Opći uvjeti poslovanja

Kontakt centrala

1. Općenito

(1) Za sve isporuke i usluge iz ovog ugovornog odnosa vrijede isključivo sljedeći uvjeti. Nalozi i uvjeti korisnika neobvezujući su čak i kada im se TIMOCOM izričito ne protivi. Ponuda tvrtke TIMOCOM usmjerena je isključivo na poduzetnike u smislu §14 Građanskog zakonika za korištenje u komercijalne svrhe.

(2) TIMOCOM zadržava pravo na izmjenu ili dopunu uvjeta krajem svakog obračunskog razdoblja. TIMOCOM će informirati korisnike o izmjenama izričitom napomenom na obrascu računa ili na platformi. Smatra se da je korisnik prihvatio izmjene ako ih ne odbije u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon objavljivanja. U slučaju plaćanja računa bez ograničenja smatra se da je korisnik dao svoj pristanak.

(3) Pojašnjenja Ugovora, dopune i izmjene ugovora moraju biti obaviještene u pismenom obliku kako bi bile pravovaljane. Ako se stranke dogovore da treća pravna osoba treba biti ovlaštena za korištenje sustava pametne logistike, druga stranka izdaje tom korisniku punomoć o primanju obrazloženja tvrtke TIMOCOM.

(4) Kad se u ovom Ugovoru spominju osobe (npr. korisnik), naziv se odnosi na sve spolove (ž/m/d).

2. Predmet ugovora

(1) TIMOCOM daje korisniku pravo na korištenje jedne korisničke platforme (u daljnjem tekstu: licencija) za periodičnu naknadu. Opseg licencije dogovara se individualno. TIMOCOM može prema vlastitoj prosudbi omogućiti korisniku pristup korisničkoj platformi (platformi) i na druge načine, primjerice instaliranim softverom, kombinacijom korisničkog imena i zaporke ili sučeljem za postojeće hardversko i softversko okruženje. Rad platforme vrši se preko internetskih poslužitelja dostupnih isključivo preko online-veze. Predaja svih internetskih usluga provodi se na izlazu usmjerivača računskog centra koji poslužuje platformu.

Od toga su izuzeta razdoblja za vrijeme kojih su poslužitelji koje TIMOCOM koristi nedostupni zbog tehničkih ili drugih razloga na koje TIMOCOM nema utjecaj ili za vrijeme kojih TIMOCOM obavlja radove na održavanju poslužitelja kako bi se prilikom pristupa izbjegle smetnje. TIMOCOM će planirane radove održavanja i nadograđivanja provoditi radnim danom, po mogućnosti prije 7:30 odn. nakon 18:00 sati (CET) te cjelodnevno vikendima. TIMOCOM može privremeno ograničiti ili prekinuti usluge ako je to potrebno za pridržavanje upravnih ili zakonskih odredbi, održavanje integriteta sustava ili zaštite podataka.

(2) Ako TIMOCOM stavi korisniku na raspolaganje pristup Tržištu pomoću softvera, prema vlastitoj procjeni to se može provesti npr. kao ponuda za preuzimanje ili također preko trgovina App Store® tvrtke Apple®, Google Play™ itd. Preuzimanje i instaliranje softvera nisu dio usluge tvrtke TIMOCOM, nego ih korisnik provodi samostalno i na vlastitu odgovornost. Pri davanju ovlaštenja za pristup pomoću internetske registracije korisničkim imenom i lozinkom ili internetske prijave TIMOCOM zadržava pravo na postavljanje određenih zahtjeva za sastavljanje lozinke, povezivanje osobnog pojedinačnog pristupa s osobnom adresom e-pošte koju navodi korisnik ili uporabu lokalnih sigurnosnih obilježja kao što su npr. postojeće tehnike autentifikacije operativnog sustava na krajnjem uređaju korisnika.

(3) Izbor, nabava i aktiviranje dostupnog hardvera i softvera i veze za prijenos podataka isključivo su u nadležnosti korisnika i na njegov rizik. 

(4) TIMOCOM ima pravo provoditi izmjene u okviru daljeg razvoja i poboljšanja svojih proizvoda, dokle god se time ne ograničavaju bitne karakteristike ugovorene usluge.

(5) TIMOCOM može korisniku preko platforme prenositi obavijesti o ponudama, primljenim porukama ili transakcijama. TIMOCOM zadržava pravo ograničavanja broja, vremena trajanja prikaza i pohranjivanja takvih poruka.

3. Pravo korištenja

(1) Pravo korištenja dodijeljeno ovim ugovorom vrijedi samo u individualno dogovorenom opsegu, npr. za određen broj osobnih pojedinačnih pristupa (account), transakcija ili dogovoren opseg podataka u gospodarskom pogonu korisnika na lokaciji podružnice navedenoj u ugovoru, samostalno ili nesamostalno, za Tržište i ne može se prenositi na treće osobe, druge podružnice ili druga mjesta korištenja. Pri uporabi ovlaštenja za pristup pomoću korisničkog imena i lozinke ili internetske prijave za jedan pojedinačni pristup postoji samo jedno istodobno pravo korištenja u određenom trenutku, i s obzirom na krajnji uređaj i/ili s obzirom na preglednik (konkurirajuća licencija).

(2) Pravo korištenja vrijedi samo za unos i pretraživanje podataka specifičnih za redovno poslovanje poduzeća. Svi podaci moraju biti u skladu s istinom i na zahtjev ih se mora predočiti TIMOCOM-u. Zastarjele ili prikupljene podatke potrebno je izbrisati ako ne postoje zakonske obveze čuvanja. Zabranjeno je korištenje u sljedeće svrhe ili sadržaje:
a) Neželjene poruke kao što su npr. spam, masovni upiti, opće reklamiranje i ponude.
b) Ilegalne svrhe, pogrešni podaci, prijevare ili zavaravanje.
c) Kršenje prava kao što su npr. osobna prava, prava intelektualnog vlasništva ili privatnost trećih osoba.
d) Postavljanje skupa podataka, posebno onih koji omogućuju stvaranje profila drugog korisnika.
e) Unos programskih kodova koji utječu na funkcionalnost krajnjeg uređaja ili ovog softvera.
f) Sadržaji koji tvrtku TIMOCOM ili treće osobe, npr. druge korisnike, ometaju, opterećuju ili im štete, primjerice bojkotiranje, lančana pisma, vrebanje, prijetnje, uvrede, klevete, diskriminacija, govor mržnje, narušavanje ugleda poduzeća, seksualni sadržaji, prikazi brutalnosti, nasilja ili golotinje.
g) Nudi pružanje usluga za koje ne postoji potrebno službeno odobrenje ili dopuštenje,
h) Sadržaj koji krši primjenjivi zakon ili uobičajenu pristojnost ili koji korisnik nije ovlašten prenositi.

(3) Podaci koje priprema Tržište smiju se izdvajati isključivo putem postojeće funkcije izvoza ili ispisa. Automatizacija korištenja Tržišta, bilo putem sučelja, softvera treće strane, botova, skripti ili drugih pomoćnih alata koji odstupaju od standardnog preglednika kao što su Chrome™, Firefox® ili Microsoft Edge® zahtijeva pisanu suglasnost tvrtke TIMOCOM.

Sve ponude tvrtke TIMOCOM koje za fiksnu cijenu omogućuju korištenje u neograničenom opsegu podliježu principu Fair-Use. TIMOCOM ovim principom svim korisnicima želi priuštiti pravedno i kvalitetno korisničko iskustvo. TIMOCOM stoga zadržava pravo provođenja prikladnih mjera za ograničavanje prava na korištenje, u slučaju da korisnik zbog svog individualnog ponašanja na bilo koji način zahtijeva resurse tvrtke TIMOCOM koji bi znatno utjecali na ravnomjernu raspodjelu dostupnih kapaciteta poslužitelja, širinu pojasa ili kapacitet pohrane. Takva ograničenja mogu uslijediti npr. u obliku ograničenja broja upita ili transakcija po minuti u vezi s licencom ili ograničenjem mjesta za pohranu.

(4) TIMOCOM zadržava pravo prekida veze korisniku prema korisničkoj platformi, kao i brisanja podataka, ukoliko se na taj način sprječava ili prekida kršenje važećih zakona ili dobrih običaja. Isto vrijedi i ako je postojanje softvera, aplikacije ili tržišta tehnički ugroženo od strane korisnika.Ako korisnik prijavi TIMOCOM-u sadržaj za koji smatra da je nezakonit, prijava mora biti opravdana. Nakon što je poruka poslana, korisnik dobiva potvrdu. Pogođeni korisnik koji je objavio prikazani sadržaj na tržištu bit će obaviješten o prijavi njegovog sadržaja kao nezakonitog putem e-pošte na adresu koju je naveo. Nakon završetka testa, oba korisnika će primiti obavijest o odluci putem e-pošte. Pogođeni korisnik može prigovoriti na odluku odgovorom na ovu e-poruku. Ovaj prigovor će ispitati TIMOCOM pravni odjel. Nakon što je provjera dovršena, pogođeni korisnik će primiti obavijest o odluci putem e-pošte. Protiv svih TIMOCOM odluka prema ovom paragrafu korisnik može pokrenuti pravni postupak pred nadležnim sudom. Osim toga, korisnici mogu podnijeti pritužbu odgovarajućem koordinatoru digitalnih usluga sukladno članku 53. Zakona o digitalnim uslugama zbog sumnje na kršenje ovog zakona

(5) Ako korisnik ne ispuni neku ugovornu obvezu, posebno obvezu prema točki 3 (1), (2) ili (8), točki 4 (1), točki 5 (2) ili (4) ili točki 7 (2) ili (3) ili nakon opomene uđe u zakašnjenje zbog neke druge povrede ugovora, tvrtka TIMOCOM je oslobođena od svoje obveze pružanja usluge („blokada”), ali zadržava pravo na naknadu. Ako blokada na temelju korisnikove povrede ugovora opisane u ovom odlomku traje dulje od 14 dana, nakon isteka tog razdoblja smatra se da je ugovor ubuduće raskinut.

(6) U bilo kojem slučaju skrivljene povrede članaka 3 (1) ili (2), ili čl. 5 (2), (4) ili (5) korisnik je dužan platiti ugovornu kaznu u visini naknade za dvanaest mjeseci. Korisnik zadržava pravo dokazivanja manjeg opsega štete.

(7) Korisnik je dužan obavijestiti TIMOCOM o svakoj promjeni u strukturi svog poduzeća koja je relevantna za unos u registar trgovačkih društava ili u obrtni registar, i to bez odlaganja odmah nakon prijave promjena. To se naročito odnosi na prenamjenu, promjenu adresa i na odlazak ili dolazak osoba ovlaštenih za zastupanje koje su unesene u registar trgovačkih društava ili u obrtni registar.

(8) Korisnik je dužan za slanje tvrtki TIMOCOM pripremiti i aktualizirati odobrenja, osiguranja, licencije ili registracije koje su potrebne za njegov rad i zakonski propisane. 

3a. Pravo korištenja aplikacije Praćenje pošiljki

(1) Aplikacija Profili poduzeća daje korisniku, ako je tako dogovoreno, mogućnost prikaza postojećih podataka o tvrtki korisnika Tržišta.

(2) Korisnik uz to također može postaviti svoje podatke o tvrtki na Tržištu za informaciju i prikaz za treće osobe. Pristup detaljnijim podacima drugih poduzeća korisnik dobiva nakon unosa detaljnih podataka o vlastitom poduzeću.

(3) Podaci se nude za uobičajenu komercijalnu upotrebu. Kopiranje baze podataka u cijelosti ili njenih bitnih dijelova zabranjeno je u skladu s odredbama zakona o autorskom pravu. Obavještavamo korisnika da informacijama koje objavljuje na Tržištu, a koje mogu sadržavati i osobne podatke, mogu pristupiti i pohraniti ih drugi korisnici. Izvan ugovornog ograničenja, TIMOCOM nema mogućnosti stvarnog utjecaja na skladištenje, trajanje skladištenja i korištenje od strane korisnika.

(4) Svi podaci moraju biti aktualni. Sazna li TIMOCOM propuste ili netočnosti u podacima koje je korisnik naveo, TIMOCOM ima pravo obavijestiti korisnika o ovoj pogrešci. Ukoliko korisnik ne ispravi ili ne popuni svoje podatke u roku od 7 dana od dana primitka obavijesti od strane TIMOCOM-a, korisnik daje ovlast TIMOCOM-u, ali ne i obvezuje TIMOCOM, u njegovo ime i odgovornost, dopuniti ili ispraviti podatke prema službenim podacima iz sudskog ili obrtničkog registra.

(5) U slučaju povreda odredbi stavaka (3) i (4), TIMOCOM zadržava pravo da zabrani pristup podacima korisnika, kao i da zabrani korisniku pristup bazi podataka.

(6) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3b. Pravo korištenja aplikacija Tereti i Utovarni prostor

(1) Aplikacije Tereti i Utovarni prostor omogućuju korisniku, ako je tako dogovoreno, unos kapaciteta vozila i ponuda tereta te pretraživanje ponuđenih kapaciteta vozila i tereta za međunarodne cestovne transporte preko Tržišta.

(2) Unos je potrebno provoditi potpuno, jednostavnim pismom bez dodatnih praznina ili ostalih znakova prikladnih samo za isticanje i uz točne podatke u predviđenim poljima za unos. TIMOCOM zadržava pravo automatskog brisanja podataka koji ne odgovaraju tim kriterijima odnosno pretpostavkama navedenim u točki 3, stavak 2.

(3) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3c. Pravo korištenja aplikacije Rute i troškovi

(1) Aplikacija Rute i troškovi omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, prijenos podataka za prikaz karata i izračun ruta na internetu. Svi su prikazi karata – kao i sve zemljopisne karte – podložni neprestanim promjenama i nikad ne predstavljaju potpuni prikaz stvarnog stanja. Tvrtka TIMOCOM stoga nije dužna osigurati točnost kartografskih prikaza i ostalih podataka. TIMOCOM obveza pružanja usluge ograničena je na pripremu, obradu i vizualizaciju podataka za korisnika.

(2) Podatke i informacije prikazane u aplikaciji Rute i troškovi preuzimaju treće osobe. Tvrtka TIMOCOM zbog toga zadržava pravo na raskid ugovora u slučaju kada podaci nisu ispravno i pravovremeno isporučeni njoj samoj, osim u slučaju kada korisnik dokaže krivnju tvrtke TIMOCOM.

(3) Aplikacija Rute i troškovi pri pretraživanju može dati prioritet odredištima prema navedenim nazivima mjesta ili poštanskim brojevima. Pritom je moguće dobivanje rezultata pretraživanja s mjestima različitog ili jednakog naziva. Tvrtka TIMOCOM nije dužna osigurati točan automatski izbor željenog mjesta pomoću programa. Također, TIMOCOM ne odgovara za točnost i potpunost svih ostalih srodnih podataka kao što su poštanski brojevi, podaci o ulicama ili ostale dopunske informacije. Ovisno o tehničkom stanju, karte podliježu neprestanim promjenama. Ne odgovaramo za navode, točnost i kvalitetu karata.

(4) Kartografski materijal i ostali srodni podaci (satelitske slike, informacije o cestarinama, ograničenja u prometu, objekti POI itd.) dodjeljuju se od davatelja licence. Karte, srodni podaci i funkcionalnosti zaštićeni su autorskim pravima i isključivo su vlasništvo tvrtke TIMOCOM i/ili davatelja licencija i partnera te su zaštićeni međunarodnim ugovorima i ostalim zakonskim odredbama države u kojoj se koriste. TIMOCOM korisniku osigurava neprenosivu, neisključivu podlicenciju za korištenje karata koje se koriste u proizvodima TIMOCOM-a, isključivo za internu upotrebu od strane korisnika. Korisniku nije dozvoljeno kopiranje, rastavljanje, izvlačenje, mijenjanje karata ili izrada drugih proizvoda na temelju njih. Korisniku nije dozvoljeno djelomično niti potpuno izvlačenje izvornog koda, izvornih datoteka ili strukture karata, kao niti da to pokuša bilo rekonstrukcijom, rastavljanjem, dekompiliranjem, ili na drugi način. Korisnik ne smije koristiti proizvode u svrhu vođenja poduzeća za pružanje usluga ili u druge svrhe koje uključuju obradu karata od strane drugih osoba ili organizacija. Korisnik nema vlasnička prava, već ona u potpunosti ostaju u vlasništvu davatelja licenci. Napomene o pravu na umnožavanje i navodi o izvorima ili zadržavanju prava na vlasništvo koji se nalaze u ili na kartama ne smiju se mijenjati, skrivati ili uklanjati.

(5) Ukoliko dobavljači povećaju cijene prema TIMOCOM-u, u odnosu na one koja su bile važeće u trenutku sklapanja ugovora, TIMOCOM prema korisnicima zadržava pravo da za odgovarajući iznos poveća cijene licenci koje podliježu naplati. Povećanje cijena stupa na snagu nakon 4 tjedna od početka sljedećeg mjeseca nakon primitka izjave. Ako povećanje cijene za korištenje aplikacije Rute i troškovi prekorači 10 % unutar jedne kalendarske godine, korisnik ima izvanredno pravo otkazivanja koje se može iskoristiti unutar 2 tjedna nakon obavijesti o povećanju cijene.

(6) TIMOCOM zadržava pravo da prema vlastitoj prosudbi u bilo kojem trenutku modificira, proširi, izbriše ili promijeni kategorizaciju kartografskih prikaza i podatkovnih elemenata, uključujući mogućnosti i specifikacije za prikaz karata i dodatnih funkcionalnosti koje se odnose na karte. Tvrtka TIMOCOM nije dužna isporučiti i provesti bilo kakve radove na održavanju, uklanjanju grešaka, ispravke (Patch), ažuriranja (Updates) ili poboljšanja (Upgrades).

(7) Dodatno vrijede ovi uvjeti korištenja za krajnjeg korisnika (OVDJE Uvjeti korištenja) i izjava o zaštiti podataka (OVDJE Zaštita podataka).

(8) Sadržaji i funkcije ne smiju se upotrebljavati za integraciju u postojeći sustav vozila, čak i za senzoriku ili za automatizaciju vlastitih funkcija vozila. Čak i za senzoriku ili za automatizaciju vlastitih funkcija vozila.

(9) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3d. Pravo korištenja aplikacije Praćenje vozila

(1) Funkcija Praćenje vozila daje korisniku, ako je tako dogovoreno, pristup telematskoj funkcionalnosti pomoću koje može na Tržište prenijeti postojeće radijski ili satelitski podržane podatke svojih vlastitih vozila kao npr. podatke o položaju sustava Global Positioning System (GPS), podatke postojećih uređaja za utvrđivanje lokacije ili senzorske podatke drugih sustava vozila (u daljnjem tekstu: prijenos) i osim toga može dopustiti prikaz tih podataka sebi neograničeno i drugim korisnicima Tržišta (u daljnjem tekstu: viewer) putem ograničenog odobrenja. Funkcija Praćenje vozila također omogućuje vieweru prikaz takvih podataka telematskih sustava u vozilima drugih korisnika nakon što je za taj prikaz dodijeljeno odgovarajuće odobrenje. Neophodan sastavni dio za prikaz tih podataka ugovor je dobavljača s ponuđačem telematskih usluga za prijenos i licencija za aplikaciju Rute i troškovi ili istovjetni prikladni alat za prikazivanje karti koji podržava sučelje Praćenje vozila tvrtke TIMOCOM.

(2) Korisnik se obvezuje, ako je odobrio vieweru prikaz podataka s telematskog sustava svojeg vozila, da će osigurati neprekidni pristup tim podacima za vrijeme ugovorenog vremenskog razdoblja, u okviru mogućnosti koje pruža stanje aktualne tehnike. Korisnik je sam odgovoran za točan i pravovremeni prijenos podataka tvrtki TIMOCOM.

(3) Korištenje i obrada podataka s telematskih sustava u tuđim vozilima, koja nisu u trajnom najmu ili lizingu nije dozvoljeno, ukoliko se ne odvija u okviru dopuštenja između 2 korisnika našeg softvera, prema gore navedenom članku 1. Prijenos telematskih podataka podpoduzetnika koji rade za korisnika stalno ili u redovitim razmacima bliskim stalnom angažmanu zahtijeva odobrenje tvrtke TIMOCOM. U slučaju kršenja odredbi ovog stavka TIMOCOM ima pravo blokirati podatke odgovarajućeg telematskog sustava.

(4) Telematski podaci smiju se upotrebljavati isključivo za koordinaciju uporabe dotičnih vozila odnosno telematskih sustava u sklopu ciljeva utvrđenih uslugom. Nije dopušteno opisivanje telematskih sustava uključenih u okviru ove usluge jasnim imenima stvarnih osoba (primjerice, imenima vozača).

(5) Korisnik prije početka korištenja obavještava sve osobe opremljene telematskim sustavom o dodijeljenoj suglasnosti za obradu podataka tvrtke TIMOCOM, vrsti obrađenih podataka, svrsi i trajanju obrade, poduzećima koja sudjeluju u obradi podataka i mogućnosti okončavanja prijenosa podataka.
Ako je prema zakonima koji su primjenljivi na korisnika potrebna suglasnost osoba opremljenih telematskim sustavom, korisnik će osigurati da sve potrebne suglasnosti ili eventualne dopuštene alternative prema primjenljivim zakonima (npr. dogovori unutar poduzeća) postoje u pisanom obliku. Korisnik je dužan čuvati i na zahtjev tvrtke TIMOCOM predočiti original odgovarajućih dokaza u trajanju od dvije godine nakon isteka ugovora.

(6) Ako korisnik krši odredbe zakona o zaštiti podataka, posebno gore navedeni stavak 4 ili 5, TIMOCOM ima pravo odmah otkazati ugovor s korisnikom. Korisnik oslobađa TIMOCOM od svih zahtjeva koji proizlaze iz korisnikovog nepoštivanja odredbi zakona o zaštiti podataka, posebno prethodno navedenog stavka 4 ili 5 ili su povezani s njim.

(7) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3e. Pravo korištenja aplikacije Natječaji

(1) Aplikacija Natječaji daje korisniku, ako je tako dogovoreno, mogućnost raspisivanja stalnih naloga iz područja transporta i logistike za ciljnu skupinu koju on treba odabrati (u daljnjem tekstu: raspisivač) odnosno mogućnost predaje ponuda na natječaj (u daljnjem tekstu: ponuđač). Aplikacija Natječaji omogućuje korisniku da opisuje ponude, prikuplja ih, obrađuje i prenosi za pripremu sklapanja ugovora na vlastitu odgovornost.

(2) Pravo na korištenje za raspisivača počinje dospijećem uplate po prvom računu tvrtke TIMOCOM ili tako što TIMOCOM omogućuje pristup aplikaciji Natječaji.

(3) Raspisivanje ne predstavlja obvezujuću ponudu, nego poziv na davanje ponuda i ne obvezuje na sklapanje ugovora. Raspisivač prima na znanje da se ponuda cijene odnosi isključivo na uslugu koju on nudi. Pravomoćni ugovor može se postići samo nakon usklađivanja izjave ponuđača tereta i kupca.

(4) Ponuđač je vezan svojom ponudom u trajanju od 1 mjeseca po isteku natječaja.

(5) TIMOCOM zadržava pravo provjere ponuda za natječaj i provjere ponuda ponuđača s obzirom na njihovu zakonitost, potpunost i pravilnost, u roku od najviše 2 radna dana nakon unosa. Ponuda se smatra nezakonitom naročito u slučaju da se njome krše važeći zakoni ili upravne odredbe, zaštićena prava trećih ili dobri običaji. Ponuda se smatra nepotpunom ako nedostaju bitne ugovorne odredbe ili nužne informacije, kao npr. o odgovarajućim odobrenjima ili licencijama za izvođenje. Ponuda se smatra nepravilnom ako prevladava njen promidžbeni sadržaj ili se odnosi isključivo na pojedinačni transport.

(6) Ako TIMOCOM utvrdi, čak i ako se to dogodi tek naknadno, da raspisivač ili ponuđač nisu poštovali stavak 5, TIMOCOM ima pravo izbrisati ponudu iz aplikacije Natječaji, zaustaviti ponudu ili je čak uopće ne objaviti, ali ipak zadržava pravo na naknadu.

(7) TIMOCOM zadržava pravo da u aplikaciji Natječaji objavi isključivo ponude onog raspisivača koji posjeduje najmanje prosječnu ocjenu boniteta priznatog bonitetnog ureda i za kojeg nisu poznate okolnosti koje bi mogle konkretno ugroziti financijsko odvijanje ponude. Prosječna procjena boniteta, primjerice, približno odgovara indeksu većem od 300 po ocjeni Creditreform e.V. iz Njemačke, „B” kod Euler Hermes Kreditversicherungs-AG ili „R“ kod Coface AG u Europi. Ako ocjena boniteta raspisivača za vrijeme trajanja ponude padne ispod ove vrijednosti ili njenih ekvivalenata ili ako TIMOCOM dođe do saznanja o okolnostima koje mogu ugroziti naknadnu isplatu objavljenih ponuda, TIMOCOM od trenutka saznanja o umanjenoj ocjeni može ukinuti ili suspendirati ponudu sve dok se smanjenje boniteta ne riješi.

(8) TIMOCOM ima pravo da za dostavu ponuda po raspisu ili procjenu raspisa traži istovremeno poravnanje postojećih TIMOCOM potraživanja po tom natječaju.

(9) TIMOCOM ima poseban prostor za pitanja potencijalnih ponuđača o određenom natječaju. TIMOCOM zadržava pravo da rok trajanja natječaja produži za vrijeme potrebno za dobivanje odgovora na pitanja koje traje više od jednog radnog dana. TIMOCOM također zadržava pravo da ondje izbriše unose koji su u suprotnosti s točkom 3 stavka 2 ovih uvjeta.

(10) Za sve podatke i ponude korisnika u sklopu natječaja koje TIMOCOM objavljuje ili prosljeđuje preko aplikacije Natječaji odgovoran je isključivo taj korisnik. TIMOCOM ne daje jamstvo za te unose niti za ispunjenje ugovora ili za povjerljivost informacija koje iz toga proizlaze, te sam nije ugovorna strana. TIMOCOM ne jamči za unose ili sposobnost ponuđača za ispunjenje usluge, naročito ukoliko su bili pozvani po želji raspisivača.

(11) TIMOCOM zadržava pravo da izbriše ponude ponuđača ili ih ne proslijedi dalje ako dođe do spoznaje o činjenicama koje konkretno ugrožavaju sposobnost ponuđača da izvrši uslugu, odnosno ako postoje zakonske ili upravne zabrane koje mu onemogućavaju da sam ispuni obvezu iz natječaja. TIMOCOM smije brisati ili ne proslijediti ponude onih ponuđača koji ne posluju u svoje ime i za svoj račun.

(12) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Alternativno, ugovorni odnos se može temeljiti na pojedinačnom sklopljenom poslu, te prestaje automatski završetkom natječaja, bez potrebe posebnog otkazivanja. Pravo korištenja ponuđača, kojeg je nalogodavac pozvao na sudjelovanje u natječaju, završava okončanjem roka u raspisu, bez potrebe za posebnom najavom okončanja, a u suprotnom pravom korištenja iz postojećeg ugovora o licenci.

3f. Pravo korištenja aplikacije Skladišta

(1) Aplikacija Skladišta omogućuje korisniku – ako je tako dogovoreno – da nudi skladišne kapacitete i ima uvid u ponuđene skladišne kapacitete. Objavljivanje ponuda može se odvijati i preko Tržišta, kao preko javno dostupne početne stranice tvrtke TIMOCOM, i preko ostalih platformi tvrtke TIMOCOM.

(2) Zastarjele podatke mora se brisati bez odlaganja. Podaci se moraju unositi potpuno, točno i u predviđena polja, u jednostavnom pismu i bez dodatnih praznih znakova ili ostalih znakova koji služe isključivo u svrhu isticanja. TIMOCOM zadržava pravo automatskog brisanja podataka koji ne odgovaraju tim kriterijima odnosno pretpostavkama navedenim u točki 3, stavak 2.

(3) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3g. Pravo na korištenje aplikacije Burza tereta

(1)    Funkcija Zatvorena Burza tereta omogućuje korisniku da, uz dogovor, kreira vlastite zatvorene grupe unutar Tržišta. U takvoj Zatvorenoj Burzi tereta ovlaštenje za unos pojedinačnih voznih kapaciteta i ponuda tereta kao i pretraživanje tamo ponuđenih voznih kapaciteta i tereta za međunarodni cestovni prijevoz imaju samo korisnici koje je odobrio pokretač takve grupe.

(2) Za odabir i vođenje ovlaštenih sudionika odgovoran je pokretač odnosnog skupa. Za korištenje i sudjelovanje u Zatvorenoj Burzi tereta mogu biti potrebne dodatne licence.

(3) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3h. Pravo korištenja sučelja

(1) TIMOCOM može korisniku omogućiti povezivanje postojećih sustava trećih osoba u sustavu korisnika i na Tržištu pomoću sučelja.

(1.1) Sučelje Burza tereta omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, razmjenu podataka između softvera sustava za upravljanje transportom prisutnog kod korisnika i Tržišta.

(1.2) Sučelje Praćenje vozila omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, razmjenu podataka između softvera prisutnog kod korisnika i Tržišta. Zakonske odredbe o zaštiti podataka aplikacije Praćenje vozila na odgovarajući način se primjenjuju u vezi s telematskim podacima.

(1.3) Sučelje Transportni nalozi omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, razmjenu podataka između trećeg sustava koji upotrebljava korisnik i Tržišta.

(1.4) Sučelje Praćenje pošiljki omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, razmjenu podataka između softvera sustava za upravljanje transportom prisutnog kod korisnika i Tržišta.

(1.5) Sučelje Pretraživanje poduzeća omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, razmjenu postojećih podataka o tvrtki od korisnika tržišta između korisničkog postojećeg sustava za planiranje resursa poduzeća ili softvera s usporedivim funkcijama i tržišta. TIMOCOM zadržava pravo na ograničenje usluge s obzirom na format, opseg i količinu dokumenata. Preduvjet za korištenje ovog sučelja je ugovor o dodatnim licencama za tržište.

(2) Grafičko korisničko sučelje nije uključeno. Za prikaz sadržaja platforme potrebno je ugovaranje dodatnih licenci. Korisnik jamči da su sve osobe koje mogu upotrebljavati sučelje licencirane osobnim pojedinačnim pristupom unutar Tržišta tvrtke TIMOCOM. Bez dogovorenog osobnog pojedinačnog pristupa osobe nisu ovlaštene za uporabu sučelja i Tržišta ili za to da budu imenovane kontaktom za konkretnu transakciju.

(3) Povezivanje postojećeg korisnikovog trećeg sustava sa sučeljem i time s Tržištem odvija se na vlastitu odgovornost korisnika. TIMOCOM može pomoći korisniku u ovom slučaju pružajući tehnički opis proizvoda sučelja. Tehnički opis proizvoda nije sastavni dio ovog ugovora. Nije zajamčena upotrebljivost tehničkog opisa proizvoda bez predznanja o sučeljima.

(4) TIMOCOM namjerava neprekidno razvijati svoja sučelja, što može utjecati i na kompatibilnost sa starijim verzijama. U slučaju razvoja sustava TIMOCOM će uzeti u obzir uobičajeno stanje tehnike. U slučaju objavljivanja nove verzije sučelja TIMOCOM će obavijestiti korisnika na odgovarajući način. TIMOCOM na zahtjev šalje aktualni tehnički opis sučelja.
Korisnik će nakon pisane obavijesti tvrtke TIMOCOM najkasnije 6 mjeseci nakon slanja te obavijesti biti prebačen na najnoviju verziju sučelja.

(5) Povezivanje postojećeg korisnikovog trećeg sustava sa sučeljem i time sa sustavom TIMOCOM odvija se na vlastitu odgovornost korisnika. On snosi odgovornost za to da stvori tehničke preduvjete za povezivanje vlastitog trećeg sustava s promijenjenim sučeljima. Oba partnera obvezuju se da će primijeniti sučelje tako da bude maksimalno otporno i jednostavno za održavanje. TIMOCOM će oblikovati prilagodbe i izmjene sučelja najkompatibilnije što je moguće kako bi ga korisnik morao minimalno prilagođavati.

(6) TIMOCOM će 6 mjeseci prije deaktivacije dotadašnjeg sučelja obavijestiti korisnika o promjeni u pisanom obliku.
Ako korisnik ne provede potrebnu prilagodbu, možda neće biti moguće nastaviti s korištenjem funkcije. U tom slučaju tvrtka TIMOCOM oslobođena je od obveze pružanja usluge, ali zadržava pravo na naknadu dogovorenu za to. Odstupanja od prethodno navedenog vremena reakcije mogu nastati ako zakonske odredbe zahtijevaju raniju promjenu, ako su potrebne sigurnosne prilagodbe kako bi se zaštitio korisnikov sustav ili sustav TIMOCOM ili ako je potrebno ispraviti greške kako bi se (ponovo) uspostavio zajamčeni opseg usluga.

(7) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3i. Pravo korištenja „Usluge za upravljanje dokumentima”

(1) Tržište omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, pristup „Usluzi za upravljanje dokumentima” (u daljnjem tekstu: DMS) pomoću koje on može prenositi vlastite dokumente preko Tržišta (u daljnjem tekstu: prijenos) i staviti ih na raspolaganje za prikaz drugim korisnicima. TIMOCOM zadržava pravo na ograničenje usluge s obzirom na format, opseg i količinu dokumenata. Preporučujemo da pri prijenosu uzmete u obzir dokumente koji su potrebni i zakonski propisani za određenu radnju. 

(2) Dokumenti koje korisnik prenosi su kodirano pohranjeni unutar EU-a. Referentne podatke preuzima ovlašteni korisnik, pri čemu prava zadržava korisnik koji ih prenosi.

(3) DMS nije zamjena za elektronsko arhiviranje podataka, a posebno ne predstavlja revizijsku i vremenski neograničenu pohranu dokumenata koju provodi tvrtka TIMOCOM. Pridržavanje svih obveza za pohranu po pitanju obavještavanja je isključiva odgovornost korisnika. Po prestanku prava korištenja korisnik mora računati s poništavanjem dokumenata koje je prenio, bez najave.

(4) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3j. Pravo korištenja aplikacije Transportni nalozi

(1) Aplikacija Transportni nalozi omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, prijenos, obradu, prosljeđivanje i prikaz izjava i dokumenata za dokumentiranje i podržavanje sklapanja ugovora o transportu s drugom ugovornom stranom. U tu svrhu korisnik Tržišta može izrađivati obrasce, obrađivati obrasce, komentirati i pohranjivati izjave. TIMOCOM korisniku može na raspolaganje staviti pregled dosadašnjih transakcija.

(2) Ostale ugovorne stranke mogu biti korisnici platforme te treći kontakti koje nudi sam ponuđač tereta. Takav kontakt trećih osoba odašiljanjem dokumentacije ili izjava nema vlastito pravo korištenja za platformu.

(3) U obrascima iz tehničkih razloga mogu biti prethodno postavljeni određeni podaci. Prethodno postavljanje ne predstavlja preporuku tvrtke TIMOCOM. Korisnik će po potrebi prilagoditi te podatke na vlastitu odgovornost. Individualne postavke jezika nekog korisnika na mogu utjecati na naslove i opise unutar obrasca i zbog toga se razlikovati kod pošiljatelja i primatelja izjave. Naslovi i opisi u obrascima i njihovi prijevodi služe isključivo za udobnost dotičnih korisnika i neobvezujući su prijedlozi za formuliranje tvrtke TIMOCOM. Korisnici će sami postići dogovor oko tumačenja takvih izraza u naslovima i opisima obrasca. Kao prethodna postavka za dokument označen kao „obvezujući” služi jezična postavka osobe koja stvara obrazac.

(4) Korisnik je svjestan toga da pri predaji odgovarajućih izjava u vezi s bitnim sastavnim dijelovima nekog transporta unutar aplikacije Transportni nalozi na snagu stupa pravomoćni ugovor između sudionika s potvrđenim pravima i obvezama.

(5) TIMOCOM može pomoći korisniku kod obveze zadržavanja i čuvanja zapisa. U tu svrhu TIMOCOM može prikupljati, spremati i obrađivati podatke nastale prilikom transakcija u trajanju do isteka 10 poslovnih godina. Odgovornost za izvršavanje mogućih obveza zadržavanja i čuvanja zapisa snosi isključivo korisnik. TIMOCOM nudi funkciju izvoza podataka kako bi se korisniku omogućila zasebna pohrana. TIMOCOM zadržava pravo ograničavanja memorijskog prostora korištenog za pohranjivanje transakcija u skladu s principom fair use i točkom 3.3 uvjeta, memorijski prostor potreban izvan toga podložan je zasebnom sporazumu. Ako korisnik zatraži pristup odnosno izdavanje tih pohranjenih podataka nakon isteka ugovora o korištenju, TIMOCOM ima pravo ispuniti taj zahtjev, tj. izdati podatke tek nakon podmirenja odgovarajućih troškova i mogućih još otvorenih zahtjeva iz tog ugovora o licenciji.

(6) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3k. Pravo korištenja aplikacije Digitalno pokretanje transporta

(1) Digitalno pokretanje transporta omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, slanje prijedloga cijene pružatelju ponude tereta i komentara vezanog uz to unutar sustava pametne logistike.

(2) Prijedlog cijene utemeljen je na podacima iz ponude i predstavlja temelj za pregovore za sklapanje konkretnog ugovora o špediciji. Prijedlog je povezan s obvezujućim rokom koji je potrebno odabrati, a nakon kojeg strane zadržavaju pravo na odlučivanje o nastavku pregovora ako već nije postignut dogovor. Unutar tog roka korisnik je obvezan svojim prijedlogom cijene. Za pružatelja ponude tereta primitak prijedloga cijene je neobvezujuć.

(3) U obrascima iz tehničkih razloga mogu biti prethodno postavljeni određeni podaci. Prethodno postavljanje ne predstavlja preporuku tvrtke TIMOCOM. Korisnik će po potrebi prilagoditi te podatke na vlastitu odgovornost. Individualne postavke jezika nekog korisnika na mogu utjecati na naslove i opise unutar obrasca i zbog toga se razlikovati kod pošiljatelja i primatelja izjave. Naslovi i opisi u obrascima i njihovi prijevodi služe isključivo za udobnost dotičnih korisnika i neobvezujući su prijedlozi za formuliranje tvrtke TIMOCOM. Korisnici će sami postići dogovor oko tumačenja takvih izraza u naslovima i opisima obrasca. Kao prethodna postavka za dokument označen kao „obvezujući” služi jezična postavka osobe koja stvara obrazac.

(4) Ako nalogodavac izda nalog, time se sklapa obvezujući ugovor u skladu s točkom 3j) (Transportni nalozi).

(5) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3l. Pravo korištenja aplikacije Praćenje pošiljki

(1) Aplikacija Praćenje pošiljki omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, da u sklopu transportnog naloga razmjenjuje proširene informacije o pošiljci s drugim ovlaštenim korisnicima na Tržištu. Pritom je moguće prikupljati, ažurirati i dijeliti informacije o statusu, dokumente i GPS podatke te eventualno dodatne podatke. Korisnik može uključenim trećim osobama poslati na uvid informacije o pošiljci.

(2) Za korištenje aplikacije i prikaz sadržaja Tržišta može biti potrebno ugovaranje daljnjih licencija.

(3) TIMOCOM može prema vlastitoj procjeni prikazati korisniku informacije o pošiljci na Tržištu ili izvan njega. Eventualne informacije o pošiljci koje je automatizirano stavila na raspolaganje tvrtka TIMOCOM, njezini podizvođači ili treći ponuđači na temelju podataka korisnika neobvezujuće su. 

(4) Praćenje pošiljki nije zamjena za elektroničko arhiviranje podataka, a posebno ne predstavlja revizijsku i vremenski neograničenu pohranu informacija koju provodi tvrtka TIMOCOM. Pridržavanje svih obaveza za pohranu je isključiva odgovornost korisnika. Po prestanku prava korištenja korisnik mora računati s poništavanjem informacija koje je prenio, bez najave.

(5) Korisnik prije početka korištenja obavještava sve uključene osobe o dodijeljenoj suglasnosti za obradu podataka tvrtke TIMOCOM, vrsti obrađenih podataka, svrsi i trajanju obrade, poduzećima koja sudjeluju u obradi podataka i mogućnosti okončavanja prijenosa podataka.
Ako je prema zakonima koji su primjenljivi na korisnika potrebna suglasnost uključenih osoba, korisnik će osigurati da sve potrebne suglasnosti ili eventualne dopuštene alternative prema primjenljivim zakonima (npr. dogovori unutar poduzeća) postoje u pisanom obliku. Korisnik je dužan čuvati i na zahtjev tvrtke TIMOCOM predočiti original odgovarajućih dokaza u trajanju od dvije godine nakon isteka ugovora.

(6) Ako korisnik krši odredbe zakona o zaštiti podataka, posebno prethodno navedeni stavak 5, TIMOCOM ima pravo odmah otkazati ugovor s korisnikom. Korisnik oslobađa TIMOCOM od svih zahtjeva koji proizlaze iz korisnikovog nepridržavanja odredbi zakona o zaštiti podataka, posebno prethodno navedenog stavka 5 ili su povezani s njim.

(7) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3m. Pravo na korištenje Planiranja ture

(1) Aplikacija Planiranje ture omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, vizualizaciju njegovih tura i transportnih naloga u prikazu kalendara. Ona može pomoći korisniku da pojednostavi svoju dispoziciju tako što se pošiljke mogu povezati s njegovim vozilima i vozačima. 

(2) Planiranje ture ne sadrži provjeru pridržavanja mogućih okvirnih uvjeta, npr. pridržavanja razdoblja odmora ili stvarne mogućnosti provedbe.

(3) U Planiranju ture može biti sadržana funkcija Moje ture pomoću koje korisnik može u svom području izraditi račun vozača u svrhu razmjene podataka i pomoću njega prema potrebi razmjenjivati određene informacije koje se odnose na transporte ili određene ture. U tom računu vozača moguće je prikupiti podatke vozača, npr. ime i podatke za kontakt. Vozač može nakon registracije dobiti na uvid informacije koje su mu proslijeđene i dodati pošiljci informacije, npr. status pošiljke, dokumente, podatke GPS-a ili slike.

(4) Za korištenje aplikacije i prikaz sadržaja Tržišta može biti potrebno ugovaranje daljnjih licencija. Za razmjenu informacija potrebni su krajnji uređaji s pristupom internetu i po mogućnosti dodatni softver trećih strana, npr. aplikacija za slanje poruka, program e-pošte ili preglednik.

(5) Aplikacija nije zamjena za elektroničko arhiviranje podataka, a posebno ne predstavlja revizijsku i vremenski neograničenu pohranu informacija koju provodi tvrtka TIMOCOM. Pridržavanje svih obveza za pohranu po pitanju obavještavanja je isključiva odgovornost korisnika. Po prestanku prava korištenja korisnik mora računati s poništavanjem dokumenata koje je prenio, bez najave.

(6) Korisnik prije početka korištenja obavještava sve uključene osobe o dodijeljenoj suglasnosti za obradu podataka tvrtke TIMOCOM, vrsti obrađenih podataka, svrsi i trajanju obrade, poduzećima koja sudjeluju u obradi podataka i mogućnosti okončavanja prijenosa podataka.
Ako je prema zakonima koji su primjenljivi na korisnika potrebna suglasnost uključenih osoba, korisnik će osigurati da sve potrebne suglasnosti ili eventualne dopuštene alternative prema primjenljivim zakonima (npr. dogovori unutar poduzeća) postoje u pisanom obliku. Korisnik je dužan čuvati i na zahtjev tvrtke TIMOCOM predočiti original odgovarajućih dokaza u trajanju od dvije godine nakon isteka ugovora.

(7) Ako korisnik krši odredbe zakona o zaštiti podataka, posebno prethodno navedeni stavak 6, TIMOCOM ima pravo odmah otkazati ugovor s korisnikom. Korisnik oslobađa TIMOCOM od svih zahtjeva koji proizlaze iz korisnikovog nepridržavanja odredbi zakona o zaštiti podataka, posebno prethodno navedenog stavka 6 ili su povezani s njim.

(8) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3n. Pravo na korištenje za Moja vozila

(1) Aplikacija Moja vozila omogućuje korisniku, ako je tako dogovoreno, bilježenje vlastitih vozila i njihovih karakteristika na Tržištu , npr. tip vozila, vrste nadogradnje ili opremu. Informacije se mogu povezati s drugim aplikacijama i ondje upotrebljavati. Za uporabu aplikacije i prikaz sadržaja na Tržištu može biti potrebno ugovaranje dodatnih licencija.

(2) Aplikacija nije zamjena za elektroničko arhiviranje podataka, a posebno ne predstavlja revizijsku i vremenski neograničenu pohranu informacija koju provodi tvrtka TIMOCOM. Pridržavanje svih obaveza za pohranu je isključiva odgovornost korisnika. Po prestanku prava korištenja korisnik mora računati s poništavanjem dokumenata koje je prenio, bez najave.

(3) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

3o. Uvjeti korištenja funkcije ocjenjivanja

(1) Funkcija ocjenjivanja omogućuje korisniku da unutar Tržišta nakon završetka transakcije objavi ocjenu ugovorne usluge nekog drugog korisnika. 

(2) Ocjenu mogu provesti oba korisnika neke transakcije, pri čemu jedan korisnik ocjenjuje drugog, ako je transakcija završena, a ne stornirana. Predaja ocjene u pravilu je moguća od termina isporuke dogovorenog u transportnom nalogu i do 44 dana nakon isteka roka plaćanja navedenog u transportnom nalogu, ali najkasnije do isteka 104. dana nakon termina isporuke. TIMOCOM zadržava pravo da i kasnije otvori razdoblje ocjenjivanja od 44 dana za obje strane ako je transakcija između korisnika s obzirom na TIMOCOM dokumentirana na neki drugi način. Nakon isteka roka ocjena će biti preuzeta u profil za ocjenu određenog korisnika.

(3) Sadržaji ocjene su isključivo mišljenja korisnika koji su objavili određenu ocjenu i ni u kojem slučaju ne odražavaju stav tvrtke TIMOCOM te tvrtka TIMOCOM ne prisvaja ta mišljenja. Posebno vrijede odredbe točke 3 stavka 2 ovih Općih uvjeta poslovanja za zakonito i pošteno međusobno postupanje.

(4) TIMOCOM može prema vlastitoj procjeni staviti na raspolaganje prikladan oblik za ocjenu, npr. broj zvjezdica koje je potrebno dodijeliti za kvalitetu aspekta usluge koji je potrebno ocijeniti, pri čemu 1 zvjezdica znači nezadovoljavajuću uslugu, a 5 zvjezdica vrlo dobru uslugu. TIMOCOM može prema vlastitoj procjeni utvrditi prikladne kategorije aspekata usluge za ocjenu, npr. pridržavanje dogovora, komunikaciju, dostupnost ili također specifična obilježja za nalogoprimca ili nalogodavca u nekoj transakciji kao što je točnost, postupanje s robom, stavljanje dokumenata na raspolaganje ili platni moral.

(5) Čim nekoliko transakcija bude provedeno i ocijenjeno, TIMOCOM može prikazati srednju vrijednost objavljenih ocjena nekog korisnika na Tržištu za njegovu tvrtku. Prikaz se može sastojati od više dijelova, npr. prosjeka ocijenjenih kategorija usluge, broja različitih korisnika koji su procjenjivali ili procjene nalogodavaca i nalogoprimaca. Čim se ocijeni najmanje jedan aspekt neke transakcije, moguće je prikazati rezultate ocjene u profilu korisnika.

(6) Svaki korisnik može jednom zatražiti da drugi korisnik izmijeni ocjenu. Primatelj takvog zahtjeva za izmjenu može unutar 7 dana izmijeniti svoju objavljenu ocjenu. Nakon toga izmjena više nije moguća. Za zahtjev za izmjenu potrebno je navesti obrazloženje. Nije dopušteno pogoršavanje ocjene u sklopu zahtjeva za izmjenu.

(7) TIMOCOM načelno ne mijenja i ne briše ocjene, osim u slučaju jedne od sljedećih iznimki:
- korisnik nije reagirao na zahtjev za izmjenu ocjene i protiv tog korisnika provodi se ovršna sudska odluka za izmjenu ocjene,
- oba korisnika o kojima je riječ suglasno izjavljuju da je ocjenu potrebno izbrisati iz zajedničke transakcije,
- došlo je do bitne promjene kod korisnika, npr. promjena uprave ili vlasništva ili
- pokrenut je službeni postupak restrukturiranja, stečajni postupak ili postupak likvidacije ili proces iste vrste kao ti postupci. Ocjena se može privremeno blokirati u profilu nekog korisnika ako korisnik prikladnim dokazom, npr. sudskom potvrdom s oznakom spisa, dokaže da je između stranaka u tijeku sudski postupak.

(8) Ako neki korisnik više puta prekrši odredbe iz ovog odlomka, TIMOCOM može trajno ograničiti pravo tog korisnika na procjenu drugih korisnika.

3p. Provjera prava korištenja Business Partner Check

(1) Aplikacija Business Partner Check korisnicima omogućuje usporedbu pojedinih dokumenata poduzeća s referentnim izvorima. Nakon uspješno obavljene provjere, TIMOCOM može dodati vidljivi atribut “Verified Company” u profil tvrtke korisnika. Pojašnjava se da se ovaj atribut odnosi isključivo na pregledane dokumente i ne sadrži nikakvu izjavu ili prikaz u vezi s drugim karakteristikama ili karakteristikama korisnika.

(2) Izričito napominjemo da pozitivno dovršen postupak provjere ne predstavlja jamstvo ili odobrenje da je osoba od koje je korisnik preuzeo dokumente poduzeća prenesene na aplikaciju ista osoba koja je navedena u dokumentima poduzeća ili koju ista smatra ovlaštenim predstavnikom. Također ne jamčimo da osoba od koje je korisnik preuzeo dokumente poduzeća prenesene na aplikaciju uopće pripada poduzeću navedenom u dokumentima ili odgovara identitetu navedenom za pošiljatelja dokumenata. Informacije koje nisu preuzete iz službenih izvora, poput memoranduma dokumenta, dolaze od same tvrtke. TIMOCOM ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili aktualnost ovih informacija. 

(3) TIMOCOM zadržava pravo ograničenja broja upita za provjeru po korisniku ili korisnika koji se provjeravaju, te zamjene referentnih izvora za druge prikladne izvore bilo kada.

(4) TIMOCOM ne jamči da će provođenjem postupka testiranja biti ispunjene obveze dubinske komercijalne analize koja se zahtijeva u svakom pojedinačnom slučaju. Korisnik će na vlastitu odgovornost poduzeti potrebne i odgovarajuće mjere kako bi se uzeli u obzir specifični uvjeti njegovih potreba.

(5) Ugovorni odnos s obvezom plaćanja započinje potpisivanjem ugovora o licenciji koji potpisuju obje strane ili pisanom potvrdom tvrtke TIMOCOM, a obje ga strane mogu redovno raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana prije kraja kalendarskog mjeseca. Trajanje ugovora iznosi 1 mjesec i produljuje se za 1 mjesec ako ga prethodno nije otkazala jedna od strana.

4. Naknada za korištenje

(1) Naknada dospijeva na početku razdoblja korištenja i mora leći na TIMOCOM račun najkasnije trećeg radnog dana odgovarajućeg razdoblja. Obračuni za dodatne usluge od strane TIMOCOM-a dospijevaju odmah. Troškovi plaćanja padaju na teret korisnika s izuzetkom zakonskog pravila za SEPA plaćanja. Ako nije izričito dogovoreno drugačije, TIMOCOM ima pravo elektronički izrađivati i prosljeđivati račune. Ako korisnik za to ne navede prikladnu adresu za primanje e-pošte ili ako korisnik želi račun u papirnatom obliku, naplatit će se stvarni trošak za dodatni posao.

(2) Pravo korisnika na obračun ili zadržavanje svojih obveza zbog protuzahtjeva je isključeno, osim u slučaju nesporne ili pravomoćno riješene protutužbe.

(3) Ukoliko TIMOCOM zbog avansne naknade za licencu u odabranom obračunskom razdoblju korisniku odobri pupust, taj popust otpada povratno djelujući za ugovor ili dijelova iz njega, ukoliko korisnik ugovor redovno otkaže pri isteka odabranog razdoblja. Isto vrijedi i u slučaju da otkaz iz važnog razloga slijedi sa strane TIMOCOM-a.

(4) TIMOCOM ima pravo prikladno povisiti ugovornu cijenu licencije jednom godišnje ako nije izričito zajamčena cijena za to razdoblje. TIMOCOM će u pisanom obliku najaviti povišenje cijene u razdoblju od najmanje 4 tjedna unaprijed. Ukoliko povišenje cijene iznosi više od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, stranka ima posebno pravo otkaza u roku od 14 dana od trenutka kada nova cijena stupi na snagu. Izostanak popusta ili isteknuće vremensko ograničene posebne ponude ne smatra se povišenjem cijene u svrhu ove klauzule. Ako TIMOCOM jedan ili više puta ne uzima u obzir svoje pravo na povišenje cijene, to se ne smatra odricanjem prava kao takvog. Avansno plaćanje ne daje nikakvo jamstvo cijene za unaprijed uplaćeno razdoblje.

5. Neutralnost, zaštitna prava, povjerljivost

(1) Licencija omogućuje korisniku pristup Tržištu uz ostale korisnike bez prava na prednost u odnosu na ostale korisnike. Tvrtka TIMOCOM neutralna je u odnosu između pretovarivača, pružatelja logističkih usluga i poduzeća za špediciju i transport.

(2) Ovaj ugovor o licenciji ne daje pravo na dodjelu podlicencija ili za prosljeđivanje mogućnosti podataka ili korištenja dobivenih kroz Tržište trećim osobama, posebno ne na korištenje softvera koji se koristi na Tržištu (u daljnjem tekstu: softver) za vlastita računalno-tehnička zaštitna prava. Softver i njegov izvorni kod zaštićeni su autorskim pravom i nalaze se u isključivom vlasništvu tvrtke TIMOCOM i njezinih davatelja licencije te su zaštićeni međunarodnim ugovorima i drugim zakonima zemlje u kojoj se koriste.

(3) TIMOCOM u svojim proizvodima može koristiti takozvani softver otvorenog koda koji eventualno podliježe vlastitim uvjetima licencije. TIMOCOM će na upit staviti pregled na raspolaganje.

(4) Korisnik nema pravo na softversko-tehničku podršku, na naknadne nadogradnje ili daljnje nosače podataka, a naročito nema pravo na izvorni kod ili pravo na dekonstruiranje, rastavljanje ili mijenjanje softvera. Korisniku je zabranjena uporaba softvera za softversko-tehnički razvoj, izmijenjene verzije ili za izradu kopija u korist trećih osoba i drugih korisnika. Svako korištenje izvan toga, bilo kopiranjem, paralelnim ili izmjeničnim korištenjem na različitim radnim mjestima ili u korist različitih poduzeća i/ili podružnica zahtijeva pisano ugovaranje dodatnih licencija koje se naplaćuju. Korištenje pojedinačnog pristupa s adrese prijavljenog prebivališta ovlaštenog korisnika sadržano je u licenciji za internetsku prijavu.

(5) Korisnik u sklopu suradnje šalje podatke sustavu tvrtke TIMOCOM. Među te podatke ubrajaju se između ostalog podaci o adresi i podaci o ugovoru te GPS koordinate. Na temelju tih podataka tvrtka TIMOCOM mogla bi izvesti zaključke o konkretnim poslovnim odnosima i odnosima s klijentima određenog korisnika, npr. identificirati određene klijente. Takve informacije smatraju se poslovnim tajnama i tretiraju kao povjerljive čak i kad nisu označene kao povjerljive.
Uz pridržavanje zakonskih odredbi moguće je koristiti anonimizirane podatke u statističke svrhe. TIMOCOM ne upotrebljava podatke prikupljene pomoću Tržišta za razvoj konkurirajuće djelatnosti kao pružatelj logističkih usluga, poduzeće za špediciju ili transport.

6. Jamstvo i odgovornost

(1) Navodi u opisima proizvoda, prospektima i uputama za uporabu koje je tvrtka TIMOCOM dala na raspolaganje predstavljaju neobvezujuće preporuke. Daljnje jamstvo tvrtke TIMOCOM je isključeno. (…) TIMOCOM osobito ne preuzima odgovornost za aktualnost, točnost i potpunost podataka postavljenih od strane drugih korisnika, niti za kompatibilnost platforme s računalnom opremom korisnika ili vezama koje koristi za prijenos podataka. Korisnik je primio na znanje da kompleksne ponude na internetu kao što je Tržište prema trenutnom stanju tehnike nikad ne mogu biti bez ikakvih grešaka. Zbog toga TIMOCOM ne jamči potpunu odsutnost grešaka ili određenu dostupnost, nego samo da na Tržištu nema nedostataka softvera koji znatno smanjuju ugovorno utvrđenu dostupnost. TIMOCOM će poduzeti ekonomski opravdane mjere kako bi Tržište stavio na raspolaganje bez znatnih prekida.

(2) Uređivanje poveznica i informacije na internetskim stranicama trećih osoba dostupne preko poveznica na početnoj stranici i platformama tvrtke TIMOCOM ne predstavljaju dio ugovornih obveza. One ne služe niti za preciznije objašnjavanje ugovornih obaveza. Postavljene poveznice, odnosno preko njih dostupne stranice, nisu pod neprekidnom kontrolom. TIMOCOM iz tog razloga ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj ili točnost.

Ako Korisnik odluči aktivirati, pristupiti ili koristiti proizvode, aplikacije, usluge, softver, mreže, sustave, imenike, web stranice, baze podataka ili informacije treće strane (zajedničkim nazivom "Proizvodi trećih strana"), Kupčev pristup podliježe i korištenje takvih proizvoda trećih strana podliježu uvjetima, izjavama o odricanju od odgovornosti i politikama odgovarajućeg dobavljača treće strane. TIMOCOM ne podržava, nije odgovoran za takve proizvode trećih strana i ne daje nikakve izjave u vezi s bilo kojim aspektom takvih proizvoda. TIMOCOM ne može jamčiti dostupnost (ili stalnu dostupnost) proizvoda trećih strana. TIMOCOM neće biti odgovoran za bilo kakve štete ili gubitke koji su stvarni ili navodni uzrokovani ili u vezi s Kupčevom aktivacijom, pristupom ili korištenjem takvih proizvoda treće strane ili zbog Kupčevog oslanjanja na prakse privatnosti, procese sigurnosti podataka ili druge politike takve proizvode trećih strana. Kupac se neopozivo odriče bilo kakvih potraživanja prema TIMOCOM-u u vezi s takvim proizvodima trećih strana. “Ugrađene komponente” označavaju proizvode trećih strana, aplikacije, usluge, softver, mreže, sustave, direktorije, web stranice, baze podataka i informacije koje su dobivene ili izvedene iz izvora trećih strana izvan TIMOCOM-a i stavljene su na raspolaganje Kupcu na Marketplaceu.

(3) TIMOCOM ne odgovara za štetu nastalu između različitih korisnika, gubitkom ili greškama u prijenosu podataka ili na drugi način. TIMOCOM ne odgovara za štetni softver ili programske kodove (viruse, trojanske konje, crve itd.) koje korisnici prenose preko Tržišta ili koji se prenose u njihovim dokumentima, prilozima ponudi ili opisima ponude i odatle se šire. Korisnik je izravno odgovoran da ne prenosi takav štetni softver.

(4) TIMOCOM nije ugovorna stranka niti posrednik u sklapanju ugovora pomoću platforme niti prenositelj za to relevantnih izjava. TIMOCOM iz tog razloga ni na koji način ne jamči redovnu provedbu sklopljenih ugovora između samih korisnika, postizanje gospodarskog uspjeha ili mogućnost sprječavanja neovlaštenih pristupa podacima iz odobrenih proizvoda. Korisnik sam provjerava pravilnost podataka i navoda koje mu posreduju treće osobe. Poslane ili prikazane korisničke poruke preko platforme ne predstavljaju svjetonazor ili mišljenja tvrtke TIMOCOM, a tvrtka TIMOCOM se ne mora slagati s njima ili ih prisvojiti. TIMOCOM ne jamči da poruka ili obavijest poslana preko platforme dostiže svoj cilj odn. da će ju adresirani korisnik primiti i pročitati. TIMOCOM također ne jamči da se osoba navedena kao pošiljatelj ili primatelj poruke ili obavijesti podudara s osobom koja je šalje ili prima.

(5) Korisnik oslobađa TIMOCOM od svih obveza koje mogu nastati kao posljedica korištenja platforme od strane korisnika, koje nije u skladu s ovim ugovorom. TIMOCOM sklapa po smislu jednake ugovore i s drugim korisnicima i ako je to potrebno za pokrivanje štete (nakon što je korisnik prije svega udovoljio odštetnim zahtjevima tvrtke TIMOCOM), prepušta korisniku moguće zahtjeve za naknadu štete drugih korisnika. Nadalje, korisnik oslobađa TIMOCOM od svih zahtjeva i kazni koje provode drugi korisnici, vlasti ili ostale treće osobe, a koje nastaju tako da korisnik u sklopu korištenja Tržišta nudi ili provodi usluge za koje ne posjeduje ili nepotpuno posjeduje propisana odobrenja, osiguranja, licencije itd. ili ih ne može dokazati u roku od tjedan dana na zahtjev tvrtke TIMOCOM. U to se ubrajaju i troškovi za primjerenu obranu prava. TIMOCOM će odmah obavijestiti korisnika u tom slučaju.

(6) Rizik neprenošenja ili pogrešnog prenošenja podataka pada na teret korisnika onog trenutka kada podaci izađu iz područja utjecaja tvrtke TIMOCOM.

(7) Ograničenja ili isključenja odgovornosti za štetu korisnika u ovom ugovoru ne vrijede u slučaju
a) namjerne ili grube nepažnje tvrtke TIMOCOM ili njezinih pomoćnih izvršitelja,
b) da tvrtka TIMOCOM ili njezini pomoćni izvršitelji krše neku od bitnih odredbi ugovora koju je prema smislu i svrsi konkretnog ugovora potrebno zajamčiti ili čije ispunjavanje uopće tek omogućuje pravilno provođenje ugovora i u čiju provedbu je dopušteno redovito se pouzdavati,
c) zakonske odgovornosti tvrtke TIMOCOM neovisne o dugovanju, npr. s obzirom na zakon o odgovornosti za proizvode, odobravanje jamstva ili 
d) zakonske odgovornosti tvrtke TIMOCOM ili njezinih pomoćnih izvršitelja za povredu života, tijela ili zdravlja neke osobe.
(8) Ako je korisnik poduzetnik, odgovornost tvrtke TIMOCOM ograničena je na štete tipične za ugovor predvidive pri sklapanju ugovora kako slijedi:
a) u slučajevima navedenim u prethodnom odlomku 7 a) u slučaju grube nepažnje jednostavnih pomoćnih izvršitelja,
b) u slučajevima navedenima u prethodnom odlomku 7 b) u slučaju jednostavne nepažnje.
Za gubitak podataka i programa te njihov oporavak uslijed uporabe Tržišta u slučajevima navedenima u prethodnom odlomku 7 slovo a) i b) TIMOCOM odgovara samo ako korisnik nije mogao spriječiti taj gubitak prikladnim preventivnim mjerama, npr. redovitim osiguravanjem podataka.

(9) Dijelovi Tržišta označeni kao „BETA” ili „BETA verzija”, „prototip” ili „TIMOCOMLabs” („BETA dio sustava”) načelno predstavljaju nedovršene proizvode u smislu svakodnevne upotrebljivosti. Oni doduše sadržavaju sve bitne funkcije, ali s obzirom na učinkovitost, kompatibilnost i stabilnost podliježu ograničenjima budući da je iz iskustva poznato da prije objavljivanja nije moguće simulirati sve hardverske i softverske elemente odnosno ponašanje korisnika. TIMOCOM stoga stavlja na raspolaganje takav BETA-softver samo u svrhu neobvezujućeg testiranja, prilikom kojeg korisnik treba pristati izvješća o svojim iskustvima. Nije moguće zajamčiti produktivnost odnosno nepostojanje čak i velikih pogrešaka. Korisnik je suglasan da je odgovornost tvrtke TIMOCOM s tim u svezi isključena, kao i odgovornost u slučaju nemogućnosti korištenja sustava, gubitka podataka, nedostataka ili štete uslijed nedostataka ili propuštene zarade. Korisnik će prije instalacije i korištenja BETA dijela Tržišta provesti potpuno osiguranje svog lokalnog sustava uključujući podatke. TIMOCOM zadržava pravo povući ili prekinuti takvu komponentu u bilo koje vrijeme prema vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.

(10) Korisnik sam snosi odgovornost za korištenje pristupa DMS-u, suzdržava se od bilo kakvih zlouporaba i bilo kakvog pokušaja ilegalnog dobivanja informacija ili putem trećih strana kao i probijanja u sustave platforme. U takvim slučajevima on snosi troškove, uključujući i one troškove koji su uzrokovani inspekcijom opreme koju provodi tvrtka TIMOCOM i/ili koji su uzrokovani nedostatcima i greškama u nadležnosti korisnika. Korisnik mora odmah obavijestiti tvrtku TIMOCOM o mogućnostima pristupa neovlaštenih trećih osoba, ostalim povredama sigurnosti podataka koje su mu poznate ili koje pretpostavlja ili utvrđenim zahtjevima trećih osoba protiv njegovog korištenja Tržišta ili protiv tvrtke TIMOCOM. Korisnik također mora odmah i besplatno za tvrtku TIMOCOM provesti sve ostale usluge relevantne za suradnju, posebno kad to zahtijeva TIMOCOM i kad potrebne mjere ne prelaze primjerene troškove kako bi se omogućila učinkovita obrana prava.

(11) Korisnik jamči tvrtki TIMOCOM da su zaposlenici koje angažira ili osobe koje rade za njega zaposlene u skladu s važećim zakonskim odredbama i oslobađa TIMOCOM od bilo kakve odgovornosti, svih kazni i primjerenih troškova za obranu prava u vezi s tim. Korisnik jamči tvrtki TIMOCOM da pruža svoje usluge u svakom trenutku uz pridržavanje primjenjivih propisa i da će to na zahtjev tvrtke TIMOCOM odmah dokazati pomoću prikladnih dokaza.

(12) Svi zahtjevi za odštetu iz ovog odlomka koji se odnose na tvrtku TIMOCOM, a koji su utemeljeni na nedostatcima Tržišta, zastarijevaju istekom godinu dana od osiguravanja licencije. Svi ostali zahtjevi za odštetu zastarijevaju nakon 2 godine od nastanka. U slučaju namjerne ili grube nepažnje tvrtke TIMOCOM vrijede zakonske odredbe

7. Reklamacije


(1) Ako TIMOCOM primi informacije o korisniku koji je prekršio obveze iz ugovora o transportu ili ovog ugovora ili je svojom krivnjom prekršio važeće zakone (u daljnjem tekstu: žalba), TIMOCOM ima pravo, ali ne i obvezu, da takve žalbe uz navođenje podnositelja ili bez navođenja podnositelja žalbe proslijedi oštećenoj strani ili ih, nakon njenog saslušanja i provjere, proslijedi drugim korisnicima.

(2) Korisnik protiv kojeg je podnesena žalba (u daljnjem tekstu: pogođeni) mora odmah, najkasnije unutar tjedan dana nakon dospijeća izjave o žalbi, u pisanom obliku priopćiti tvrtki TIMOCOM svoj stav o tome i pomoći pri rješavanju žalbe ili barem obrazložiti svoju potrebu za duljim rokom za zauzimanje stava o žalbi.

(3) Ako pogođeni korisnik u svom očitovanju ne uspije pobiti prigovor o kršenju obveza naveden u žalbi, TIMOCOM ima pravo – ali ne i obvezu – zatražiti od korisnika da tijekom još jednog tjedna riješi sporna pitanja. Ovaj vremenski ograničeni zahtjev nije nužan ako TIMOCOM procijeni da to s obzirom na okolnosti ne bi bilo realno.

(4) Prava iz stavaka 2 i 3 u vezi s pravom na blokadu ili raskidom ugovora postoje isključivo radi zaštite interesa tvrtke TIMOCOM. Ako TIMOCOM ne iskoristi to pravo, odgovornost prema ostalim korisnicima je isključena.

(5) TIMOCOM nema obvezu provjere pristiglih žalbi.

(6) Korisnik imenuje kvalificiranu osobu za kontakt koja je ovlaštena za donošenje svih ugovornih odluka te prihvaćanje i predavanje izjava. Tvrtka TIMOCOM ima pravo, ali nije obvezna odbijati izjave drugih osoba iz korisnikovog poduzeća.

8. Izvanredno otkazivanje, trajanje licence, opće odredbe


(1) Trajanje prava na korištenje određuje se prema individualno dogovorenoj licenci. Tijekom trajanja razdoblja besplatnog testiranja obje strane imaju pravo na trenutni raskid ugovora.

(2) Obje strane imaju pravo na izvanredni raskid ugovora u slučaju važnog razloga, bez pridržavanja otkaznog roka. Važan razlog za izvanredno otkazivanje koje provodi TIMOCOM postoji osobito u sljedećim slučajevima:
a) ako korisnik postane platno nesposoban ili ako mu prijeti platna nesposobnost,
b) ako je pokretanje stečajnog postupka nad imovinom korisnika odbijeno zbog nedostatka sredstava ili ako korisnik mora predati izjavu pod prisegom,
c) ako korisnik krši odredbe ovih uvjeta, čime ugrožava ostvarivanje ciljeva ovog ugovora ili daje pravo na blokiranje usluge sukladno točki 3 stavku 4 ili 5,
d) ako korisnik više od 14 kalendarskih dana kasni s plaćanjem iznosa koji odgovara visini jedne mjesečne naknade ili
e) ako se odnosi članova u korisnikovom poduzeću promijene u iznosu od 25 % ili više ili ako dođe do promjene zakonskih predstavnika, uvijek uzimajući u obzir stanje u trenutku sklapanja ugovora,
f) ako korisnik, njegov zakonski zastupnik, član trgovačkog društva ili poduzeće povezano s njim konkurira tvrtki TIMOCOM.

(3) Pravo korištenja vrijedi od trenutka uključivanja usluge koje provodi tvrtka TIMOCOM i završava u istom trenutku kad i ugovorni odnos.

(4) Nakon isteka ugovora korisnik mora odmah izbrisati svaki softver nabavljen od tvrtke TIMOCOM koji je instaliran kod njega uz isključenje bilo kakvog prava zadržavanja i prekinuti svako korištenje Tržišta. Korisnik nakon toga također mora obustaviti daljnju isporuku podataka eventualno dogovorenom sučelju.

(5) Ako je korisnik poduzetnik, pravna osoba javnog prava ili javnopravni investicijski fond u smislu § 310 stavka 1 točke 1 Građanskog zakonika ili ako nema opću nadležnost suda u Njemačkoj, smatra se da je dogovoreno mjesto izvršenja i nadležnost suda u Düsseldorfu. Njemačko pravo primjenjuje se na izuzeće Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

(6) Ako TIMOCOM korisniku dostavi prijevode ovog ugovora ili njegovih sastavnih dijelova, ako se u određenom prijevodu pojave odstupanja od verzije na njemačkom jeziku, mjerodavna i pravno obvezujuća je uvijek samo verzija na njemačkom jeziku.

(7) U slučaju da pojedine odredbe ovih uvjeta postanu nevažeće, to neće imati utjecaja na važenje preostalih odredbi. Smatra se da umjesto nevažeće odredbe vrijedi ona važeća odredba, koja je najbliža svrsi nevažeće odredbe.

9. Zaštita podataka

(1) Korisnik izjavljuje da je suglasan s time da TIMOCOM obrađuje tehničke podatke korisnika u svrhu njegove identifikacije, pridruživanja i sigurnosti podataka te radi poboljšanja prijenosa podataka. Ovisno o krajnjem uređaju, u njih se mogu ubrajati podaci koji su sami po sebi anonimni kao što su korišteni operativni sustav, rezolucija zaslona, preglednik, ID procesora i brzina procesora te fizička memorija. Također, podaci koji pod određenim uvjetima mogu upućivati na određenu osobu kao što su IP adresa i MAC adresa, lozinka uređaja, DNS poslužitelj, instalacijska putanja, korisnička lozinka, postavke jezika, kolačići i telematski podaci.
TIMOCOM pri korisnikovoj obradi i korištenju Tržišta obrađuje osobne podatke kao npr. ime korisnika, oslovljavanje, adresu e-pošte, podatke za kontakt, pridruživanje korisničkom poduzeću i navedeno znanje jezika, unose, poruke i informacije koje korisnik sam u svom profilu ili korištenjem mogućnosti primjene Tržišta čini dostupnima trećim osobama. Te podatke tvrtka TIMOCOM koristi u sljedeće svrhe:
- pripremanje i održavanje dogovorene usluge
- provedba transakcija koje zahtijeva korisnik
- provjera identiteta korisnika
- osiguravanje pridržavanja ovih uvjeta korištenja
- ispunjavanje zakonskih obveza ili ostvarivih upravnih ili sudskih zahtjeva.
Rok čuvanja tih podataka ovisi o trajanju i svrsi određenog ugovora ako ne postoje prevladavajući interesi institucije koja provodi obradu ili zakonske obveze čuvanja.

(2) Korisnik izjavljuje da je suglasan s time da TIMOCOM obrađuje poslovne podatke korisnika u svrhu sklapanja i realizacije ugovora i da kod uglednih poduzeća za obavijesti o bonitetu pribavlja informacije o korisniku.

(3) Korisnik izjavljuje da je suglasan s time da TIMOCOM može obrađivati osobne podatke korisnika radi ispunjavanja ugovora o licenci ili servisnih naloga korisnika i prenositi ih na tvrtke kćeri ili partnerska poduzeća. Oni se mogu mijenjati, a trenutno glase:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a,CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Ova poduzeća obrađuju podatke korisnika isključivo po nalogu tvrtke TIMOCOM i prema njezinim uputama, a tvrtka TIMOCOM ih je obvezala na pridržavanje važećih zakonskih odredbi o zaštiti podataka. Prenošenje osobnih podataka korisnika trećim osobama osim toga može uslijediti u slučajevima zakonskih odredbi, upravnih ili sudskih naloga koji se mogu provesti i radi sprječavanja ili suzbijanja kaznenih djela ili kršenja ovih odredbi o licenciji. TIMOCOM može obrađivati i prenositi trećim osobama podatke koji ne upućuju na određenu osobu, kao što su npr. anonimizirani podaci ili podaci koji su određeni za treće korisnike radi postizanja svrhe ugovora.

Tvrtka TIMOCOM je tehničkim zaštitnim mjerama i odgovarajućim ugovornim odredbama sa svakim korisnikom provela preventivne mjere kako se podaci s Tržišta ne bi koristili u druge svrhe osim onih utvrđenih ovim ugovorom ili kako se ne bi prosljeđivali trećim osobama. Prema trenutnom stanju tehnike još uvijek nije moguće postići 100-postotnu sigurnost da neki korisnik ipak neće neovlašteno proslijediti podatke trećim osobama. Korisnik treba imati na umu tu činjenicu i mora odmah obavijestiti tvrtku TIMOCOM ako sazna za takav slučaj.

(4) Korisnik u bilo kojem trenutku ima pravo na besplatne informacije tvrtke TIMOCOM o svojim pohranjenim osobnim podacima i pravo na ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade ili prigovor na obradu te pravo na mogućnost prenošenja podataka ako postoje potrebni preduvjeti vezani uz zakone o zaštiti podataka. Korisnici u bilo kojem trenutku mogu uputiti pitanja o svojim pravima, izjavu o opozivu ili o ograničavanju obrade osobnih podataka na sljedeću adresu:

TIMOCOM GmbH
Datenschutzbeauftragter
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-pošta: datenschutz(at)timocom.com

Opoziv ili ograničavanje ne utječe na postojanje ugovora i na obvezu plaćanja od strane korisnika. Korisnik prihvaća da posljedica takvog opoziva ili ograničenja može biti da TIMOCOM više neće moći omogućavati korištenje Tržišta.

Istodobno korisnik ima pravo uložiti žalbu u upravi za nadzor nadležnoj za TIMOCOM. To je državni povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informacija savezne zemlje Sjeverna Rajna-Vestfalija: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Korisnik je odgovoran za korištenje i funkcionalnost u skladu s odredbama o zaštiti podataka. Korisnik se obvezuje da će se pri obradi podataka pomoću Tržišta pridržavati svih relevantnih odredbi o zaštiti podataka prema važećim zakonima. Korisnik oslobađa TIMOCOM od svih zahtjeva koji proizlaze iz njegovog nepridržavanja odredbi vezanih uz zaštitu podataka, ugovornih odredbi ili ostalih zakonskih odredbi ili su povezani s njim.

(6) Korisnik će prije korištenja obavijestiti sve osobe povezane s korištenjem Tržišta o dodijeljenom odobrenju za obradu podataka koju provodi tvrtka TIMOCOM, vrsti obrađenih podataka, svrsi i trajanju obrade, poduzećima koja sudjeluju u obradi i mogućnosti okončavanja prenošenja podataka. Ako je prema zakonima koji su primjenljivi na korisnika potrebno odobrenje osoba povezanih s korištenjem Tržišta, korisnik će osigurati da sva potrebna odobrenja ili prema primjenljivom zakonu eventualne dopuštene alternative (npr. dogovori unutar poduzeća) budu priložene u pisanom obliku. Korisnik je dužan čuvati i na zahtjev tvrtke TIMOCOM predočiti original odgovarajućih dokaza u trajanju od dvije godine nakon isteka ugovora.

(7) TIMOCOM upozorava da će prema § 31 saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG) podaci o procesuiranju nepodmirenih potraživanja iz ugovornih odnosa u suprotnosti s ugovorom biti dostavljeni na SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden ako se otvoreno potraživanje temelji na ugovornom odnosu koji se zbog neplaćenih obveza može trenutno otkazati i ako se otvoreno potraživanje koje je dospjelo ne podmiri unutar roka koji vam je naveden. Više informacija o tvrtki SCHUFA možete pronaći na adresi www.meineSCHUFA.de.

§1 Usluga


1. TIMOCOM GmbH će nastupiti isključivo kao pomoć nalogodavca prilikom naplate njegovog čistog iznosa računa. TIMOCOM će, prema vlastitoj prosudbi po dužnosti, zahtijevati od dužnika uzimanje stava odnosno plaćanje otvorenog potraživanja.

2. TIMOCOM neće preuzeti jamstvo za uspjeh intervencije.

3. Uplate, bonifikacije ili naplate prijebojem dužnika nakon intervencije vrijede kao uspjeh intervencije, ako nalogodavac ne može, u roku od 2 tjedna od najavljenog termina za plaćanje TIMOCOMu, dokazati, da nije obavljeno poravnanje potraživanja. Nalogodavac se obvezuje da će račune, odobrenja ili obračune za gore navedeno potraživanje u roku od 3 dana predati tvrtki TIMOCOM.

4. Nalogodavac sebi zadržava pravo, u svako doba poduzeti druge mjere za naplatu potraživanja.

§ 2 Naknada


1. Naknada za obradu u iznosu od 25,00 € smatra se dogovorenom. U slučaju uspjeha TIMOCOM nalogodavcu obračunava pristojbu u slučaju uspjeha u koju je uračunata naknada za obradu. U skladu sa zakonskim odredbama ZONO (Zakon o naknadi odvjetnika), dotična naknada za uspjeh temelji se na informacijama dobivenim u TIMOCOM međunarodnoj službi za naplatu potraživanja u vezi s valutama i iznosima potraživanja.

2. Ako obrada određenog naloga završi bez uspjeha ili bude okončana iz razloga koje ne treba zastupati tvrtka TIMOCOM, TIMOCOM zadržava pravo na dogovorenu naknadu za prethodno pružene usluge.

3. TIMOCOM sebi zadržava pravo naplatiti iznos računa zajedno s drugim računima, ukoliko iz poslovnog odnosa već postoji akceptni nalog nalogodavca. Utoliko nalogodavac TIMOCOMu daje punomoć za naplatu neospornog iznosa računa s poznatog poslovnog računa.

§ 3 Početak i završetak


1. Nalogodavac je vezan 3 radna dana na svoju ponudu davanja naloga. Ugovor stupa na snagu, kada TIMOCOM prihvaća nalog. Prihvatu nije potrebna posebna forma i može uslijediti bez riječi. Smatra se da je tvrtka TIMOCOM prihvatila ugovor posebno ako je tvrtka TIMOCOM u to vrijeme počela s provjerom logičnosti potraživanja ili ako je dokazivo već intervenirala kod dužnika.

2. Nalogodavac može otkazati nalog, kada se drži se roku od 2 tjedna. U slučaju već izvedene intervencije kod dužnika, nalogodavac je i dalje obvezan informirati o uplatama iz postupka, za koji je dao nalog. A TIMOCOM za taj postupak i dalje ima pravo na dogovorenu naknadu.

3. I jedna i druga stranka imaju pravo na izvanredni otkaz u slučaju teške povrijede obveza od strane druge stranke.

4. Ako nalogodavac u vezi s nalogom za intervenciju izgubi ili završi svoj status klijenta tvrtke TIMOCOM, nalogodavac i TIMOCOM imaju pravo na to da odmah raskinu ugovor.

5. Ukoliko bi se uspostavilo prilikom provođenja intervencije, da se potraživanje najvjerojatnije ne može naplatiti, intervencija se završava, a nalogodavac će o tome dobiti uputu. Potraživanje se smatra nenaplativim posebno ako ga vjerovnik osporava za treće osobe ili ustupa trećim osobama, ako je potraživanje u sudskom postupku, različito titulirano ili opterećeno pravima trećih osoba ili je dužnik insolventan. Ugovor u tom slučaju vrijedi kao ukinut za budućnost.

6. Nalogodavac je obavezan TIMOCOM podržavati odgovarajućim informacijama. Ukoliko TIMOCOM uprkos zahtjevu ne dobije potrebne informacije za obradu naloga u roku od 14 dana, TIMOCOM ima pravo da okonča nalog te da obračuna nadoknadu za obradu odnosno do tada nastale nadoknade u slučaju uspjeha.

§ 4 Jamstvo


1. Odgovornost tvrtke TIMOCOM za štetu nalogodavca u vezi s preuzimanjem ili provedbom ugovora ograničena je na sljedeće slučajeve:
a) namjera ili gruba nepažnja tvrtke TIMOCOM ili njezinih pomoćnih izvršitelja,
b) tvrtka TIMOCOM ili njezini pomoćni izvršitelji krše neku od bitnih odredbi ugovora, čime se ugrožava ostvarenje cilja ugovora,
c) odgovornost tvrtke TIMOCOM zbog zlonamjerne prijevare ili odobravanja jamstva,
d) odgovornost tvrtke TIMOCOM po prisilnom pravu, primjerice zakonu o odgovornosti za proizvode ili
e) zakonska odgovornost za povredu života, tijela ili zdravlja
koju snosi tvrtka TIMOCOM ili njezini pomoćni izvršitelji.

2. Ako je nalogodavac poduzetnik, odgovornost tvrtke TIMOCOM ograničena je na štetu tipičnu za ugovor koja je predvidljiva pri sklapanju ugovora kako slijedi:
a) u slučajevima prethodnog stavka 1 a) pri gruboj nepažnji jednostavnih pomoćnih izvršitelja,
b) u slučajevima prethodnog stavka 1 b) pri jednostavnoj nepažnji.

3. Nalogodavac je odgovoran za to da je otvoreni iznos dospio i neosporan, kao i da TIMOCOM dobiva sve potrebne dokumente i informacije. Napominje se da nalogodavac može tražiti povraćaj od dužnika za troškove za uspješno rješavanje isključivo ukoliko isti kasni sa svojim obvezama i ukoliko je na osnovu nadležnog pravnog poredka na to obavezan. Zbog tih troškova, nalogodavac se mora obratiti neposredno dužniku.

4. TIMOCOM sebi zadržava pravo nakon završetka postupka uništiti sve dokumente, koji se ne moraju čuvati iz zakonom predviđenih razloga.

§ 5 Drugo


1. Svi dogovori moraju postojati u pisanom obliku.

2. Ukoliko nalogodavac nije potrošač, Düsseldorf će biti mjesto izvršenja i kompetentnog suda. Važeće je njemačko pravo.

3. Ako bi jedna od odredbi Ugovora postala nedjelotvorna, ovo nema utjecaja na djelotvornost svih drugih odredbi ili dogovora. Stranke se obvezuju pronaći djelotvorni dogovor umjesto nedjelotvorne odredbe, a koja bi bila najbliža svrsi nedjelotvorne odredbe.

Stanje: 01.01.2024.

na vrh