOCOM podržavati odgovarajućim informacijama. Ukoliko TIMOCOM uprkos zahtjevu ne dobije potrebne informacije za obradu naloga u roku od 14 dana, TIMOCOM ima pravo da okonča nalog te da obračuna nadoknadu za obradu odnosno do tada nastale nadoknade u slučaju uspjeha.

§ 4 Jamstvo

1. Odgovornosti tvrtke TIMOCOM za štetu nalogodavca oko prijema ili provođenja ugovora ograničavaju se u slučajevima
a) u slučaju s namjere ili grube nepažnje od strane TIMOCOMa ili njegovih pomoćnih izvršitelja,
b) kršenja neke od bitnih odredbi ugovora od strane TIMOCOMa ili njegovih pomoćnih izvršitelja, čime se ugrožava ostvarenje cilja ugovora,
c) odgovornosti tvrtke TIMOCOM radi zlonamjerne prijevare ili odobravanja jamstva,
d) odgovornosti po prisilnom pravu, primjerice zakonskim odredbama o jamstvu za proizvod, ili
e) odgovornosti za krivične povrede života, tijela ili zdravlja od strane TIMOCOM-a ili pomoćnika.

2. Ako je nalogodavac poduzetnik, odgovornost tvrtke TIMOCOM ograničena je za predviđene ugovorne štete prilikom sklapanja ugovora kako slijedi:
a) u slučajevima prethodnog stavka 1 a) prilikom grube nepažnje jednostavnih pomoćnih izvršitelja,
b) u slučajevima prethodnog stavka 1 b) prilikom jednostavne nepažnje.

3. Nalogodavac je odgovoran za to da je otvoreni iznos dospio i neosporan, kao i da TIMOCOM dobiva sve potrebne dokumente i informacije. Napominje se da nalogodavac može tražiti povraćaj od dužnika za troškove za uspješno rješavanje isključivo ukoliko isti kasni sa svojim obvezama i ukoliko je na osnovu nadležnog pravnog poredka na to obavezan. Zbog tih troškova, nalogodavac se mora obratiti neposredno dužniku.

4. TIMOCOM sebi zadržava pravo nakon završetka postupka uništiti sve dokumente, koji se ne moraju čuvati iz zakonom predviđenih razloga.

§ 5 Drugo

1. Svi dogovori se moraju pismeno potvrditi.

2. Ukoliko nalogodavac nije potrošač, Düsseldorf će biti mjesto izvršenja i kompetentnog suda. Važeće je njemačko pravo.

3. Ako bi jedna od odredbi Ugovora postala nedjelotvorna, ovo nema utjecaja na djelotvornost svih drugih odredbi ili dogovora. Stranke se obvezuju pronaći djelotvorni dogovor umjesto nedjelotvorne odredbe, a koja bi bila najbliža svrsi nedjelotvorne odredbe.

Stanje: 01.10.2014.

na vrh

Prihvaćam da ova stranica koristi kolačiće u svrhu analiza, personaliziranih sadržaja i promidžbe. Saznajte više